Korona

Her kan du lese om lokale tiltak, vaksine, smittestatus, hvordan bestille time med mer. 

Se informasjon og aktuelt om korona her

Status koronavaksinering

Våre gebyrer

I alfabetisk rekkefølge

Behandling fysioterapi
Behandling fysioterapi
Fysioterapi
Takster fra HELFO som til enhver tid er gjeldende benyttes

 

Betaling for korttidsopphold i institusjon mv.
Betaling for korttidsopphold i institusjon mv.
Beskrivelse Pris
Korttidsopphold, enkelte dag el. nattopphold 95
Døgnopphold 175
Fribeløpet før beregning av vederlag settes til kr. 9000  

 

Billettpriser svømmebasseng
Billettpriser svømmebasseng
Beskrivelse Enhet Pris
Barn pr. gang 90
Voksne pr. gang 127
Årskort enkeltperson 679
Årskort barn t.o.m. 15 år 339
Årskort enslige foreldre med barn 905
Årskort familier 1358
Asylsøkermottaket, samlet pr. år 4525
Leie av basseng utenom åpningstid (søknadskjema på kommunens hjemmeside) Inntil 10 personer 626
Leie av basseng utenom åpningstid (søknadskjema på kommunens hjemmeside) pr. pers utover 10 64

 

Borgerlige vigsler i Engerdal kommune
Borgerlige vigsler i Engerdal kommune
Beskrivelse Pris
Innbyggere i Engerdal og personer som er bosatt utenfor Norge, som vies i kommunens lokaler på fredager kl. 10-15 0
Innbyggere i Engerdal og personer som er bosatt utenfor Norge, som vies utenfor kommunens lokaler på fredager kl. 10-15 1500
Innbyggere i Engerdal og personer som er bosatt utenfor Norge, som vies i kommunens lokaler på andre tidspunkt enn i punkt 1 1500
Utenbygds innbyggere som vies i kommunens lokaler på fredager kl. 10-15 1500
Utenbygds innbyggere som vies utenfor kommunens lokaler på fredager 2000
Utenbygds innbyggere som vies i kommunens lokaler på lørdager 2000
Alle vigsler som skjer utenfor kommunens lokaler på lørdager 2500

 

