Prosjekt kommunen som samfunnsutvikler

Innlandet fylkeskommune i samarbeid med Distriktssenteret inviterte våren 2020 Engerdal kommune som en av fire kommuner til å delta i et pilotprosjekt med formål å styrke kommunen i samfunnsutviklerrollen. Erfaringer fra dette arbeidet skal brukes til å videreutvikle egnede verktøy for lokal samfunnsutvikling. Et bevisst fokus på samfunnsutviklingstiltak er, sammen med fokus på næringsutvikling, kritiske suksessfaktorer for å hindre ytterligere nedgang og potensielt øke folketallet i kommunen.

Pilotprosjektet er planlagt gå over en tidsperiode på ca. 18 måneder, men det er ikke til hinder for et lenger utviklingsløp i kommunen. Arbeidet vil handle om å koble kunnskap og lokale problemstillinger, og målet er å styrke kommunenes kompetanse og kapasitet innen samfunnsutvikling.

Gjennom prosjektet skal Engerdal kommune søke å finne ut hvordan vi som kommune kan nå målet, hvilke verktøy vi kan benytte og hvordan vi kan lære av andre kommuners erfaringer. Prosjektet skal vise oss hvilken fremgangsmåte vi bør benytte for å nå de målene vi har satt.

Engerdal kommune takket ja til å delta i dette prosjektet og det er blitt nedsatt en arbeidsgruppe bestående av ordfører, kommunedirektør, virksomhetsleder for utvikling, en politisk representant fra opposisjonen samt samfunnsutvikler som også fungerer som prosjektleder.

Kommunestyret har vedtatt følgende hovedmål: 

  • 1. Økt bolyst
  • 2. Økt innbyggertall
  • 3. Flere kvinnelige innbyggere
  • 4. Flere ynge innbyggere

Ønsket resultat er at Engerdal kommune skal ha et  innbyggertall på minimum1300 innbyggere

 i 2030.

Koordinatorene av prosjektet er Distriktssenteret og Fylkeskommunen. Det var først en workshop hvor arbeidsgruppen deltok sammen med en representant fra Innlandet fylkeskommune og en representant fra Distriktssenteret. Under denne workshopen ble det valgt ønskede resultat med delmål. Videre er det under denne workshopen beskrevet tiltak og analysert krefter og motkrefter for at disse målene kan oppnås.  Likelydende workshops har i neste omgang blitt gjennomført med kommunestyret, ungdomsråd, eldreråd og rådet for likestilling for funksjonshemmede.

Resultatene fra disse workshopene blir sammenfattet, og vil sammen med øvrige kartlegginger og innspill fra grendemøter etc danne et godt grunnlag for å stake ut en vei videre for Engerdal kommune. Det vil kunne gi grunnlag både for framtidige budsjettprosesser og revideringer av kommunes planverk.

Kontakt oss

Sofia Brustad-Johnsen
Samfunns- og organisasjonsutvikler
E-post
Telefon 40 02 49 10
Til toppen