3-partssamarbeid i Engerdal

13.september 2022 var representanter fra  3-partssamarbeidet som er etablert i Engerdal tilstede på Kommunalkonferansen 2022. Her hadde vi en orientering  om vårt 3-partssamarbeid og hvordan vi har benyttet 3-partssammarbeid i prosjektet «Engerdal mot 2025».

3-partsamarbeid sikrer involvering av partene på alle nivå.  På denne måten er partene på alle nivå med å utforme fremtidige budsjetter i kommunen ved at det legges til rette for godt eierskap til utviklingsarbeidet i egen kommune. Målet fremover er at alt utviklingsarbeid i kommunen skal skje gjennom 3-partsamarbeid.

3-partsarbeid i Engerdal - prosjekt "Engerdal mot 2025"

Vi i Engerdal har benyttet 3-partssamarbeidet til prosjektet «Engerdal mot 2025».  Her ble det oppnevnt 3 representanter fra hver ar partene. 3 politiker, 3 fra administrasjonen og 3 hovedtillitsvalgte, i tillegg har vi med hovedverneombud. Det er også utnevnt en prosjektleder. Disse utgjør styringsgruppen. I tillegg er det etablert arbeidsgrupper på virksomhetsnivå bestående av leder, tillitsvalgte og vernetjenesten. Alt dette for å skape en bredest mulig involvering. Prosjektet har tatt for seg de økonomiske rammene vi har i dag, hva ønsker vi dersom vi skal få mer penger å benytte og hva om vi får mindre / må kutte?

 

Du kan lese hele reportasjen fra Kommunal konferansen 2022 her og overskriften på artikkelen er: Utvikler lokaldemokratiet i Engerdal 

 

Hva er 3-partssamarbeid:

3-partssamarbeid er at i dette samarbeidet skal det være like mange representanter fra administrasjonen, arbeidstaker og politikere. 

Stikkord:

 • Bidrar til samarbeidskultur der alle ressursene i kommunen blir tatt i bruk til beste for innbyggere og ansatte
 • Uformell arena der politikk, administrasjon og tillitsvalgte møtes
 • Konstruktivt samarbeid mellom politikere, administrasjon og tillitsvalgte for fornyelse i kommunesektoren, en felles arena for å drive utviklingsarbeid i egen kommune
 • Rokker ikke ved KD og politikernes beslutningsmyndighet
 • Setter ikke drøftingsplikten etter lov- og avtaleverk til side
 • Forbindelsen som skapes mellom det operative og det strategiske nivået gjør prosjektene mer gjennomførbare
 • Forutsetning for godt samarbeid:
  • Tillit
  • Likeverd
  • Respekt for hverandres roller og oppgaver
  • Ansvar for beslutninger og oppfølging
  • Skape forståelse i egne rekker
  • Sett av tid
 • Likeverdige parter:
  • Styringsgruppe:
   • 3 politikere
   • 3 fra administrasjon
   • 3 tillitsvalgte
   • Hovedverneombud
  • Partssamarbeid på arbeidsplassen:
   • Ledere
   • Plasstillitsvalgte
   • Verneombud
 • Hvorfor trepartssamarbeid:
  • Felles mål og virkelighetsforståelse
  • Partene utfyller og utfordrer hverandre
  • Saker blir bedre belyst
  • Løsninger ivaretar flere interesser
Til toppen