Byggesak
Byggesak
Beskrivelse Pris
§20-3 Søknadspliktige tiltak med krav om ansvarlige foretak
Kommunen fastsetter i alle søknadssaker hvilket punkt i regulativet gebyret skal beregnes etter. Gebyret for søknadssakene er sammensatt av et basisgebyr og et tilleggsgebyr. Basisgebyret er inndelt i tre klasser: enkel sak, mer omfattende sak og komplisert sak. Denne klasseringen er iht. oppdeling i tiltaksklassene 1-3. Jfr. forskrift til plan og bygningsloven om byggesaksbehandling. Basisgebyret i tiltakssakene er et fast gebyr til dekking av kommunens gjennomsnittskostnader med en sak som er fullstendig tilrettelagt fra søkers side.
1.1 § 20-3 Komplett søknad/3ukers behandlingstid
Enkel sak 9 300
Mer omfattende sak 13 000
Komplisert sak - medgått tid (timepris kr 900,-) minimum kr 17 300
1.2 Søknad med mangler/12ukers behandlingstid  
Enkel sak 11 200
1.3 Søknad om rammetillatelse  
Enkel sak 9 300
1.4 Søknad om igangsetting  
Enkel sak 3 300
1.5 Søknad om ny/endring av ansvarsrett, kr. 1000 pr. ansvarsrett f.o.m. ansvarsrett nr. 2 2 400
1.6 Oppføring, endring og reparasjon av bygningstekniske installasjoner i eksisterende byggverk 2 400
2 Alle andre søknadssaker  
Enkel sak 4 400
Mer omfattende sak 8 800
Komplisert sak - medgått tid, minimum kr 12 200
Separate avløpsanlegg
< 50 pe etter forurensningsforskriften kkap. 12 6 800
< 50 pe etter forurensningsforskriften kap. 12 - delvis rehabilitering av eksisterende avløpsanlegg, f.eks utsifting av tett tank/slamavskiller eller ny infiltrasjon 3 300
< 50 pe etter forurensningsforskriften kap 12 -  tett tank u. innlagt vann 4 400
50 - 100 pe etter forurensningsforskriften kap 13 10 700
50 - 100 pe etter forurensningsforskriften kap 13 10 700
§20-4 Søknadspliktige tiltak som kan forestås av tiltakshaver
a. Sak som krever oppdatering av offentlige kart eller register 4 800
b. Sak som ikke krever oppdatering av offentlige kart eller register 2 400
c. Driftsbygning i landbruket 4 800
§ 21-1 Forhåndskonferanse 970
Tilleggsgebyr:
Der en søknadsak medfører ekstraarbeid for kommunen, skal det kreves tilleggsgebyr etter følgende skala:
1. lite (inntil 1/2 dagsverk) 3300
2. middels (inntil 1 dagsverk) 6400
Forhold som medfører tilleggsgebyr er bl.a.: Delt saksbehandling, innhenting av tilleggsdokumentasjon, befaring, vurdere søknad om ansvarsrett som ikke er vurdert tidligere for tilsvarende ansvar, ta mot eller vurdere innvendinger fra naboer, innhente uttalelse/samtykke fra andre myndigheter, rette mangler ved søknaden (der dette er mest rasjonelt for kommunen). Tilleggsgebyret omfatter også utgifter til ekstern spesialkompetanse.
Purring på ferdigattest 2100
Utstedelse av ferdigattest etter befaring 3300
§ 21-10 Midlertidig brukstillatelse 2100
Dispensasjon - kap.19 
Dispensasjon (PBL. Kap 19 ) 8100
Midlertidig dispensasjon (jfr. kommunestyrets vedtak av 15.03.2011) og allmennyttige formål,  faktureres 25 % av ordinært gebyr. 2100
Endringer i forhold til gitt tillatelse
For saksbehandling av endringsforslag skal det betales gebyr i samsvar med reglene for tilleggsgebyr
Er det søkt om større endring(er), kan kommunen kreve at saken skal behandles som ny sak.
Kommunen avgjør deretter om det skal fastsettes reduserte gebyrer i forhold til regulativet.
Søknad om deling av grunneiendom: 
PBL § 20-4 opprettelse av ny grunneiendom, ny anleggseiendom eller nytt jordsameie, eller opprettelse av ny festegrunn for bortfeste som kan gjelde i mer enn 10 år, eller arealoverføring, jf. lov om eigedomsregistrering. Slik tillatelse er ikke nødvendig når tiltak etter første punktum skjer som ledd i jordskifte i samsvar med rettslig bindende plan.
Søknad i regulert område: 
Boligtomt/tomt til fritidsbebyggelse/andre formål: 2900
Søknad i uregulert strøk   
Boligtomt/tomt til fritidsbebyggelse/andre formål: 4200
Innebærer søknaden dispensasjonsvurdering, skal det i tillegg betales gebyr for dispensasjonsbehandlingen. For delingssak som også krever godkjenning etter jordloven, skal det i tillegg kreves gebyr etter forskrift om gebyr for behandling av konsesjonssaker mv. av 29. desember 1993, § 1, bokstav b. (f.t. kr 2000  per sak).

