Kommunal utleiebolig

NAV Engerdal tildeler kommunale utleieboliger i henhold til retningslinjer vedtatt av kommunestyret i Engerdal.

Hvem kan søke om kommunal utleiebolig? 

Personer som trenger hjelp til å skaffe seg bolig på grunn av:

 • dårlig økonomi
 • nedsatt funksjonsevne
 • helsemessige eller sosiale problemer
 • manglende kunnskaper om det norske boligmarkedet eller liknende forhold

Vilkår for å leie kommunal bolig

 • Søker må på søknadstidspunktet ha oppholdstillatelse i Norge, og ha bodd i Engerdal kommune det siste året. Botiden må kunne dokumenteres ved utskrift fra folkeregisteret.  Det kan gjøres unntak fra vilkåret til registrering i folkeregisteret hvis søker på annen måte kan dokumentere faktisk botid. 
 • Søker må være, eller være i ferd med å bli, uten egnet bolig og ha behov for hjelp til å skaffe seg bolig.  
  • leiekontrakt utgår innen seks måneder uten at søker har rett til fornyelse, eller  
  • hvis søker ikke har noe bosted ved utskriving fra institusjon eller lignende botilbud, og utskrivelse vil skje innen seks måneder, eller  
  • hvis søkers nåværende bolig ikke er egnet
 • Søker må være fylt 18 år. Det kan gjøres unntak fra vilkåret til alder hvis søker har daglig omsorg for barn eller det foreligger andre særlige grunner. Hvis søker er under 18 år skal innvilgelse skje i samarbeid med verge og tjenesteapparat.
 • Søkers økonomiske forhold må være slik at søker har vanskeligheter med å skaffe seg egnet bolig. Det skal gjøres en individuell vurdering av husstandens totaløkonomi, der det tas hensyn til inntekt, formue, gjeldsbyrde, bidragsforpliktelse og lignende, sett opp mot muligheten søker har til å selv skaffe seg egnet bolig.

Les retningslinjer for tildeling av kommunal utleiebolig i Engerdal her.

Søk om kommunal bolig

Kontakt oss

Hege Bergersen
Saksbehandler
E-post
Telefon 40 02 49 08
Hans Petter Nergård
Virksomhetsleder
E-post
Telefon 91 83 23 07
Til toppen