Nedgravde oljetanker

Forbud mot fossil fyringsolje og parafin til oppvarming

Fra og med 1. januar 2020 ble det forbudt å bruke fossil fyringsolje og parafin til oppvarming av bygninger.

Formålet med forbudet er å redusere utslipp av klimagasser fra oppvarming av bygninger. Alle som hittil har brukt fossil fyringsolje og parafin, må nå bruke alternative løsninger til oppvarming av bygninger.

Tanker som ikke lenger er i bruk skal graves opp, og tanker som skal brukes til biofyringsolje og bioparafin må sikres mot lekkasje. 

En lekkasje kan bli svært kostbar og er tankeiers ansvar.

Tanker som ikke er i bruk

Nedgravde oljetanker som midlertidig tas ut av bruk, skal tømmes for olje og sikres slik at utilsiktet påfylling ikke kan forekomme. Tanker som permanent tas ut av bruk, skal tømmes og graves opp.

Kommunen kan i særlige tilfeller gi tillatelse til at tanker som permanent tas ut av bruk, rengjøres og fylles med sand eller grus og lignende i stedet for oppgraving.

Hva kan skje hvis jeg ikke graver/sanerer oljetanken min?

En nedgravd tank påvirkes av grunnen den ligger i og av innholdet i tanken. Over tid kan tanken bli skadet som følge av trykkbelastning eller rustdannelse. Jo eldre tanken er, jo større er sjansen for en lekkasje. Dette kan føre til lekkasjer fra oljetanken. Grunnvann og vassdrag er særlig utsatt for forurensning.

En lekkasje fra en oljetank som ligger inntil husveggen kan medføre store kostnader for huseier. Kostnader på flere hundre tusen er ikke uvanlig. Selv små lekkasjer kan få store konsekvenser. 

For deg som skal bruke tanken videre

Har du planer om å bruke tanken videre til biofyringolje eller bioparafin, må tanken klargjøres for dette. 

  • Vi anbefaler at du får en teknisk vurdering av om ditt anlegg er egnet for bruk av biofyringsolje eller bioparafin før du tar dette i bruk. Ta kontakt med din rørlegger om hva som må til på ditt anlegg for å kunne gå over til biofyringsolje eller bioparafin
  • Kommunen skal ha skriftlig melding om tanken skal brukes til biofyringsolje eller bioparafin.
  • Gjennomføre periodiske tilstandskontroller av nedgravd oljetank. Kontrollen skal utføres av et foretak med kvalifikasjoner, og dokumenteres skriftlig til kommunen. 

Periodiske tilstandskontroller - nedgravde oljetanker

Periodiske tilstandskontroller - nedgravde oljetanker
Type tank Første kontroll Neste kontroller
Enkeltbunnet ståltank Etter 15 år Hvert 5. år
Dobbeltbunnet ståltank Etter 15 år Hvert 5. år
Særlig korrosjonsbeskyttet ståltank Etter 20 år Avgjøres ved forrige kontroll
Glassfiber tank (GUP) Trykktestes etter 2 år. Full periodisk kontroll etter 30 år Avgjøres ved forrige periodisk kontroll etter hvert 15 år
Dobbeltvegget tank Kontinuerlig overvåkings-system jf. § 1-7 er tilstrekkelig Det skal føres revisjonsbok
Rekondisjonert ståltank 10 år etter rekondisjonering Hvert 5. år

 

Kontakt oss

Katrine Kleiven
Konsulent
E-post
Telefon 40 02 49 03
Til toppen