Korona

Her kan du lese om lokale tiltak, vaksine, smittestatus, hvordan bestille time med mer. 

Se informasjon og aktuelt om korona her     Status koronavaksinering

Kunngjøringer

På denne siden finner du aktuelle kunngjøringer fra Engerdal kommune og foretak vi har eierinteresser i.
I tillegg annonserer vi noen ganger i en av lokalavisene, Østlendingen og Lokalavisa Sør-Østerdal, eller i vår egen informasjonsavis Vard'n som kommer 4 ganger i året og eventuelt annonsebladet Trysilposten som kommer ut en gang i uka.

Høringer

Norsk lov stiller krav om offentlig høring i forbindelse med en rekke saker, blant annet etter plan- og bygningsloven. For kommunen som forvaltningsorgan vil det gjelde f eks kommuneplaner, reguleringsplaner, bebyggelsesplaner og i flere tilfeller også utbyggingsavtaler og konsekvensutredninger. Hensikten er at alle skal ha mulighet til å bli hørt før vedtak fattes.
Klikk på artikkelen om den høringen du er interessert i. Der finner du kunngjøringsteksten samt høringsdokumentene. Du kan sende høringsuttalelse elektronisk til Engerdal kommune.

Anbud

Kommunene er bundet av lov og forskrift om offentlige anskaffelser når det gjelder tildeling av offentlige kontrakter om levering av varer, tjenester eller utførelse av bygge- og anleggsarbeider. Noen anbud lyser vi ut sjøl, for eksempel brøyting, kosting av kommunale veger og plasser. Slike publiserer vi på denne siden.
Firmaet Abakus AS i Engerdal har ansvar for de fleste av innkjøpskontraktene våre. De anbudene de har ute for oss, ligger på hjemmesida deres og/eller på Doffin.

Elektronisk søknadsskjema

Aktuelt (er det tomt under har vi ingen kunngjøringer akkurat nå):

Engerdal kommune trenger flere utleieboliger

Engerdal kommune ønsker å inngå tilvisningsavtale med firma som har som formål å eie, forvalte og leie ut boliger.

Varsel om oppstart av detaljregulering for Tangen hyttefelt.

I henhold til plan- og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplanarbeid for Tangen hyttefelt. Planen vil bli utarbeidet som privat forslag til detaljreguleringsplan, jf. pbl`s § 12-3.

Kunngjøring av vedtatt mindre reguleringsendring Heggeriset – Plan ID 1985-0101

I medhold av plan- og bygningsloven legges plan ID 1985-0101 ut på høring med høringsfrist 2. juli 2021.

Til toppen