 

Diverse tjenester og avgifter (kopiering) For all privat kopiering gjelder: Kopiering i mindre skala, dvs. under sum kr 25 (under 50 eksemplarer A4 s/hv) faktureres ikke. Alle lag/foreninger m.v. - også de som tidligere har hatt gratis kopiering, betaler f.o.m. 01.01.2016 i henhold til ovenstående satser
Diverse tjenester og avgifter (kopiering)
Beskrivelse Enhet Pris
Privat kopiering
A4, hvitt ark 1-sidig, pr side 0,72
A4, hvitt ark 2-sidig, pr stk 1,44
Tillegg for farget papir pr stk 0,72
A3, hvitt ark 1-sidig, pr side 1,44
A3, hvitt ark 2-sidig, pr stk 2,88
Tillegg for farget papir 2,88
A5, priser som A4 kopiering
Farge kopiering Kvalitet Pris
1-sidig A4 80gr/120gr 1,4
2-sidig A4 80gr/120gr 2,9
1-sidig A3 80gr/120gr 2,9
2-sidig A3 80gr/120gr 5,8
Større utskrifter/kopiering
A0 (84cm x 119cm), hvitt ark 1-sidig, pr ark 84
A1 (59cm x 84cm), hvitt ark 48
A2 (42cm x 59cm), hvitt ark 34
For A3 og A4 gjelder satsene for papir- og fargekopiering
Laminering
A4 pr stk 8
A3 pr stk 16

 

Div. utleie
Div. utleie
Beskrivelse Enhet Pris
Prosjektor m/ lerret pr. gang 203

 

Egenbetaling ved Voksenopplæringen
Egenbetaling ved Voksenopplæringen
Beskrivelse Enhet Pris
Kursplasser - norskopplæring
4 timer a 45 min pr uke 180
6 timer a 45 min pr uke 2770
8 timer a 45 min pr uke 360
10 timer a 45 min pr uke 450
12 timer a 45 min pr uke 540
14 timer a 45 min pr uke 630
16 timer a 45 min pr uke 720

 

Engerdalshallen
Engerdalshallen
Beskrivelse Enhet Pris
Hel hall 4 garderober  
Trening Pr. time 875
sesong 21 863
Trening Pr. dag 4 373
Innt.giv.arr Pr. dag 8 746
 
Hel hall 2 garderober  
Trening Pr. time 728
sesong 18 220
Trening Pr. dag 3 645
Innt.giv.arr Pr. dag 7 290
 
Hel hall uten garderober  
Trening Pr. time 583
Sesong 14 575
Trening Pr. dag 2 915
Innt.giv.arr Pr. dag 5 831
 
2/3 hall med 2 garderober  
Trening Pr. time 583
sesong 14 575
Trening Pr. dag 2 915
Innt.giv.arr Pr. dag 5 831
 
2/3 hall uten garderober  
Trening Pr. time 437
sesong 10 931
Trening Pr. dag 2 186
Innt.giv.arr Pr. dag 4 373
 
1/3 hall med 2 garderober  
Trening Pr. time 437
sesong 10 931
Trening Pr. dag 2 186
Innt.giv.arr Pr. dag 4 373
 
1/3 hall uten garderober  
Trening Pr. time 292
sesong 7 290
Trening Pr. dag 1 458
Innt.giv.arr Pr. dag 2 915
 
Kafeteria  
Trening Pr. time 292
sesong 7 290
Innt.giv.arr Pr. time 583
Trening Pr. dag 1 458
Innt.giv.arr Pr. dag 2 915
 
Kafeteria sammen med hall  
Trening Pr. time 145
sesong 3 645
Innt.giv.arr Pr. time 292
Trening Pr. dag 728
Innt.giv.arr Pr. dag 1 458
Tribune  
Innt.giv.arr Pr. time 145
Innt.giv.arr Pr. dag 728
 
Skytebane  
Trening Pr. time 292
sesong 7 290
Innt.giv.arr Pr. time 583
Trening Pr. dag 1 458
Innt.giv.arr Pr. dag 2 926

 

Foreldrebetaling i Kulturskolen Ved flere elevplasser for samme elev og for søsken gis moderasjon på lik linje som i barnehage og SFO
Foreldrebetaling i Kulturskolen
Beskrivelse Enhet Pris
1 elevplass pr. år 2396
Instrument leie pr. år 415

