Hjemmetjenester

Hjemmetjenesten

I henhold til Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester §3-1Kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester. Kommunens ansvar etter første ledd innebærer plikt til å planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere virksomheten, slik at tjenestenes omfang og innhold er i samsvar med krav fastsatt i lov eller forskrift. Kongen kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om pliktens innhold.”.

Tjenester som tildeles etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenesten er gratis.

Har du hatt hjemmesykepleie i 3 mnd eller mer, har du rett til gratis offentlig tannhelsetjeneste.

Tjenesten har som mål å gi innbyggerne varierte helsetjenester av faglig god kvalitet og imøtekomme pålagte krav fra myndigheter innenfor sitt område. Tjenesten har sin oppmerksomhet rettet mot forebyggende helsearbeid for i størst mulig grad å utsette eller unngå store hjelpe – og pleiebehov.

Til toppen