Revidering av kommuneplanens arealdel – Innspill fra Norsk vind

I forbindelse med at Engerdal kommune har vedtatt revidering av kommuneplanens arealdel, så er det gjennom grendemøter og annonsering bedt om forslag på hvordan kommunens arealer skal forvaltes i en ny fremtidig arealplan.  

Engerdal kommune

I høringsperioden er det mottatt ca. 50 innspill av ulike slag. Ett av innspillene er fra Norsk Vind AS hvor de ønsker å utrede muligheten for et vindkraftverk i Buhøgda/Gråkletten området.

Engerdal kommune ønsker å presisere at før det tas stilling til dette, og alle andre innspill, vil  forslagene bli vurdert i henhold til kriteriene i vedtatt planprogram.

I vedtatt planprogram legges det opp til en grovsortering av innspill før man går videre med arbeidet med konsekvensutredning. Innspillene vil bli vurdert ut ifra følgende kriterier:

  • Berører arealinnspillet dyrka eller dyrkbar mark, snaufjell, vassdrag, skogsmark av høy bonitet, myr eller beiteområder for rein?
  • Er innspillet i konflikt med verneområder, viktige natur- eller friluftsområder, verdensarv eller andre kjente kulturminner?
  • Er innspillet i konflikt med kjente naturfarer?

I henhold til kommunestyrets vedtak av 26.04.2023 så er det formannskapet som skal ta stilling til innspillene og foreta sorteringen. Hvis innspillene er av prinsipiell karakter, slik som mulig vindkraft, så vil det allikevel være naturlig at kommunestyret har det siste ordet. En slik behandling vil uansett ikke la seg gjøre før på sensommeren/høsten.

 

Arealbruksendringer som er i tråd med kriteriene vil i deretter bli konsekvensutredet  jfr. plan- og bygningsloven § 4-2. Konsekvensutredninga er en mer omfattende og systematisk vurdering av konsekvensene av hvert enkelt innspill.

 

Etter konsekvensutredningen vil det bli lagt frem et forslag til planbestemmelser og plankart for førstegangs behandling og høring. Alle innspill og innsigelser må avklares før planen sluttbehandles. Dette vil tidligst la seg gjennomføre høsten 2024.

Til toppen