Viktig informasjon om forurensning og brenning av avfall

Engerdal kommune ønsker å minne alle innbyggere om viktigheten av korrekt avfallshåndtering og de alvorlige konsekvensene av å brenne avfall, spesielt byggavfall. Brenning av avfall kan føre til betydelig forurensning, noe som påvirker både miljøet og helsen til våre innbyggere.

Brenning av Avfall – En Trussel mot Miljøet og Helsen

Byggavfall inneholder ofte materialer som maling, lim, plast, og andre kjemikalier som ved forbrenning frigjør farlige stoffer som tungmetaller, dioksiner, og furaner. Disse stoffene kan forårsake alvorlige helseproblemer, inkludert luftveislidelser, kreft, og andre kroniske sykdommer. I tillegg bidrar de til luftforurensning, som igjen påvirker klimaet negativt.

Bålforbud og Sikkerhet

I Norge er det generelt forbud mot å tenne bål og grill i og i nærheten av skog og annen utmark mellom 15. april og 15. september. Dette forbudet er innført for å forebygge skogbranner, som kan ha katastrofale følger for både natur og mennesker. Dersom det er åpenbart at opptenningen ikke kan medføre brann, er det allikevel et unntak i det nasjonale forbudet som gir mulighet for å gjøre opp ild. Uansett er det viktig at den som tenner opp ild er svært oppmerksom og påpasselig slik at ilden ikke kommer ut av kontroll.

Brannforebyggende avdeling hos MHBR presiserer:

«Med skog og annen utmark menes alt unntatt innmark. Eksempler på innmark er gårdsplasser, hustomter, dyrket mark, engslått, kulturbeite og liknende områder hvor allmenn ferdsel vil være til hinder. Med «åpenbart ikke medføre brann» menes for eksempel at det ligger snø på bakken, tilrettelagte grill- og bålplasser, eller at det har vært mye nedbør over lang tid.»

Kommunen ønsker også å informere om at det er lov å tenne bål på tilrettelagte bål- eller grillplasser, i bålpanner og egnede steder på egen tomt hvor det er åpenbart at det ikke er fare for spredning av brann. Det skal være god tilgang og umiddelbar nærhet til slokkemidler, for eksempel en utekran med hageslange. Merk at det i perioder kan være totalforbud mot bål og grill også på «lovlige» steder hvis det for eksempel er ekstremt tørt.

Korrekt Avfallshåndtering

Engerdal kommune har etablert flere returpunkter og gjenvinningsstasjoner hvor innbyggerne kan levere ulike typer avfall. Vi oppfordrer alle til å benytte disse anleggene for å sikre at avfallet blir håndtert på en miljøvennlig og forsvarlig måte. Dette inkluderer byggavfall, farlig avfall, elektronisk avfall, og hageavfall.

Det finnes også tilbud for henting av større avfallsfraksjoner etter avtale. Vi ber alle innbyggere om å ta ansvar for sitt avfall og bidra til et renere og sunnere miljø.

Konsekvenser av Ulovlig Brenning

Kommunen ønsker å understreke at ulovlig brenning av avfall kan medføre bøter og andre sanksjoner. Det er alles ansvar å følge de regler og forskrifter som er satt for å beskytte vår natur og helsen til våre innbyggere.

Bidra til en Bedre Fremtid

Ved å håndtere avfall på en korrekt måte, bidrar vi alle til å redusere forurensning og bevare vår natur for fremtidige generasjoner. Kommunen setter stor pris på innsatsen til hver enkelt innbygger i dette viktige arbeidet.

For mer informasjon om avfallshåndtering, returpunkter, og gjeldende regelverk, kan du besøke FIAS sine hjemmesider: https://www.fias.no/

 

La oss sammen gjøre en innsats for å bevare vår vakre kommune ren og trygg for alle!

Til toppen