Salgs- og skjenketider

Salgs- og skjenketider blir vedtatt av kommunestyret i forbindelse med alkoholpolitiske retningslinjer og gjelder for kommunestyreperioden 2020-2024.

Skjenketider for alkoholholdig drikk i Engerdal 

 

Generell skjenketid for alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 kan skje fra kl. 
13.00 til kl. 02.00. I særlige tilfeller kan skjenketiden utvides til å gjelde 
fra klokken 11.00. 

Skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 3 kan skje fra kl. 13.00 til kl. 
01.00. For sluttede selskaper kan skjenketiden forlenges til kl. 02.00. 
Konsum av skjenket alkoholholdig drikk skal opphøre senest 30 minutter 
etter skjenketidens utløp. Lukketidspunkt for bevertningsstedene settes 
som hovedregel også til 30 minutter etter skjenketidens utløp. Kommunen 
kan fastsette andre skjenketider for det enkelte skjenkested. 

Kommunen kan forlenge skjenketiden for en enkelt anledning når 
bevillingshaver med skjenkebevilling søker om dette. Det kan vedtas 
innskrenkninger i skjenketiden for det enkelte skjenkested 
 

Salgstider for alkoholholdig drikk 


Salg av alkoholholdige produkter med volumprosent inntil 4,7 % følger i 
utgangspunktet forretningenes åpningstider, men bevillingspliktige 
produkter kan ikke under noen omstendighet selges ut over de 
tidsinnskrenkinger som alkohollovens § 3-7 setter. 

I henhold til alkohollovens § 3–7 annet ledd vedtas følgende salgstider: 
Salgstider for Engerdal kommune settes fra kl. 08.00 – 20.00 på hverdager og fra kl. 08.00 – 18.00 på dager før søndag og helligdager unntatt dagen før Kristi Himmelfartsdag. 

Ifølge bestemmelsens tredje ledd er det forbudt å selge eller utlevere alkoholholdig drikk gruppe 1 på søndag og helligdager, 1. og 17. mai. Forbudet mot å selge alkohol i gruppe 1 på valg- og stemmedager samt påske- og pinseaften opphørte 1.1.2016. Dette innebærer at bevillingshaver kan selge alkohol på disse dagene dersom kommunen ikke eksplisitt bestemmer noe annet i alkoholpolitisk plan, forskrift eller bevilgningsvedtak. Engerdal kommune følger her de retningslinjer 
lovbestemmelsen gir, og har ikke laget noen andre eksplisitte bestemmelser.
 

Kontakt oss

Gerd Øverstad Galten
E-post
Telefon 40 02 49 17
Til toppen