 

Hjemmetjenester - praktisk bistand
Hjemmetjenester - praktisk bistand
Betalingssatser for praktisk bistand Enhet Pris
1 - 2 G pr. mnd 210
2-3 G pr. mnd 431
3-4 G pr. mnd 860
4-5 G pr. mnd 1290
Over 5 G pr. mnd 1719
Enkeltoppdrag 107
Leiepris trygghetsalarm pr. mnd 374

 

Husleie
Husleie
Beskrivelse Enhet Pris
Husleie fysioterapi Pr. år 67 843
Dersom leietaker disponerer lokaler alene Pr. mnd. 1 464
Dersom leietaker deler lokaler med andre Pr. mnd. 738

 

Husleiesatser for møte- og konferanserom. Enger, Helsesenteret, Asylsøkermottaket, Bibliotek og ungdomsklubb
Husleiesatser for møte- og konferanserom. Enger, Helsesenteret, Asylsøkermottaket, Bibliotek og ungdomsklubb
Rom Pris per dag
Kommunestyresalen, Enger 482
Tørrgadden, Enger 352
Møterom 2. etg sykehjemmet 242
Øvrige møterom 242
Frivilligsentralen 242

 

Kommunal salgsbevilling for øl og kommunal og statlig bevilling for skjenking av alkohol
Kommunal salgsbevilling for øl og kommunal og statlig bevilling for skjenking av alkohol
Beskrivelse Enhet Pris
Bevillingsgebyret utgjør minimum kr. 1700 pr. år for salg
Bevillingsgebyret utgjør minimum kr. 5300 pr. år for skjenking
Salg av øl Pr. vareliter/ gang 0,22
Salg av vin Pr. vareliter/ gang 0,60
Skjenking av øl  Pr. vareliter/ gang 0,49
Skjenking av vin  Pr. vareliter/ gang 1,29
Skjenking av brennevin Pr. vareliter/ gang 4,27
Skjenking ved en enkelt anledning / ambulerende bevilling. Tak på beløp Pr. gang 380
Ved arrangement som går over flere dager, betales gebyr kr. 370.- pr. bevilling
Avlegge kunnskapsprøve Pr. gang 400
Etablererprøven Pr. gang 400

 

Kommunale eiendomsavgifter
Kommunale eiendomsavgifter
Beskrivelse Enhet Pris
Kommunale vannavgifter  
Jfr. Lov av 31. Mai 1974 om vann- og kloakkavgifter og forskrifter om kommunale vann- og kloakkgebyrer.  
 
Fast årsabonnement for boliger og fritidsboliger settes til 3 978
Variabel del: målt forbruk pr. m3 38
Stipulert forbruk der 1 m2 = 1 m3 pr. m3 63
Maks areal bolig 120 m2 - maks areal fritidsbolig 70 m2  
For fritidsboliger beregnes forbruk etter målt mengde.  
 
Installasjon av vannmåler betales av huseier, kommunen holder vannmåler  
Vannmåler er kommunens eiendom  
Vannmålerleie 383
Vannposter 1 388
 
Bedrifter  
Inntil vannmåler er montert beregnes variabel del (forbruk) ut fra 1 m3 pr. m2 bruksareal  
Målt forbruk 38
Variabel del etter m2  stipulert (  1m2 =1m3) 63
Fast årsabonnement 3 978
 
Tilknytningsavgift for vann pr. enhet 62 500
 
Avløpsavgift  
Fast årsabonnement for boliger og fritidsboliger settes til 3 978
Variabel del: målt forbruk pr. m3 38
Stipulert forbruk der 1m2 = 1 m3 pr. m4 63
For fritidsboliger beregnes forbruk etter målt mengde.  
 
