Forurenset grunn

Terrenginngrep i forurenset grunn kan føre til helse- og miljørisiko for omgivelsene. Derfor stiller vi krav til hvordan forurenset grunn skal håndteres. 

Før du skal grave

  • Finn ut om det er mistanke om forurensning i grunnen på eiendommen hvor det skal graves, ved å søke opp eiendommen i Miljødirektoratets grunnforurensningsdatabase Hvis du ikke finner informasjon i databasen, kan det likevel være forurenset. Tidligere bruk av eiendommen kan gi en pekepinn om hva slags forurensning du kan forvente å finne. For eksempel hvis eiendommen er sentrumsnært, har vært brukt til industri, avfallsplass eller er en tidligere branntomt. 
  • Hvis det er mistanke om forurensning i grunnen, må du sørge for at det blir foretatt grunnundersøkelser. Ta kontakt med et konsulentselskap med kompetanse på miljøtekniske grunnundersøkelser, som skal hjelpe deg med dette. 
  • Hvis grunnundersøkelsene påviser forurensning, må du sørge for at det utarbeides en tiltaksplan for hvordan grunnforurensningen på eiendommen skal håndteres. Det finnes ikke et eget skjema, men tiltaksplanen skal svare på alle punktene i forurensningsforskriftens kapittel 2, § 2-6.
  • Skal du slippe anleggsvann på avløpsledninger, må du ta kontakt med vann og avløp.
  • Send inn tiltaksplanen til oss for godkjenning på e-post til postmottak@engerdal.kommune.no
  • Husk å registrere informasjon i Miljødirektoratets grunnforurensningsdatabase. For at kommunen skal kunne behandle sluttrapporten må informasjon legges inn i  Miljødirektoratets grunnforurensningsdatabase av konsulenten som har utført miljøtekniske grunnundersøkelsen. 

Du kan ikke sette i gang gravearbeidene før vi har godkjent tiltaksplanen, uavhengig av om arbeidene er søknadspliktige etter plan- og bygningsloven.

Etter at du har gravd

Når arbeidene er utført, skal du sende oss en sluttrapport for håndtering av forurenset grunn. Det finnes ikke et eget skjema, så skriv en tekst som inneholder:

  • en redegjørelse for gravearbeidene som er utført 
  • kvitteringer som viser at overskuddsmassene er levert til et godkjent deponi for forurensede masser

Vi anbefaler at sluttrapporten utarbeides av et foretak med høy faglig kompetanse på området. Sluttrapport for forurenset grunn behandles uavhengig av en eventuell søknad om ferdigattest.

Dokumenter sendes til postmottak@engerdal.kommune.no 

Relevante lenker

Kontakt oss

Rune Risbakken
Byggesaksbehandler
E-post
Telefon 40 02 49 28
Til toppen