Informasjon og rettigheter

Pårørende utfører viktige omsorgsoppgaver og er en verdifull ressurs i omsorgsfellesskapet. På denne siden finner du lenker og aktuell informasjon slik at du som pårørende lettere skal finne kunnskap, steder hvor du kan dele erfaringer, motta hjelp og støtte eller bare ha noen å prate med.

Primærkontakt

Dersom du ønsker å snakke med noen i tjenesten om den du er pårørende til, kan du henvende deg til den som er primærkontakt. Primærkontakt har et ekstra ansvar for å følge opp i forhold til den du er pårørende til og for å ha dialog med deg som er oppført som nærmeste pårørende. Primærkontakt har også ansvar for å sikre at barn og unge under 18 år som er pårørende følges opp. Dersom du er usikker på hvem som er primærkontakt, kan du spørre leder for avdelingen. Dersom den du er pårørende til mottar hjelp fra flere tjenester, er det primærkontakt i den tjenesten som benyttes mest, som er den du skal forholde deg til.

Samarbeid

Nærmeste pårørende inviteres til møter for dialog med primærkontakt ved innskriving/oppstart av tjeneste, ved utskriving/avslutting av tjeneste og underveis ved behov. Du som er nærmeste pårørende kan selv etterspørre samtale med primærkontakt underveis om du har behov for det.

Dersom tjenestemottaker er myndig og *samtykkekompetent og ikke ønsker at pårørende skal involveres eller informeres, har ansatte etter loven plikt til å etterfølge dette. Du kan likevel få generell informasjon, det vil si informasjon som ikke er direkte knyttet til den du er pårørende til, men som likevel gir deg innsikt i f.eks. en sykdom eller situasjon.

Dersom du selv utfører omsorgsoppgaver overfor den som du er pårørende til som mottar tjenester, avklares roller og forventninger sammen med deg om hvem som skal gjøre hva. Dersom du underveis erfarer at det er behov for endringer i din omsorgsrolle og omsorgssituasjonen (som omsorgsgiver), ønsker vi at du tar opp dette med primærkontakt slik at vi sammen kan vurdere nye og gode løsninger.

* samtykkekompetent: Pasienten er samtykkekompetent når han kan velge i tråd med sine egne verdier, preferanser og vilje, og er i stand til å forstå og gjøre rede for risikoen ved sine valg

Pårørendesenteret.no

Pårørendesenteret.no er et landsdekkende nettsted for alle typer pårørende uansett livssituasjon, alder eller hvor nær de står den de er pårørende for. Her finnes interessant fagstoff, gode tips og råd, informasjon om rettigheter og hjelpetilbud over hele landet. Du kan også lese om andre pårørendes erfaringer i kategorien Min historie.

Vi anbefaler deg å se på nettstedet for pårørendesenteret.

Hva tilbyr Engerdal kommune?

Dagaktivitetstilbud

Dagaktivitetstilbudet er et tilbud for personer som bor hjemme, og som har behov for et tilrettelagt sosialt tilbud og vil også kunne være et avlastende tilbud for pårørende.

Avlastning

Ved langvarige og tunge omsorgsoppgaver kan man søke om avlastning. Innvilgelse og form for avlastning vurderes i hver enkelt sak.

Omsorgsstønad

Hvis du som pårørende har særlig tyngede omsorgsarbeider og utfører oppgaver som ellers måtte vært utført av kommunen, kan du få omsorgsstønad.

Velferdsteknologi

Velferdsteknologi kan være et hjelpemiddel for å gjøre hverdagen enklere å mestre, både som pårørende og bruker.

Har du spørsmål om velferdsteknologi som tilbys i Engerdal kommune, ta kontakt med Tildeling og koordinering. Kontaktinformasjonen finner du nederst på siden.

Enkelte løsninger kan også dekkes av NAV.

Slik søker du

Du søker omsorgstjenester ved å fylle ut søknad om omsorgstjenester. 

Søknad om omsorgstjenester

 

Det er ingen søknadsfrist, og søknadene behandles fortløpende.

Kontakt oss

Kristin Opgård
Leder institusjon
E-post
Telefon 40 02 49 16
Kine Vestad
Leder forebyggende rehabilitering
E-post
Telefon 40 02 49 53
Andi Cornelia Berndtsson
Leder habilitering/avlastning/lege
E-post
Telefon 40 02 49 65
Til toppen