Deling og omdisponering av landbrukseiendom

Kuer på beite Fred-Johnny Østbøl Engerdal kommune vedtok retningslinjer for behandling av saker etter jordloven 28.04.2004. I kommunestyret 14. februar 2013 ble retningslinjene revidert første gang. Siden den gang har det skjedd endringer i nasjonalt lovverk, kommunen har vedtatt tiltaksplan for jordbruket i Engerdal (27.10.2016), strategisk næringsplan (17.09.2015) og kommuneplanens arealdel (29.04.2014). På bakgrunn av dette ble de gjeldende retningslinjene revidert og vedtatt i kommunestyret 20.03.2019.

Det er en del saker som krever jordlovsbehandling i Engerdal. Herunder saker som regnes innenfor arealformålet landbruks-, natur, frilufts- og reindriftsområder (LNFR-områder) og som ikke er nærmere regulert av kommuneplanen (samfunns- og arealdel). Det er også en del jordlovsbehandling i forbindelse med søknader om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel.

Retningslinjene vil være veiledende for kommunens behandling, og innebærer ikke en endelig avklaring ut fra alle interesser og hensyn som kommunen eller aktuelle sektormyndigheter skal ivareta. Alle saker vil kreve en konkret og individuell behandling. Retningslinjene er grunnlaget for prinsipiell politisk drøfting av den lokale tilpasningen og bidrar til politisk forankring ved behandling av saker.

Retningslinjene er i hovedsak avgrenset til jordlovens formål, § 8 (driveplikt), § 9 (omdisponering) og § 12 (deling). Dokumentet er utarbeidet av landbrukskontoret i samarbeid med øvrige avdelinger i virksomheten plan, næring og teknikk. De reviderte retningslinjene skal gjenspeile: 

  • Gjeldende lovverk (jordloven). 
  • Føringer gitt av Landbruks- og matdepartementet (rundskriv). 
  • Kommunens planer for arealbruk.
  • Tiltak for landbruket i kommunens strategiske næringsplan. 
  • Tiltaksplan for jordbruket. 

Les vedtatte retningslinjer for behandling av saker etter jordloven (PDF, 2 MB)

Kontakt oss

Kari Storgjelten
Konsulent landbruk
Telefon 40 02 49 02
Til toppen