Hverdagsmestring

Hverdagsmestring – Hva er viktig for deg?

Hverdagsmestring er vedtaksfestet tidsavgrenset rehabilitering innen dagliglivets gjøremål og foregår hovedsakelig i hjemmet. 
Et tverrfaglig team vil gjennomføre en systematisk kartlegging av ditt funksjonsnivå. Sammen med deg vil vi utarbeide tiltak ut i fra hva som er viktig for deg i din hverdag. Tiltakene kan bestå av trening, veiledning og tilrettelegging for at du skal oppnå målet du har satt deg for perioden. Treningsinnsatsen vil være intensiv i begynnelsen og avtar etter hvert som du blir bedre.  

Hvem er vi?

Vi er et tverrfaglig team bestående av Fysioterapeut, Ergoterapeut og Sykepleier. Vi vil hjelpe deg til å komme i gang og veilede deg igjennom innsatsperioden. Tiltakene vil bli evaluert av oss underveis og avslutningsvis.
Hva må du gjøre?
Du må være motivert til å nå målene dine og du må selv være klar for å gjøre en egeninnsats!
Du kan få tilbud om tjenesten hvis du fyller disse kriteriene:
-    Du er over 18år
-    Er hjemmeboende.
-    Er motivert for trening/oppfølging.
-    Har hatt nylig funksjonsfall – Akutt eller gradvis.
-    Du må være klar og orientert. 

Du kan ikke få tilbud om tjenesten dersom du fyller ett av disse kriteriene:
-    Har behov for institusjonsbasert rehabilitering.
-    Langtkommen sykdom uten rehabiliteringspotensiale.
-    Er vurdert til å ha behov for langtidsopphold på sykehjem.
-    Umotivert for trening/oppfølging.

Hva koster tjenesten?

Hverdagsmestring er gratis.

Klageadgang

Fremgangsmåte for å klage på vedtaket er beskrevet i vedtaket du mottar. Frist for å klage på vedtaket er 3 uker fra du mottar det. Dersom du allerede mottar tjenesten og ønsker å klage på utføring av den sender du en skriftlig klage direkte til Helse og Velferd.
Hvordan søke på tjenesten.

Hverdagsmestringsteamet i Engerdal kommune består av følgende:

Preben Løvlie, fysioterpeut - Tlf. 489 95 221

Julianne Lidahl, ergoterapeut - Tlf. 400 24 921

Britt Spånberg, fagsykepleier - Tlf. 400 24 952

Kontakt oss

Andi Cornelia Berndtsson
Leder habilitering/avlastning/lege
E-post
Telefon 40 02 49 65
Til toppen