Forurensning

Bålbrenning

 

Bålforbud - 15. april til 15. september

Forskrift om brannforebygging § 3 tredje ledd omhandler det som på folkemunne omtales som bålforbudet.

I sommerhalvåret blir det gjerne tørt, og faren for skog- og lyngbrann øker. I Norge er det derfor forbud mot å tenne bål og grill i og i nærheten av skog og annen utmark (1) mellom 15. april og 15. september. I denne perioden må du innhente tillatelse fra kommunen dersom du ønsker å tenne bål eller grill i eller i nærheten av skog og utmark.

OBS! Å gjøre opp ild omfatter også engangsgriller og andre bål-, grill- og utepeisinnretninger.

Dersom det er åpenbart at opptenningen ikke kan medføre brann (2) er det allikevel et unntak i det nasjonale forbudet som gir mulighet for å gjøre opp ild. Uansett er det viktig at den som tenner opp ild er svært oppmerksom og påpasselig slik at ilden ikke kommer ut av kontroll.

 • (1) Med skog og annen utmark menes alt unntatt innmark. Eksempler på innmark er gårdsplasser, hustomter, dyrket mark, engslått, kulturbeite og skogplantefelt, samt liknende områder hvor allmenn ferdsel vil være til hinder.
 • (2) Med «åpenbart ikke medføre brann» menes f.eks. at det ligger snø på bakken, tilrettelagte grill- og bålplasser eller at det har vært mye nedbør over lang tid. Ved usikkerhet bør man ta kontakt med MHBR IKS.

Hvis brannfaren og risikoen er spesielt stor, vil brannsjefen treffe vedtak om totalforbud utenfor dette tidsrommet. Informasjon om dette vil bli alminnelig kjent via medier og internett for de stedene eller geografiske områder dette gjelder.

 

 • Brenningen må utføres forsvarlig og foregår på eget ansvar.
 • Tillatelse skal være innhentet av grunneier.
 • For å unngå unødvendige utrykninger ved større bål, varsles:
  Alarmsentral Brann Innlandet på tlf.: 611 48 000 samme dag som brenning.
 • Vær og vindforhold må vurderes! Er dette forsvarlig?
 • Det skal være en edruelig person som har ansvar for brenningen.
 • Det skal være tilstrekkelig med slokkeutstyr tilgjengelig.
 • Ansvarlig bør ha tilgjengelig mobiltelefon. Telefonen bør også kunne benyttes til varsling av brannvesenet.
 • Det er ikke tillatt å brenne bygningsmaterialer.
 • Det er ikke tillatt å brenne plast, olje, andre petroleumsprodukter eller kjemikalier.
 • Det må sørges for nødvendig etterslokking og etterkontroll.

Søknad til Midt-Hedmark brann og redning

Kontakt oss

Katrine Kleiven
Konsulent
E-post
Telefon 40 02 49 03
Til toppen