Vannmålerleie 383
 
Bedrifter  
Inntil vannmåler er montert beregnes variabel del (forbruk) ut fra 1 m3 pr. m2 bruksareal  
Målt forbruk 38
Variabel del etter m2  stipulert (  1m2 =1m3) 63
Fast årsabonnement 5 170
 
Tilknytningsavgift for avløp pr. enhet 62 500
 
Slamtømming  
Tømming av tanker inntil 4m3   2 144
Tømming av mull/bio toalett   2 144
Fra 4 til 20m3  pr m3   528
Tømming over 20m3 pr m3   403
     
Tilleggsgebyrer utover ordinært gebyr:    
Utenom sesong ( 01.11 til 01.04) Tillegg 1 658
Nødtømming (helg) Tillegg 2 283
Timepris slamsugebil Tillegg 1 658
Tank ikke klargjort Tillegg 1 658

 

Kommunale utleieboliger Husleien er inkludert bredbånds- og tv-abonnement
Kommunale utleieboliger
Beskrivelse Klasse Bruksareal Pris
Ordinære utleieboliger:  
Øvre Østlia 14 1 75 7 410
Øvre Østlia 12 1 75 7 410
Østlia Sør 4 1 106 8 910
Skrivergardsjordet 9 - kjellerleilighet 1 42 4 160
Skrivergardsjordet 9 - leilighet 1. etg. 1 84 7 340
Skrivergardsjordet 3 - kjellerleilighet 1 42 4 160
Skrivergardsjordet 3 - leilighet 1. etg. 1 84 7 340
Grubbveien 7 1 96 9 120
Storbergveien 3 1 75 6 990
Storbergveien 5 1 75 6 990
Storbergveien 7 1 75 6 990
Storbergveien 9 1 75 6 990
Tomannsbolig Sømådal m. 2 soverom, inkl carport 1 80 7 980
Tomannsbolig Sømådal m. 3 soverom, inkl carport 1 100 9 050
Tomannsbolig Heggeriset m. 2 soverom, inkl carport 1 80 7 980
Tomannsbolig Heggeriset m. 3 soverom, inkl carport 1 100 9 050
Tomannsbolig Elgå m. 2 soverom, inkl carport* 1 80 7 490
Tomannsbolig Elgå m. 3 soverom, inkl carport* 1 100 8 560
Futveien 10 1 96 6 950
* husleien er ikke inkludert bredbånds- og tv-abonnement  
 
Omsorgsboliger bofellesskap:  
Priser er inklusive stipulerte strømkostnader og vask fellesareal  
Store leiligheter (2 soverom) 1 61 8 380
Små leiligheter (1 soverom) 1 54 7 810
Bemannet, med kombinert stue/soverom, eget bad 7 380
Leilighet med kjøkkenkrok, stue, bad og soverom 7 380
 
Omsorgsboliger, frittstående:  
Futveien 1 2 68 4 690
Futveien 3 2 68 4 690
Futveien 25 og 27 1 58 5 010
Futveien 17, 19, 21 og 23 1 56 4 850
Sverabben 4 1 53 4 220
Sverabben 6 1 53 4 220
 
Ungdomsboliger:  
carport inkludert i prisen  
Hyttveien 71 (under 30 år) 1 65 6 360
Hyttveien 71 (over 30 år) 1 65 7 720
Hyttveien 73 (under 30 år) 1 55 5 400
Hyttveien 73 (over 30 år) 1 55 6 570
Hyttveien 75 (under 30 år) 1 65 6 360
Hyttveien 75 (over 30 år) 1 65 7 720
Hyttveien 77 (under 30 år) 1 50 5 400
Hyttveien 77 (over 30 år) 1 50 6 570

 

Kostpenger i barnehage
Kostpenger i barnehage
Beskrivelse Enhet Pris
Dagsats pr. dag 16
2 dager pr uke pr. mnd. 129
2,5 dager pr. uke pr. mnd. 161
3 dager pr. uke pr. mnd. 193
3,5 dager pr. uke pr. mnd. 225
4 dager pr. uke pr. mnd. 57
4,5 dager pr. uke pr. mnd. 289
5 dager pr. uke pr. mnd. 322

