Hvordan håndterer du tak- og overvann?

Overvann er vann som renner på overflaten av tak, gårdsplasser, veier og andre tette flater ved nedbør eller snøsmelting. 

Ved å kappe taknedløpet, og lede takvann ut på egen plen, reduserer du risikoen for avløpsvann i kjelleren, og bidrar til renere vann i ditt nærmiljø.

Utfordring med overvann 

Utfordringen med overvann er størst i byer og tettsteder med høy andel tette flater. Ved store mengder nedbør oppstår flomskader på bygninger og eiendom. Tilførsel av overvann til det offentlige avløpsnettet medfører overbelastninger som forårsaker kjelleroversvømmelse, overløp av kloakkvann til vassdrag og overbelastning av renseanleggene. 

Slik håndterer du overvann

Engerdal kommune har som hovedregel at overvann skal håndteres lokalt på eiendommen med infiltrasjon og fordrøyning, såkalt lokal overvannsdisponering (LOD).

Slike løsninger vil gi et mer robust overvannssystem som vil forhindre skader, samt bidrar til å utnytte overvannet som en ressurs.

Utfordring med takvann

Klimaendringer har ført til mer intens nedbør og større belastning på avløpsnettet. Der nedløpsrøret er tilkoblet offentlig avløpsnett, risikerer du at vann kan komme inn i kjelleren ved overbelastning. Takvann er rent og det er unødvendig å lede det i det offentlige avløpsnettet og gjennom renseanlegget.

Slik håndterer du takvann

Takvann skal håndteres på egen eiendom. Det er enkelt å kappe røret og du har sannsynligvis det du trenger av verktøy. Utkast og lokk får du kjøpt hos byggevareforhandlere. Husdrenering kan ledes til kommunalt nett via sandfang/drenskum.

Kontakt oss

Rune Risbakken
Fagansvarlig teknisk avdeling
E-post
Telefon 40 02 49 28
Til toppen