Nå blir det etablering av ny politistasjon i Engerdal

Etter jevnlige møter mellom politi og kommune for å komme frem til en enighet er det gledelig å meddele at det etableres en ny politistasjon i Engerdal med offisiell åpning den 1. oktober 2023. Engerdal politistasjon skal bemannes med minimum 5 årsverk, og brukes til å styrke politiets tilstedeværelse og tjenester i kommunen og GDE-en (geografisk driftsenhet) der tjenestestedet etableres.

Fra venstre: Tom Johnsen, leder for driftsenhet Innlandet Øst, ordfører Line Storsnes, politimester i Innlandet Johan Brekke, Stasjonssjef Lasse Kalvø og varaordfører Terje Langfloen Geir Sverdrup

Bakgrunn
Mai 2022 vedtok et flertall på 14 stk i kommunestyret på å sende inn en grundig høringsuttalelse til justis- og beredskapsdepartementet med argumenter for hvorfor Engerdal kommune trenger å få reetablert politiet i vår kommune.  I januar 2023 kom tildelingsbrevet fra justis- og beredskapsdepartementet som bekreftet at Engerdal var én av de 9 nye tjenestestedene som skulle etableres i 2023. I mai 2023 kom også utdypingen om at tjenestestedet skulle bemannes med minst 5 årsverk, og at det skulle åpnes senest 1. oktober 2023. Tilbudet ved det enkelte tjenestestedet skulle avklares i samråd med kommunene gjennom kommune-politi-samarbeidet.

Etablering og ansatte ved Engerdal politistasjon
Etter jevnlige møter mellom politi og kommune for å komme frem til en enighet er det gledelig å meddele at det etableres en ny politistasjon i Engerdal med offisiell åpning den 1. oktober 2023. Engerdal politistasjon skal bemannes med minimum 5 årsverk, og brukes til å styrke politiets tilstedeværelse og tjenester i kommunen og GDE-en (geografisk driftsenhet) der tjenestestedet etableres.

Politiet har allerede forsterket bemanning som vil øke tilstedeværelsen i Engerdal inntil en får på plass utlysning og fast tilsetting i de nye stillingene. I tillegg til de 5 ansatte ved Engerdal politistasjon, vil det være noe felles ressursbruk med Trysil som ytterligere styrker politiets tilstedeværelse her hos oss. Blant annet vil stasjonssjef i Trysil også være stasjonssjef for Engerdal. Nærmere utdyping om hva politiet tenker og tilbyr, og spørsmål om dette, kan rettes til politiet.

Lokaler og åpningstid
Lokalene som politiet skal benytte i første omgang vil være det gamle lensmannskontoret som ligger tilknyttet kommunehuset. Det benyttes pr. nå av kirken, som vil flytte til andre lokaler. Da Engerdal pr. i dag ikke har lokaler som kan ivareta de omfattende og strenge kravene til et oppmøtested for politiet, må politiet ha oppmøtested i Trysil. De 5 nye stillingene vil bli lyst ut ved Engerdal politistasjon, og selv om oppmøtested er Trysil vil de ansatte i all hovedsak arbeide og gjøre tjeneste i Engerdal. Det vil bli fast åpningstid to dager i uka mellom kl 10-14.


Tilstedeværende og synlig politi
- Engerdal kommune ønsker å bidra med alt vi kan både for å sikre trygghet og gode tjenester, men politiet er helt sentrale i arbeidet med å sikre innbyggernes trygghet. Det er viktig med daglig forebygging, synlighet og kommunikasjon fra og med et tilstedeværende politi, sier Line Storsnes.

- Det er veldig viktig for oss at de nye stillingene som opprettes faktisk blir benyttet til å styrke politiets tilstedeværelse og synlighet i Engerdal kommune, selv om oppmøtestedet er Trysil kommune.

Ordfører sier at kommunen vurderer muligheten for å etablere et beredskapssenter. Dette er ønskelig for å ivareta flere beredskapsaktører, bl. a. Sivilforsvaret, Midt-Hedmark Brann og Redning, legevakt, ambulanse, toll og politi. Arbeidet er kun i en oppstartsfase, men ordfører forventer at det vil være naturlig å lokalisere politiet i et beredskapssenter på sikt, og at dette også vil muliggjøre og naturliggjøre et oppmøtested i Engerdal.

- Bakgrunnen for at kommunestyret i utgangspunktet vedtok høringsuttalelsen jeg skrev om at vi ønsket å ha politiet tilbake til kommunen er at vi ønsker et eget tjenestested for å senke responstiden ved akutte hendelser, og å øke tryggheten for innbyggere og andre som oppholder seg i kommunen samt å øke tilstedeværelsen og lokalkunnskapen til politiet, sier ordfører.

- Dette vil i seg selv være et forebyggende tiltak, og det vil gjøre det enklere for alle som oppholder seg i Engerdal å ha en konstruktiv samhandling med politiet – både enkeltpersoner, men også kommunale virksomheter og frivillige organisasjoner.


 

Til toppen