Vil du være meddommer eller skjønnsmedlem?

Neste meddommervalg er for perioden 01.01.25 til og 31.12.28, men du kan allerede nå ta kontakt hvis du ønsker å være meddommer. Kommunen skal også foreslå skjønnsmedlemmer til Innlandet fylkeskommune, samt meddommere og skjønnsmedlemmer til jordskifteretten.

KORT FORTALT:

Klubbe - Klikk for stort bilde pixabay.com
 • Kommunestyret velger meddommere til tingretten, lagmannsretten, jordskifteretten, og foreslår skjønnsmenn til fylkestinget.
 • Valget foregår etter hvert kommunestyrevalg.
 • Meddommere blir valgt for fire år og kan gjenvelges
 • Vi skal rekruttere nye meddommere og foreslå nye skjønnsmenn i løpet av våren 2024. Ta kontakt hvis du er interessert.

 

MELD DIN INTERESSE 

Meld din interesse så snart som mulig og senest innen 1. mai 2024 ved:  å bruke vårt elektroniske skjema her  

Dersom du har spørsmål om det å være meddommer eller skjønnsmedlem, kan du kontakte  på telefonnummer62459600.

 

HVA SLAGS OPPGAVER HAR EN MEDDOMMER?

Meddommere er vanlige innbyggere som er med på å ta avgjørelser i rettssaker. Som meddommer kan du regne med å bli innkalt én til tre ganger i året. De fleste rettssaker varer fra én til tre dager, men enkelte saker kan vare lengre.

Vervet som meddommer er en samfunnsplikt, og vanligvis får man fri fra jobb for å utføre vervet. Hvis man taper arbeidsfortjeneste, gis det erstatning for dette.

HVEM KAN BLI MEDDOMMER?

Meddommere velges av kommunestyret for en periode på fire år. Skjønnsmedlemmer velges av fylkestinget for en periode på fire år.

Vi ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelse. 

Engerdal kommune plikter å undersøke om du fyller vandelskravene.

 

Hva skal vi velge?

Vi skal velge 2 meddommere, 1 kvinne og 1 mann til Eidsivating lagmannsrett.

Vi skal velge 2 kvinner og 2 menn i meddommerutvalget i Østre Innlandet tingrett

 

NOEN YRKESGRUPPER KAN IKKE VELGES SOM LEKDOMMERE:

 • stortingsrepresentanter og vararepresentanter
 • statssekretærer, statsrådenes personlige politiske rådgivere og ansatte ved statsministerens kontor
 • fylkesmenn og assisterende fylkesmenn
 • utnevnte og konstituerte dommere og ansatte ved domstolene
 • ansatte i påtalemyndigheten, politiet og kriminalomsorgen
 • ansatte i Justisdepartementet, Politidirektoratet og Domstoladministrasjonen (inkludert styret) 
 • ansatte og studenter ved Politihøgskolen og Fengselsskolen
 • praktiserende advokater og advokatfullmektiger
 • kommunens administrasjonssjef eller kommunerådets medlemmer i kommuner som er organisert i samsvar med kommuneloven kapittel 3, og kommunale tjenestemenn som tar direkte del i forberedelsen eller gjennomføringen av valget
   

HVA GJØR ET SKJØNNSMEDLEM?

Skjønnsmedlemmer brukes i spesielle saker hvor det skal utøves skjønn, for eksempel verdifastsettelse av fast eiendom i forbindelse med en ekspropriasjonssak. Disse sakene reguleres av skjønnsprosessloven. 

Kommunen skal foreslå 1 skjønnsmedlem til Innlandet fylkeskommune. 

Vi ser særlig etter kandidater med kompetanse innen/som:

 • land- og skogbruk
 • arealplanlegging
 • eiendomsutvikling
 • fast eiendom
 • vann- og avløp
 • entreprenør
 • arkitekt
 • eiendomsmegler
 • takstmann (bygningskyndig kompetanse)
 • revisor/økonom

Det er ingen øvre aldersgrense for vervet.

BEHOV FOR MEDDOMMERE OG SKJØNNSMEDLEMMER TIL JORDSKIFTERETTEN

Jordskifteretten er en domstol på samme nivå som tingretten. Jordskifteretten behandler saker som gjelder fast eiendom. Eksempler på saker for jordskifteretten er fastsettelse av grenser og rettigheter (servitutter), opprettelse av veilag, bytte av arealer, organisere bruk av parkeringsplasser, brygger mm. Avgjørelser kan ankes til lagmannsretten.

Hva skal vi velge?

Vi skal velge 6 medlemmer; 3 kvinner og 3 menn til Østre Innlandet jordskifteretten.

 • Kandidaten skal være mellom21 og 70 år (dette er et krav)
 • Det skal velges like mange av hvert kjønn (dette er et krav)
 • Kandidaten må kunne snakke og forstå norsk (dette er et krav)
 • Kandidaten må ikke tidligere være straffedømt (dette er et krav

I utvalget bør det være en god variasjon i fagkompetanse og bakgrunn kandidatene imellom. Eksempler på yrkesbakgrunn/kompetanse kan være gårdbruker, skogbruker, entreprenør, arealplanlegger, eiendomsmegler,
veg/vegplanlegging, regnskap, takst av eiendom/bygg og offentlig ansatte.

Til toppen