Stedsutvikling Drevsjø-Blokkodden

Det har kommet en del spørsmål rundt prosjektet og fremgangen. Vi ønsker derfor å samle sammen litt informasjon, og ta for oss de spørsmålene som er mest stilt. 

Engerdal Kommune søkte sommeren 2017 Hedmark Fylkeskommune om midler til forprosjektet «Et inkluderende og attraktivt Engerdal», med Drevsjø som fokusområde. Forprosjektet hadde som formål å utvikle møteplasser og aktiviteter for innbyggere og besøkende på Drevsjø og Blokkodden.  Forprosjektet skulle synliggjøre hvilke tiltak som skulle prioriteres og inngå i et eventuelt hovedprosjekt.

Forprosjektet pekte ut følgende fokusområder som var ønsket videreført i et hovedprosjekt:

  1.  

     Sentrum - Dette er området mellom krysset ved optimisten og krysset ved Hogstad. Her er det satt i  gang rydding og hogst/tynning av skog og kratt. Videre er det ønskelig med generell forskjønning og opprustning. En del av dette utføres på dugnad, men det jobbes også med å søke eksterne tilskudd.

     

 

 

 

  1. Krysset - Dette delprosjektet inkluderer området fra Brennaveien til krysset ved optimisten inkludert idrettsplassen og plassen rundt Fjellvang. Det er ønskelig med hugging og tynning. Videre er det ønskelig å anlegge noen parker, med grøntareal. I dette delområdet er det forøvrig regulert 4 boligtomter sør for fylkesvegen mellom Brennaveien og Joker etter at forprosjektet ble satt i gang.
  2. Hyttelva- Området langs elva mellom Blokkodden og Asylmottaket. Det er ønskelig å rydde kratt og ruste opp gangvegen, og få koblet denne til gangvegen fra sykehjemmet og samle den til en overgang til Blokkodden.
  3. Svenskveien - Området mellom Fredheim og krysset ved optimisten. Det skal ryddes med busker, kratt og furu langs vegen. Videre ønskes det at det skal settes opp et velkomstskilt før Fredheim.
  4. Badestranda - Området mellom krysset ved joker og til Blokkodden. Dette er et større delprosjekt, som krever en del, både dugnadsjobb og midler. Det er ønskelig å pusse opp nåværende bålplass, få anlagt en gangvei fra Joker, over veien og ned til sjøen, så videre til badestranda. Videre er det planlagt å bygge et nytt omkledningsrom i forbindelse med dagens toalett. Gjøre om eksisterende omkledningsrom til paviljong med grillmuligheter. Det ønskes anlagt en sti fra barnehagen til stranda, ved å ruste opp eksisterende undergang. Gangveien mellom badestranden og Blokkodden skal rustes opp.
  5. Blokkodden - Friluftsområdet og museumsområdet Blokkodden. Dette er også et større delprosjekt, som må ses i samarbeid med Anno museum og Engerdal kommune. Blokkodden er i dag i tillegg til å være et villmarksmuseum også et viktig universalt utformet turområde. Målsettingen er å videreutvikle området som en aktivitets- og møteplass.

 

Forprosjektet ble videreført i et hovedprosjekt i juni 2020 med en styringsgruppe og fire arbeidsgrupper: Forskjønning, trafikksikkerhet, næring og møteplass Blokkodden. Prosjektet har ei styringsgruppe nedsatt av representanter for Engerdal kommune og DOV og administreres av  prosjektleder Sofia Brustad Johnsen.

Det har vært utfordrende å få finansiering på plass. Når det gjelder trafikksikkerhet har vi fått  tilskudd fra fylkeskommunen til utbedret bussparkering ved Joker samt gatelys i forbindelse med  det nye boligfeltet. Dette vil etter planen bli realisert sommeren 2021.

Engerdal kommune har avsatt inntil 1 million kroner på investeringsbudsjettet til tiltak knyttet opp mot Blokkodden.

Det er søkt om midler fra Femundfondet til forskjønnings- og oppgraderingstiltak i sentrum samt på badestranda. I tillegg søkes det aktivt i forhold til eksterne tilskuddsordninger.

Artikkelliste

Kontakt oss

Sofia Brustad-Johnsen
Samfunns- og organisasjonsutvikler
E-post
Telefon 40 02 49 10
Til toppen