Kunngjøringer

På denne siden finner du aktuelle kunngjøringer fra Engerdal kommune og foretak vi har eierinteresser i.

I tillegg annonserer vi noen ganger i en av lokalavisene, Østlendingen og Lokalavisa Sør-Østerdal, eller i vår egen informasjonsavis Vard'n som kommer 4 ganger i året og eventuelt annonsebladet Trysilposten som kommer ut en gang i uka.

Høringer

Norsk lov stiller krav om offentlig høring i forbindelse med en rekke saker, blant annet etter plan- og bygningsloven. For kommunen som forvaltningsorgan vil det gjelde f eks kommuneplaner, reguleringsplaner, bebyggelsesplaner og i flere tilfeller også utbyggingsavtaler og konsekvensutredninger. Hensikten er at alle skal ha mulighet til å bli hørt før vedtak fattes.
Klikk på artikkelen om den høringen du er interessert i. Der finner du kunngjøringsteksten samt høringsdokumentene. Du kan sende høringsuttalelse elektronisk til Engerdal kommune.

Anbud

Kommunene er bundet av lov og forskrift om offentlige anskaffelser når det gjelder tildeling av offentlige kontrakter om levering av varer, tjenester eller utførelse av bygge- og anleggsarbeider. Noen anbud lyser vi ut sjøl, for eksempel brøyting, kosting av kommunale veger og plasser. Slike publiserer vi på denne siden.
Firmaet Abakus AS i Engerdal har ansvar for de fleste av innkjøpskontraktene våre. De anbudene de har ute for oss, ligger på hjemmesida deres og/eller på Doffin.

Elektronisk søknadsskjema

Aktuelt (er det tomt under har vi ingen kunngjøringer akkurat nå):

Eiendomsskatt 2023 – Offentlig gjennomsyn

Med bakgrunn i kommunestyrets vedtak om utskriving av eiendomsskatt for 2023, og med hjemmel i eiendomsskatteloven § 15, legges eiendomsskattelisten ut til offentlig gjennomsyn i tre uker fra 24. februar.

Forskrift om snøskuterløyper i Engerdal kommune

Den 14. desember 2022 stadfestet Kommunestyre ny forskrift om snøskuterløyper.

Kunngjøring –vedtatt planprogram for reguleringsplan for adkomstvei Hyllsjøen

Formannskapet fastsatte i møte 25.08.21 planprogram for reguleringsplan for adkomstvei Hyllsjøen.

Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan for Hyllsjøen Hytteområde I-II-III - PlanID 20160300

I medhold av Plan- og bygningsloven § 12-12 vedtok kommunestyret i møte den 08.09.2021 ny reguleringsplan for Hyllsjøen I-II-III, planID 20160300 med tilhørende bestemmelser. Samtidig oppheves tidligere reguleringsplan for Hyllsjøen, planID 20030400 og Hyllsjøen sør I, HB1205.

Høring og offentlig ettersyn av forslag til ny reguleringsplan for Øregga Massetak

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10 vedtok Formannskapet i møte den 25.08.2021 å sende forslag til reguleringsplan for Øregga Massetak (Plan Id 20200200)  på høring og legge den ut til offentlig høring med høringsfrist 15.10.2021.

Til toppen