Bjørkodden naturreservat

Bjørkodden naturreservat ble vernet i 2055 med det formål å bevare et naturskogområde med sitt biologiske mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser. Av spesielle kvaliteter har området mange gamle furutrær og god forekomst av død ved. Områdets mosaikk av gammel furuskog, myrer og småvann er godt arrondert og skogen er lite påvirket av menneskelig aktivitet i nyere tid. Selv om gamle plukkhogster har satt sine spor i området, er det likevel verdier knyttet til nøkkelelementene død ved og gamle trær.

Forvaltningsmyndighet: Statsforvalteren i Innlandet.

Les mer fakta i naturbasen i Miljødirektoratet

Geodata  

Til toppen