Motorferdsel i utmark

Folk flest ferdes i naturen for å oppleve fred og ro. Det er viktig å ta vare på denne muligheten til naturopplevelser og avkopling i friluft. Uforstyrret og uberørt natur er noe av det mest særpregede og verdifulle vi har. For at skog og fjell skal være mest mulig fri for motorstøy, har vi et lov- og regelverk som begrenser bruken av motorkjøretøyer i utmark.

Scootere på Kvitvola 

Motorferdsel i utmark er i utgangspunktet forbudt (jfr. § 3 i motorferdselloven). Samtidig er snøskuter og traktor et praktisk og nødvendig fremkomstmiddel for mange. Regelverket er forholdsvis innviklet og omfattende. Det er derfor viktig at brukerne kjenner reglene, slik at man kan innrette seg lovlydig. Noen kjøreformål (hjemlet direkte i motorferdsellovens § 4 og motorferdselforskriftens § 2 og § 3) kan gjennomføres uten dispensasjon, mens andre formål krever skriftlig søknad og kommunal behandling. Kommunen kan etter skriftlig søknad tillate nyttekjøring for andre formål enn de som direkte framgår av loven når det foreligger særlige behov som ikke kan dekkes på annen måte, og som ikke knytter seg til turkjøring.

Kontakt oss

Chris Brostrøm
Rådgiver - Skog, utmark og miljø
E-post
Telefon 40 02 49 69
Til toppen