Bestemmelser om bruk av beltemotorsykkel/snøscooter

Engerdal kommune mottar spørsmål knyttet til hva som er tillat, og ikke tillat i forhold til kjøring med snøscooter. Vi ønsker med denne informasjonen å klargjøre noen faktiske forhold.

Kari Storgjelten

I Norge er det et generelt forbud om bruk av beltemotorsykkel på offentlig veg (Forskrift om forbud mot bruk av snøscooter på offentlig veg).

Offentlig vei: Forstås i denne sammenheng som alle veier der det offentlige betaler kostnad for vedlikeholdt (stat, fylke eller kommune). På offentlig vei er det forbud mot å kjøre med snøscooter uten spesiell tillatelse (som oftest gis dette for utrykningstjenester o.l.).

Privat vei: Forstås i denne sammenheng som veier der private dekker kostnad for vinterbrøyting. På privat vei er det tillat å kjøre med snøscooter (beltemotorkjøretøyer med svarte skilt, og med gul skrift). Det er i denne sammenheng ikke avgjørende om vegen er åpen for alminnelig ferdsel eller ikke.

Ubrøytet veg: Nedsnødde veier som ikke er kjørbare for vanlig bil regnes som utmark, og det er krav til egen dispensasjon/tillatelse for å kjøre på disse med snøscooter. 

Innmark: Kjøring med snøscooter på jorder (innmark) er tillat forutsatt at en har grunneiers tillatelse.

Snøscooterleden: Engerdal kommune har en vedtaksfestet forskrift som hjemler lovlig kjøring med snøscooter på snøscooterleden i kommunen. Hele leden er merket i kart og i terreng. 

Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselloven)

Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag

Forskrift om snøskuterløyper, Engerdal kommune, Innlandet

Til toppen