Skogbruk

Totalt skogareal i Engerdal er 1.005.636 daa, herav produktivt areal 517.680 daa. Av dette arealet ligger 15 % eller 77.600 daa under verneskoggrensa, mens 85 % ligger over verneskoggrensa. Staten er største grunneier i Engerdal med om lag 795.000 daa av totalarealet.

Bilde av tømmer Bjarne Granli Resterende areal er fordelt mellom private eiere og Engerdal Kommuneskoger KF. Av det produktive arealet er 90 % bonitet 6-8, 10 % er bonitet 11-14, mens høyere boniteter kun finnes på små og ubetydelige arealer. Treslagsforedling er 40 % gran og 60 % furu. Senere års avvirking har ligget på 15.000-20.000 m3, med hovedvekt på furu.

Et av kommunens fortrinn er den sentvoksende furuskogen og dette utnyttes lokalt av både sagbruk og laftebedrifter.

 Skogbrukets utfordring fremover vil være å øke avvirkningen samtidig som det skal satses på kvalitetsvirke og nisjeprodukter. Samtidig må det foretas grep som sikrer volumproduksjon og kvalitet på skogen som skal avvirkes i framtida.

Kontakt oss

Katrine Kleiven
Konsulent
E-post
Telefon 40 02 49 03
Til toppen