Priser og gebyrer

Her finner du gebyrene.

Byggesak

Byggesak
Beskrivelse Pris
§20-3 Søknadspliktige tiltak med krav om ansvarlige foretak
Kommunen fastsetter i alle søknadssaker hvilket punkt i regulativet gebyret skal beregnes etter. Gebyret for søknadssakene er sammensatt av et basisgebyr og et tilleggsgebyr. Basisgebyret er inndelt i tre klasser: enkel sak, mer omfattende sak og komplisert sak. Denne klasseringen er iht. oppdeling i tiltaksklassene 1-3. Jfr. forskrift til plan og bygningsloven om byggesaksbehandling. Basisgebyret i tiltakssakene er et fast gebyr til dekking av kommunens gjennomsnittskostnader med en sak som er fullstendig tilrettelagt fra søkers side.
1.1 § 20-3 Komplett søknad/3ukers behandlingstid
Enkel sak 10 500
Mer omfattende sak 14 300
Komplisert sak - medgått tid (timepris kr 900,-) minimum kr 18 800
1.2 Søknad med mangler/12ukers behandlingstid  
Enkel sak 12 500
1.3 Søknad om rammetillatelse  
Enkel sak 10 500
1.4 Søknad om igangsetting  
Enkel sak 3 400
1.5 Søknad om ny/endring av ansvarsrett, kr. 1000 pr. ansvarsrett f.o.m. ansvarsrett nr. 2 2 500
1.6 Oppføring, endring og reparasjon av bygningstekniske installasjoner i eksisterende byggverk 2 500
1.7 Anneks 6 900
1.8 Riving av bygning, konstruksjon og anlegg 5 250
2 Alle andre søknadssaker  
Enkel sak 5 500
Mer omfattende sak 10 000
Komplisert sak - medgått tid, minimum kr 13 500
Separate avløpsanlegg
Søknad om utslippstillatelse 4 000
< 50 pe etter forurensningsforskriften kkap. 12 8 000
< 50 pe etter forurensningsforskriften kap. 12 - delvis rehabilitering av eksisterende avløpsanlegg, f.eks utsifting av tett tank/slamavskiller eller ny infiltrasjon 4 300
< 50 pe etter forurensningsforskriften kap 12 -  tett tank u. innlagt vann 5 000
50 - 100 pe etter forurensningsforskriften kap 13 12 000
101 - 200 pe etter forurensningsforskriften kap 13, medgått tid, min kr 18 800
§20-4 Søknadspliktige tiltak som kan forestås av tiltakshaver
a. Sak som krever oppdatering av offentlige kart eller register 5 900
b. Sak som ikke krever oppdatering av offentlige kart eller register 3 400
c. Driftsbygning i landbruket 5 900
§ 21-1 Forhåndskonferanse 1 time 1 000
Tillegg utover ett timeverk, pr time 900
Tilleggsgebyr:
Der en søknadsak medfører ekstraarbeid for kommunen, skal det kreves tilleggsgebyr etter følgende skala:
1. lite (inntil 1/2 dagsverk) 3 400
2. middels (inntil 1 dagsverk) 6 600
Forhold som medfører tilleggsgebyr er bl.a.: Delt saksbehandling, innhenting av tilleggsdokumentasjon, befaring, vurdere søknad om ansvarsrett som ikke er vurdert tidligere for tilsvarende ansvar, ta mot eller vurdere innvendinger fra naboer, innhente uttalelse/samtykke fra andre myndigheter, rette mangler ved søknaden (der dette er mest rasjonelt for kommunen). Tilleggsgebyret omfatter også utgifter til ekstern spesialkompetanse.
Purring på ferdigattest 2 200
Utstedelse av ferdigattest etter befaring 3 400
§ 21-10 Midlertidig brukstillatelse 2 200
Dispensasjon - kap.19 
Dispensasjon (PBL. Kap 19 ) 9 000
Midlertidig dispensasjon (jfr. kommunestyrets vedtak av 15.03.2011) og allmennyttige formål,  faktureres 25 % av ordinært gebyr. 3 100
Endringer i forhold til gitt tillatelse
For saksbehandling av endringsforslag skal det betales gebyr i samsvar med reglene for tilleggsgebyr
Er det søkt om større endring(er), kan kommunen kreve at saken skal behandles som ny sak.
Kommunen avgjør deretter om det skal fastsettes reduserte gebyrer i forhold til regulativet.
Søknad om deling av grunneiendom: 
PBL § 20-4 opprettelse av ny grunneiendom, ny anleggseiendom eller nytt jordsameie, eller opprettelse av ny festegrunn for bortfeste som kan gjelde i mer enn 10 år, eller arealoverføring, jf. lov om eigedomsregistrering. Slik tillatelse er ikke nødvendig når tiltak etter første punktum skjer som ledd i jordskifte i samsvar med rettslig bindende plan.
Søknad i regulert område: 
Boligtomt/tomt til fritidsbebyggelse/andre formål: 3 000
Søknad i uregulert strøk   
Boligtomt/tomt til fritidsbebyggelse/andre formål: 4 400
Innebærer søknaden dispensasjonsvurdering, skal det i tillegg betales gebyr for dispensasjonsbehandlingen. For delingssak som også krever godkjenning etter jordloven, skal det i tillegg kreves gebyr etter forskrift om gebyr for behandling av konsesjonssaker mv. av 29. desember 1993, § 1, bokstav b. (f.t. kr 2000  per sak).

Kontakt oss

Chris Brostrøm
E-post
Telefon +47 40 02 49 69
Til toppen