Naturreservat

Vi har følgende naturreservat i Engerdal

 

Ansvaret omfatter også: 

  • å informere grunneiere, rettighetshavere og allmennheten
  • ansvar for skjøtsel av verneområdet
  • registrere og dokumentere naturverdier

Retningslinjer for forvaltning og skjøtsel kan beskrives i en forvaltningsplan for verneområdet. I naturreservater er det normalt ingen plikt til å utarbeide forvaltningsplan. I områder som krever skjøtsel kan det være aktuelt å utarbeide skjøtselsplan.

Aktiviteter og tiltak i verneområder

I forskriften for det enkelte verneområdet, er rammene for bruk og utnyttelse av ressurser fastsatt. Kommunen har ikke myndighet til å fatte vedtak som går ut over bestemmelsen i verneforskriften. Kommunen har ansvar for å informere om hvilke aktiviteter og tiltak som er tillatt, og skal behandle søknader om dispensasjon fra vernebestemmelsene.

Dispensasjon fra vernebestemmelsene

Kommunen kan gi dispensasjon fra vernebestemmelsene etter spesifiserte dispensasjonsbestemmelser i den enkelte forskrift, eller etter naturmangfoldloven § 48.

Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser angir konkrete aktiviteter og tiltak som kommunen kan gi dispensasjon til. Dette er aktiviteter og tiltak som ble vurdert ved opprettelsen av verneområdet.

Naturmangfoldloven § 48 er en generell dispensasjonsbestemmelse. Etter denne bestemmelsen kan kommunen gjøre unntak fra vernevedtak, hvis det ikke strider mot verneområdets formål, ikke påvirker verneverdiene nevneverdig eller om hensyn til sikkerhet eller vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig.

Vedtak

Vedtak om dispensasjon skal sendes i kopi til Fylkesmannen og registreres i Miljøvedtaksregisteret.

Kommunen skal også:

  • Skjøtsel: Kommunen skal sørge for å gjennomføre nødvendige skjøtselstiltak for å ivareta verneverdiene, ifølge naturmangfoldloven § 47. Hvis mulig, skal det inngås avtale med grunneier om å gjennomføre nærmere bestemte skjøtselstiltak. Det kan også inngås avtale med Statens naturoppsyn, interesseorganisasjoner eller andre om slike tiltak.
  • Forvaltnings- eller skjøtselsplaner: I noen verneområder kan det være behov for å utarbeide planer som gir retningslinjer for forvaltning av området og oversikt over aktuelle skjøtselstiltak. Planen skal sendes på høring til grunneiere og relevante parter, og skal godkjennes av Fylkesmannen.
  • Informere: Kommunen skal gi nødvendig informasjon om verneområdet til grunneiere, rettighetshavere og allmennheten.
  • Merkevarestrategien: Informasjonsmateriale skal lages i bestemte maler som er utviklet for alle Norges nasjonalparker. Merkevarestrategien gjelder alle verneområder, i tillegg til nasjonalparkene.
  • Besøksstrategi: En kommune med delegert forvaltningsansvar for et verneområde skal forvalte besøk til området. Det innebærer å utvikle en besøksstrategi.
  • Dispensasjon fra vernevedtak: Kommunen skal i dispensasjoner etter naturmangfoldloven eller verneforskriften begrunne vedtaket og vise hvilke virkninger en dispensasjon kan få for verneverdiene. Se naturmangfoldloven § 48 fjerde ledd og forvaltningslovens bestemmelser.

Kontakt oss

Katrine Kleiven
Konsulent
E-post
Telefon 40 02 49 03
Til toppen