 

Kostpriser hjemmebasert/tilkjørt Vi leverer kun ut middag m/dessert innenfor Drevsjø/omegn. Det leveres ikke ut frokost og kveldsmat. Det kan søkes om x antall pr.uke = 7 dager pr uke. Maks = betalingsplikt. Alle som får tilkjørt mat må ha vedtak etter søknad. Det er ikke mulig å bestille mat fra dag til dag.
Kostpriser hjemmebasert/tilkjørt
Kost Pris
Middag m/dessert 107
Andre dagsbesøkende-middag 107
Kostpris fullpensjon bemannede omsorgsboliger pr mnd: 3588

 

Kurdøgnpris institusjon
Kurdøgnpris institusjon
Beskrivelse Pris
Kurdøgnpris institusjon: pr måned fastsettes til kroner 120 837
Kurdøgnpris institusjon: pr døgn fastsettes til kroner 4 027
Kurdøgnpris institusjon: pr år fastsettes til kroner 1 450 047

 

Nasjonale prøver i norsk og samfunnskunnskap for innvandrere
Nasjonale prøver i norsk og samfunnskunnskap for innvandrere
Beskrivelse Enhet Pris
Norsk skriftlig - hel prøve pr prøve 900
Delprøve (lese, lytte eller skrive) pr prøve 450
Norsk muntlig- hel prøve pr prøve 900
Prøve i samfunnskunnskap pr prøve 450
Statsborgerskapsprøven pr prøve 900

 

Næring, utmark og miljø
Næring, utmark og miljø
Beskrivelse Enhet Pris
Satsene for behandling av konsesjonssaker og delingssaker er fastsatt jfr Forskrift om gebyr for behandling av konsesjon- og delinssaker § 2  
Behandlingsgebyr konsesjonssaker Pr. sak 5 000
Behandlingsgebyr for delingssaker etter Jordloven Pr. sak 2 000
 
Salg av kjøtt fra fallvilt* Pr kg 50
* For fallvilt som ikke er godkjent av Mattilsynet, kan ikke fallvilt omsettes som mat, og det skal beregnes høy sats for mva.  
     
Boligtomter  
Kommunale boligtomter samt tilleggsareal pr m2 50

 

Opphold ved Fjellheimen Leirskole
Opphold ved Fjellheimen Leirskole
Beskrivelse Enhet Pris
Lavsesong (uke 4 - 6 samt uke 43 - 46) pr. deltager 2450
Høysesong (øvrige uker) pr. deltager 3050
Spesialuker (juleuker og lignende) pr. deltager 3300
1 natt inkl. måltider pr. person 780

 

Plandokumenter
Plandokumenter
Beskrivelse Pris
Hefte 0 - 50 sider - svart/hvit 166
Hefte 51 - 100 sider- svart/hvit 249
Hefte over 100 sider- svart/hvit 332
Hefte 0 - 50 sider - farger 249
Hefte 51 - 100 sider- farger 332
Hefte over 100 sider- farger 415

 

