Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan for Søndre Langvika - PlanId 20210200

I medhold av Plan og bygningsloven § 12-12 vedtok kommunestyret i Engerdal kommune i møte den 20.09.23 ny reguleringsplan for Søndre Langvika (PlanId 20210200) med tilhørende bestemmelser. 

Norconsult

Reguleringsplanen er en detaljregulering jfr. PBL § 12-3. Planen omfatter tre etablerte fritidsboliger. I tillegg planen rammer for oppgradering av vei til to av hyttene, samt fremføring av strøm, vannforsyning og avløp.

Planområdet ligger på østsiden av Langsjøen i Engerdal kommune, om lag 4 kilometer nord for Sømådalen.

Kommunestyrets vedtak kan i hht. Plan- og bygningslovens § 1-9 og 12-12 samt forvaltningslovens kap.VI, påklages til departementet. En eventuell klage må fremmes skriftlig og sendes Engerdal kommune, Engerdalsveien 1794, 2440 Engerdal innen 3. uker fra denne kunngjøringen, det vil si innen 23.10.2023.

Eventuelle krav om innløsning eller erstatning må fremmes innen 3. år fra denne kunngjøringsdato, jfr. Plan- og bygningslovens § 15-2 og 15-3. Evt. krav må fremsettes skriftlig til Engerdal kommune.

Dokumenter:

Planprogram for endelig vedtak (PDF, 3 MB)

Plankart (PDF, 926 kB)

Planbestemmelser for sluttbehandling Søndre Langvika (PDF, 117 kB)

Sluttbehandling Langvika (PDF, 561 kB)

Saksprotokoll Reguleringsplan for Søndre Langvika PlanId 20210200 - 2. gangs behandlingsluttbehandling (PDF, 73 kB)

Til toppen