Grensejustering

En grensejustering er en mindre endring av grensen mellom to eiendommer. Det er arealet for den minste av de involverte eiendommene som avgjør hvor stort areal som kan justeres.

Les mer på Kartverkets hjemmeside

For å rette opp ulagelige grenser mellom eiendommer, kan man foreta en grensejustering. Av hensyn til panterett er det kun mindre arealer som kan overføres mellom eiendommene, jf. matrikkellova § 16 og matrikkelforskriften § 34.

Vilkår for grensejustering

  • Arealene som berøres av grensejusteringen, må være regulert til samme formål. Grensejustering mellom areal med ulike formål (f.eks. veg og bolig) krever søknad etter plan- og bygningsloven.
  • Arealet mellom to eiendommer kan økes eller reduseres med inntil 5 prosent av minste eiendom og maksimalt 500 m².
  • Ingen av eiendommene kan avgi et areal som overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen. Altså kan 80 % av eiendommens areal ikke være berørt av justeringen.
  • Eiendommenes verdi kan ikke reduseres eller økes med mer enn folketrygdens grunnbeløp (1 G).

Ved større endringer skal det søkes om arealoverføring.

Grensejustering

Kontakt oss

Roar Moren
E-post
Telefon 40 02 49 07
Til toppen