Adresser

Kommunen er ansvarlig for tildeling av offisielle adresser.

Med adresse menes et navn eller et vegnavn og et nummer som betegner en adresseenhet innenfor kommunen. En adresseenhet er et område, eiendom, bygning eller en bygningsdel.

Les mer på Kartverkets hjemmeside

Slik gjør vi

Før vi tildeler eller endrer vegadresse, informerer vi registrerte eiere eller festere slik at de og andre som avgjørelsen får virkning for, får mulighet til å uttale seg. Vi tildeler adressen så snart det er behov for den og senest sammen med igangsettingstillatelsen for byggetiltaket.

Det er kommunen som bestemmer adressenavnet. Skrivemåten reguleres etter reglene i stadnamnlova.

Adressen skal tilknyttes den vegen eller gata som eiendommen har godkjent atkomst fra. Adgangen din til å få endret adresse er begrenset. Det skjer normalt bare hvis kommunen har gjort en feil, eller eiendommen har fått atkomst fra en annen gate enn tidligere.

Offisiell adresse skal tildeles bygninger som brukes til bolig- og fritidsformål, til næringsvirksomhet og til offentlig eller publikumsrettet virksomhet. Vi kan også gi andre eiendommer eller lokaler offisiell adresse hvis det er hensiktsmessig.

Kommunen kan tildele eller endre adresse:

  • ved endring av atkomstveger
  • ved oppføring av nye bygg
  • når det er vanskelig å finne fram til en adresse

Klagemulighet

Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Skriv hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne det. Klageretten er begrenset til:

  • hvilken gate, veg eller liknende en bygning eller eiendom skal ha adresse til
  • hvilket adressetilleggsnavn eller matrikkeladressenavn som er tildelt adressen
  • feil tildelt adressenummer eller bruksenhetsnummer

Kontakt oss hvis du trenger veiledning.

Kommunen behandler klagen. Hvis vi ikke endrer vedtaket vårt, sender vi klagen til Statsforvalteren i Innlandet som fatter endelig vedtak i saken.

Lovpraksis

Kontakt oss

Roar Moren
E-post
Telefon 40 02 49 07
Til toppen