Planer, økonomi og rapporter

Hvor skal vi bo? Hvor skal vi ha skoler, barnehager, butikker, lagerhaller eller jordbruk? Trenger vi flere veier, og hva med bevaring av kulturminner, sjeldne planter eller turområder? Det handler om hvor vi kan bygge og hvor vi ikke bør bygge. Det handler om hvordan vi skal forvalte kommunens arealer slik at innbyggerne i dag og i fremtiden kan leve i et trygt, stimulerende og bærekraftig samfunn. For å gjøre det må vi planlegge.

Alle kommuner skal ha en kommuneplan. Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument og skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver. Kommuneplanen består av en.

Arealdel

Kommuneplanens arealdel skal vise sammenhengen mellom samfunnsutviklingen som behandles i samfunnsdelen, hvilke utslag og behov dette gir for arealbruken og hvordan arealet samlet sett bør disponeres.

Les i kommuneplanens arealdel her 

Engerdal kommune har vedtatt en egen kommunedelplan for fritidsbebyggelse som du leser her

Økonomiplan og budsjett

Økonomiplanen består av neste års budsjett pluss kommunens fireårsplan for hvordan de langsiktige målene som er satt i kommuneplanen skal nås.

Økonomiplan og årsbdusjett

Årsberetning og tertialrapportering

Årsberetningen og tertialrapportene er et viktig styringsgrunnlag for å nå kommunens målsetninger.

Høringer

Det er et grunnleggende demokratisk prinsipp at den som særlig berøres av en offentlig beslutning, skal høres. Høring er prosessen hvor det offentlige ber parter i saken om en skriftlig uttalelse før det fattes beslutning. Pågående høringer finner du her.

Delegasjonsreglement

Delgasjonsreglement

Delegasjonsreglement - administrativt

 

Politisk reglement

Politisk reglement for Engerdal kommune vedtatt 09.02.2022 (PDF, 819 kB)

Begrepsforklaring

Vi planlegger på ulike nivåer med ulik grad av detaljering og med ulike tema. Det er Plan- og bygningsloven som bestemmer hvordan planleggingen skal gjøres. Alle typer planer blir behandlet politisk, og det er til slutt kommunestyret som avgjør om en plan skal vedtas eller ei.

 Hvilke planer har en kommune? (PDF, 316 kB)

Kontakt oss

Line Storsnes
Ordfører
E-post
Telefon 48 14 46 68
Til toppen