Plassering av jakthusvære i forbindelse med elgjakt

Plassering av jakthusvære som skal stå plassert mer enn 2 måneder er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven §§ 20-1 bokstav j, 20-2.

pixabay.com  Det er jaktleders ansvar å sende inn søknad. Send enkel søknad til post@engerdal.kommune.no og legg ved kartutsnitt over hvor husvære skal stå plassert. Noter antall og om det skal oppføres eventuell utedo og andre innretninger.

Merk at det kreves grunneiers tillatelse ved plassering av jakthusvære. Dersom det gjelder Statsgrunn skal Statskog varsles i forkant! Kommunen vil ikke behandle søknader der grunneiers samtykke ikke foreligger.

 

kal jakthusvære kun plasseres for inneværende jaktperiode (inntil 2 måneder) er dette unntatt fra søknadsplikt, men krever fortsatt grunneiers tillatelse.

Til toppen