Kommunal fysioterapi

Fysioterapeuter er autorisert helsepersonell. Fysioterapeuttittelen er en beskyttet yrkestittel hjemlet i lov av 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell (helsepersonelloven). 

Fysioterapi er en del av vårt kommunale helsetilbud. Dersom du har dårligere funksjonsevne på grunn av alder, sykdom eller skade, kan våre fysioterapeuter hjelpe deg. Fysioterapeuter undersøker, behandler, veileder og gir opptrening. Du kan motta tjenesten uavhengig av om du bor hjemme eller på institusjon. Bor du hjemme og ikke er i stand til å oppsøke et fysikalsk institutt, kan du få tilbud om at behandlingen skal foregå hjemme.

Fysioterapi kan gis både for å forebygge og for å behandle sykdom eller skade. I den kommunale fysioterapitjenesten er fysioterapeuten enten ansatt av kommunen eller har en driftsavtale med kommunen.

Man trenger ikke henvisning fra lege for å få time hos Fysioterapeut.

 

Kommunal Fysioterapeut: Preben Løvli

Tlf: 48995221

E-post: prlo@engerdal.kommune.no

Arbeider med målgruppene:

  • Rehabilitering i hjemmet.
  • Hverdagsmestring.
  • Beboere på institusjon.
  • Habilitering ved skolehelsetjenesten og helsestasjonen.
  • Hjelpemiddelformidling.

Kriterier
Fysioterapeuten vil foreta en undersøkelse og en gjøre en faglig vurdering av behovet.

Pris
De fleste må betale en egenandel når de har time hos fysioterapeut. 
Informasjon om egenandeltakster for fysioterapi finner her: 

 
Når egenandelstaket er nådd, får du helsefrikort.

Logg inn på helsenorge.no for å se egenandelene som er registrert på deg.

Noen pasientgrupper slipper å betale egenandel for undersøkelse og behandling av fysioterapeut. Dette gjelder:
•    Personer med helsefrikort.
•    Beboere på institusjon.
•    Barn under 16 år.
•    Personer med godkjent yrkesskade (gjelder også soldater i førstegangstjeneste i Forsvaret).

Klagemulighet
Hvis du mener du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.
Lovpraksis
Dette er en lovpålagt tjeneste. Se forskrift om habilitering og rehabilitering § 7 og 8 her


Se også folketrygdloven § 5-8 her

Se pasient- og brukerrettighetsloven § 1-3 og kapittel 7 her

Forskrift for sykehjem § 2-1.
 

Kontakt oss

Preben A. Løvlie
Fysioterapeut
E-post
Telefon +47 48 99 52 21
Til toppen