Varsel om oppstart av revidering av forskrift om snøskuterløyper i Engerdal kommune

Engerdal kommune varsler igangsetting av revidering av Forskrift om snøskuterløyper, Engerdal kommune, Innlandet. Revideringen gjøres i medhold av § 4 a i motorferdselloven og § 4a i forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag.

Revideringen omfatter en tilknytningsløype fra Rendalen grense ned til Snerta, samt en mindre justering knyttet til vannposten i Lillerøåsen. Videre har formannskapet åpnet for at næringsdrivende og grender under gitte forutsetninger kan knyttes til eksisterende løypenett. For å kartlegge omfanget av ønsker om tilknytning ba kommunen om innspill innen utgangen av april 2024.

 

Formannskapet la følgende vilkår til grunn for revideringen:

 • Tilknytningsløype Rendalen kommunegrense – Snerta tas hensyn til ved revideringen. 
 • Mindre endring av trase tilknyttet vannpost i Lillerøåsen tas inn.
 • Det åpnes for tilførselsløyper til næringsdrivende innen reiseliv og relevante servicevirksomheter for de som har dette som hovednæring
 • Grender som ligger innenfor en kilometer fra leden kan påkobles der det ligger til rette for det.
 • Enkelteiendommer eller personer kan ikke få tilførselsløyper
 • kostnader knyttet til konsekvensutredning og saksbehandling av tilførselsløyper dekkes av den enkelte interessent.

Det åpnes ikke for tilførselsløyper innenfor reinbeitedistriktet

En oversikt over de ulike innspillene vises i kart med kommunedirektørens foreløpige kommentarer.

Det understrekes at kartutsnittene på dette tidspunktet kun illustrerer hvor det har kommet ønsker om nye løyper. Formannskapet vedtar hvilke løyper som skal konsekvensutredes videre. 

Planlagt framdrift er:

 • Varsel om oppstart uke 27
 • Sak i formannskap 15. august, vedtak om konsekvensutredning
 • Sak i formannskap 2. oktober, forslag til revidert forskrift legges ut på høring
 • Sak i formannskap 27. november, høringsinnspill og innstilling til kommunestyret av ny forskrift.
 • Kommunestyret vedtar ny forskrift 11. desember. Vedtaket kan påklages.

 

Revideringen har til hensikt å legge bedre til rette for vinterturisme i området. Det er tydelige politiske signaler om at forskriften etter revideringen skal virke ut kommunestyreperioden uten ytterligere endringer.

 

Tilførselsløypene vil bli utredet i henhold til krav i lov og forskriftens § 4 a. Dette omfatter hensyn til verneområder, reindrift, friluftsliv, naturmangfold, sikkerhet, støy, bolig- og hytteområder, landskap, kulturminner og kulturmiljø.

Forslag til nye løyper sendes ut på høring som beskrevet i plan- og bygningslovens § 11-14.

Her kan du se oversiktskart over løypeforslag (PDF, 2 MB)

Konkrete forslag om nye eller endrede løypetraseer i forbindelse med oppstartsvarselet må være vedlagt kart, fortrinnsvis gpx-fil / sosi eller annet digitalt format.

Frist for merknader til oppstartsvarselet settes til 14. august 2024.

 

E-post: postmottak@engerdal.kommune.no Telefon: 62 45 96 00

Til toppen