Korona

Her kan du lese om lokale tiltak, vaksine, smittestatus, hvordan bestille time med mer. 

Se informasjon og aktuelt om korona her

Status koronavaksinering

Priser og gebyrer

Her finner du gebyrene.

Byggesak
Byggesak
Beskrivelse Pris
§20-3 Søknadspliktige tiltak med krav om ansvarlige foretak
Kommunen fastsetter i alle søknadssaker hvilket punkt i regulativet gebyret skal beregnes etter. Gebyret for søknadssakene er sammensatt av et basisgebyr og et tilleggsgebyr. Basisgebyret er inndelt i tre klasser: enkel sak, mer omfattende sak og komplisert sak. Denne klasseringen er iht. oppdeling i tiltaksklassene 1-3. Jfr. forskrift til plan og bygningsloven om byggesaksbehandling. Basisgebyret i tiltakssakene er et fast gebyr til dekking av kommunens gjennomsnittskostnader med en sak som er fullstendig tilrettelagt fra søkers side.
1.1 § 20-3 Komplett søknad/3ukers behandlingstid
Enkel sak 9 300
Mer omfattende sak 13 000
Komplisert sak - medgått tid (timepris kr 900,-) minimum kr 17 300
1.2 Søknad med mangler/12ukers behandlingstid  
Enkel sak 11 200
1.3 Søknad om rammetillatelse  
Enkel sak 9 300
1.4 Søknad om igangsetting  
Enkel sak 3 300
1.5 Søknad om ny/endring av ansvarsrett, kr. 1000 pr. ansvarsrett f.o.m. ansvarsrett nr. 2 2 400
1.6 Oppføring, endring og reparasjon av bygningstekniske installasjoner i eksisterende byggverk 2 400
2 Alle andre søknadssaker  
Enkel sak 4 400
Mer omfattende sak 8 800
Komplisert sak - medgått tid, minimum kr 12 200
Separate avløpsanlegg
< 50 pe etter forurensningsforskriften kkap. 12 6 800
< 50 pe etter forurensningsforskriften kap. 12 - delvis rehabilitering av eksisterende avløpsanlegg, f.eks utsifting av tett tank/slamavskiller eller ny infiltrasjon 3 300
< 50 pe etter forurensningsforskriften kap 12 -  tett tank u. innlagt vann 4 400
50 - 100 pe etter forurensningsforskriften kap 13 10 700
50 - 100 pe etter forurensningsforskriften kap 13 10 700
§20-4 Søknadspliktige tiltak som kan forestås av tiltakshaver
a. Sak som krever oppdatering av offentlige kart eller register 4 800
b. Sak som ikke krever oppdatering av offentlige kart eller register 2 400
c. Driftsbygning i landbruket 4 800
§ 21-1 Forhåndskonferanse 970
Tilleggsgebyr:
Der en søknadsak medfører ekstraarbeid for kommunen, skal det kreves tilleggsgebyr etter følgende skala:
1. lite (inntil 1/2 dagsverk) 3300
2. middels (inntil 1 dagsverk) 6400
Forhold som medfører tilleggsgebyr er bl.a.: Delt saksbehandling, innhenting av tilleggsdokumentasjon, befaring, vurdere søknad om ansvarsrett som ikke er vurdert tidligere for tilsvarende ansvar, ta mot eller vurdere innvendinger fra naboer, innhente uttalelse/samtykke fra andre myndigheter, rette mangler ved søknaden (der dette er mest rasjonelt for kommunen). Tilleggsgebyret omfatter også utgifter til ekstern spesialkompetanse.
Purring på ferdigattest 2100
Utstedelse av ferdigattest etter befaring 3300
§ 21-10 Midlertidig brukstillatelse 2100
Dispensasjon - kap.19 
Dispensasjon (PBL. Kap 19 ) 8100
Midlertidig dispensasjon (jfr. kommunestyrets vedtak av 15.03.2011) og allmennyttige formål,  faktureres 25 % av ordinært gebyr. 2100
Endringer i forhold til gitt tillatelse
For saksbehandling av endringsforslag skal det betales gebyr i samsvar med reglene for tilleggsgebyr
Er det søkt om større endring(er), kan kommunen kreve at saken skal behandles som ny sak.
Kommunen avgjør deretter om det skal fastsettes reduserte gebyrer i forhold til regulativet.
Søknad om deling av grunneiendom: 
PBL § 20-4 opprettelse av ny grunneiendom, ny anleggseiendom eller nytt jordsameie, eller opprettelse av ny festegrunn for bortfeste som kan gjelde i mer enn 10 år, eller arealoverføring, jf. lov om eigedomsregistrering. Slik tillatelse er ikke nødvendig når tiltak etter første punktum skjer som ledd i jordskifte i samsvar med rettslig bindende plan.
Søknad i regulert område: 
Boligtomt/tomt til fritidsbebyggelse/andre formål: 2900
Søknad i uregulert strøk   
Boligtomt/tomt til fritidsbebyggelse/andre formål: 4200
Innebærer søknaden dispensasjonsvurdering, skal det i tillegg betales gebyr for dispensasjonsbehandlingen. For delingssak som også krever godkjenning etter jordloven, skal det i tillegg kreves gebyr etter forskrift om gebyr for behandling av konsesjonssaker mv. av 29. desember 1993, § 1, bokstav b. (f.t. kr 2000  per sak).

Kontakt oss

Chris Brostrøm
E-post
Telefon 400 24 969
Til toppen