Plansaker etter plan- og bygningsloven
Plansaker etter plan- og bygningsloven
Beskrivelse Enhet Pris
Behandling av private forslag til reguleringsplaner og endringer av gjeldende reguleringsplaner. Gebyrgrunnlaget beregnes fra datoen saken er klar til å tas opp til behandling.
Nye gebyrer etter §12-1 til 12-15 
Fremlegging av reguleringsplan 38500
Tillegg for bebyggelse i plan  (beregnes utfra totalt tillatt BRA i planen) Fra 0-5000m2 14940
Tillegg for bebyggelse i plan  (beregnes utfra totalt tillatt BRA i planen) Fra 5001-20000m2 28850
Tillegg for bebyggelse i plan  (beregnes utfra totalt tillatt BRA i planen) Fra 20001-100000m2 58730
Tillegg for bebyggelse i plan  (beregnes utfra totalt tillatt BRA i planen) Over 100000m2 101370
Behandling av endringer i gjeldende reguleringsplan når endringene i liten grad vil påvirke gjennomføringen av planen for øvrig, ikke går utover hovedrammene i planen, og heller ikke berører hensynet til viktige natur- og frilutsområder. 16100
Det kan kreves betaling for tilleggsarbeid der dette kan dokumenteres med timeoversikt og konkrete tilleggsoppgaver
Formidling av plan, bygnings- og eiendomsinformasjon
Kart og eiendomsinformasjon leveres via selvbetjente nettportaler, som administreres av leverandører av bestillingstjenester.
Forhandlerne kjøper produktene til samme pris og vilkår fra kommune, og bestemmer selv prisene ut i markedet.
Pris til forhandlere fra kommune er:
Eiendomsinformasjon Eiendom 290
Grunnkart Kart 350
Ledningskart Kart 350
Ortofoto-farge Kart 350
Målebrevskopi Eiendom 290
Naboliste Eiendom 290
Godkjente bygningstegninger Eiendom 420
Byggevedtak Eiendom 290
Midlertidig brukstillatelse/ferdigattest Eiendom 290
Seksjonering Eiendom 220
Gjeldende arealplaner med bestemmelser Plan 420
Innsendte arealplaner Plan 420
Tilknytning vann og avløp Eiendom 290
Adkomst til eiendommen Eiendom 290
Kommunale avgifter og gebyrer Eiendom 350
Legalpant Eiendom 290
For bestilling utenom selvbetjeningsløsninger gjelder prisene tilsvarende: https://engerdal.e-torg.no
1 Gebyrer etter matrikkelloven 
Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens § 32, forskriftene § 16) fastsettes som følger:
1.1 Oppretting av matrikkelenhet
1.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn
         areal fra 0 – 500 m² 9040
         areal fra 501 – 2000 m² 18080
         areal fra 2001 – 5000 m² 19140
         areal fra 5001 – 10000 m² 20890
         Tillegg pr påbegynt 10000 m² over 10000m² 1300
Mengderabatt på oppmåling av flere samlede tomter innenfor regulerte tomtefelt. Fra 15-45 tomter: 20 % rabatt. 50 tomter eller fler: 30 % rabatt.
1.1.2 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn, Matrikkellova § 9 og forskriftens § 31
         areal 0 m² (punktfeste)
         areal fra 1 – 500 m² 9040
         areal fra 501 – 2000 m² 18080
         areal fra 2001 – 5000 m² 19140
         areal fra 5001 – 10000 m² 20890
         Tillegg pr påbegynt 10000 m² over 10000 m² 1300
1.1.3 Oppmåling av uteareal på eierseksjon
         Gebyr for oppmåling av uteareal pr. eierseksjon
         areal fra 0 – 50 m² 4590
         areal fra 51 – 250 m² 9040
         areal fra 251 – 2000 m² 18080
         areal fra 2001 m2 - tillegg pr påbegynt 1000 m2 1300
1.1.4 Oppretting av anleggseiendom
         volum fra 0 – 2000 m³ 16960
         volum fra 2001 m³ – økning pr. påbegynt 1000m3. 1220
1.1.5 Registrering av jordsameie
Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid.
1.1.6 Oppretting av matrikkelenhet til landbruksformål
Faktureres etter medgått tid  Minimum 9040
1.2 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning
Behandling av søknad om matrikkelføring uten fullført oppmålingsforretning. I tillegg kommer gebyr for utførelse av oppmålingsforretning, jrf. pkt 1.1.1, 1.1.2, 1.1.4 og 1.1.5. 2590 2590
1.2.1 Fradeling av hel teig etter matrikkelforskriften § 42 3890
1.2.2 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering
Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg
matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan
fullføres, settes til 1/3 av gebyrsatsene etter 1.1 og 1.2