Startlån

Startlån kan gis til barnefamilier, eldre, personer med nedsatt funksjonsevne eller andre som bor i en uegnet bolig og enten vil kjøpe bolig eller utbedre/tilpasse boligen sin. Startlån kan også gis til refinansiering dersom du står i fare for å miste boligen.
 

Hvem kan få startlån?

Du kan søke startlån hvis du er i en, eller flere av disse situasjonene:

 • Du er økonomisk vanskeligstilt
 • Du er i en familie med barn, og har behov for en stabil og trygg bolig
 • Du får ikke lån i vanlig bank og kan ikke spare penger til egenkapital
 • Du mottar trygd/offentlige ytelser
 • Du kan miste boligen ved tvangssalg på grunn av boliggjeld
 • Du har særlige sosiale eller helsemessige utfordringer
 • Du er eldre og bor i en uegnet bolig
 • Du har nedsatt funksjonsevne og må tilpasse boligen din.

Det er ikke er nødvendig med egenkapital for å få startlån. Men du må ha tilstrekkelig inntekt til å dekke utgiftene på startlånet, ved siden av andre nødvendige utgifter. Det må være sannsynlig at du kan betale låneutgiftene gjennom hele låneperioden. Dine inntekter og utgifter avgjør hvor mye du kan låne. Prisen på en nøktern og egnet bolig i aktuelt boområde er også avgjørende.

Får du lån til bolig i privat bank, kan du ikke få startlån. Er du ung i etableringsfasen, eller i en situasjon hvor du kan spare, får du heller ikke startlån. 

Sjekk hvem som kan få startlån.

Her kan du lese retningslinjer for tildeling av husbankens låne- og tilskuddsordninger til boligformål.

Tilskudd til etablering/tilpassing av bolig

Har du eller andre i husstanden nedsatt funksjonsevne, og behov for å bygge om boligen? Da kan du søke om finansiering til små eller store ombygginger og tilpasninger. Finansieringen kan bestå av startlån og/eller tilskudd.

Tilskuddet kan omfatte enkle tiltak til større ombygginger, for eksempel:

 • Utvendig terrengarbeid der det er behov for tilgjengelighet
 • Påbygging/ombygging for å få alle nødvendige rom på ett plan
 • Utvide døråpninger/rom/korridorer og bytte dører
 • Fjerne dørterskler
 • Installere eller tilrettelegge for velferdsteknologi
 • Annet arbeid som er nødvendig for at personer med nedsatt funksjonsevne kan fortsette å bo hjemme.

Du kan også søke om tilskudd til profesjonell prosjekteringshjelp utført av for eksempel arkitekt i forkant av en eventuell ombygging. 

Størrelsen på tilskuddet kommer an på tilgjengelige midler i kommunen, samt en helhetsvurdering av økonomi, behov og muligheter for støtte fra andre offentlige støtteordninger. Personer med langvarige fysiske og/eller økonomiske problemer blir prioritert.

Kommunen kan tilby tilskudd til å kjøpe bolig der startlån alene ikke strekker til, men det gis i liten grad.

Slik søker du

Du kan søke om Startlån på husbanken sine internettsider, www.husbanken.no. Det er kun mulig å søke elektronisk, ikke på papirskjema. Det er NAV-kontoret i kommunen som behandler søknaden.

Søk om startlån

Kontakt oss

Hege Bergersen
Saksbehandler
E-post
Telefon 40 02 49 08
Hans Petter Nergård
Virksomhetsleder
E-post
Telefon 91 83 23 07
Til toppen