TI-team - Tidlig Innsats (tidligere BUTE)

Barn og Ungdom, tverretatlig team Engerdal (BUTE) jobber med forebyggende arbeid for barn og unge.

pixabay.com

 

TI-team jobber med forebyggende arbeid for barn og unge i vår kommune.  

TI-team arbeider med generelle samfunnsutfordringer for barn, unge og familier og jobber for å   forebygge uheldige tendenser i barne- og ungdomsmiljøet.  

TI-team kan ved behov bistå barn, ungdom og familier individuelt eller i familien med tverrfaglig råd og veiledning etter samtykke. Viktig at familier gjøres kjent med denne muligheten.  

TI-team kan bistå med samordning av tjenester, når det er behov for flere typer hjelp og råd.  

TI-team skal sikre at barn og unge i Engerdal får rett hjelp til rett tid av rette instans.  

TI-team skal være et samarbeidsorgan for de som arbeider med barn og unge i kommunen.  

Oppgaver:  

 1. Primær oppgave er forebygging  
 2. Sekundært har teamet mulighet til å drøfte enkeltsaker  

   Da skal samtykke innhentes fra den det gjelder/foresatte, med henvisning til taushetsplikt for       
   både teamets medlemmer imellom og utad. I slike drøftinger, er det kun deltakere som er  
   aktuelle i enkeltsaken som deltar.  

TI - team

TI - team
Navn Navn
Leder: Koordinator for forebyggende arbeid blant barn og unge Sykepleier på helsestasjon
Sosiallærer EBUS Representant fra PPT
Representant fra barnehagene Representant fra politiet
Representant fra barnevernet Representant fra ungdomshuset
Representant fra asylmottaket

   

TI-TEAM kan kontaktes gjennom en av medlemmene og saker til møtene sendes til leder.  

 

Arbeidsform  

 • Møteplan: minimum 3 ganger årlig på tidlig vår, tidlig høst og sen høst – slik at man er i forkant av tertialoppgjørene med tanke på evt. tiltak.  Et fjerde møte settes opp sen vår og gjennomføres ved behov.  
 • Det er mulighet for flere møter dersom et eller flere medlemmer melder behov om det til leder, som da samler teamet. Dette forutsetter aktivt innmelding av saker fra medlemmene til leder. Det er viktig med kontinuitet og at saker meldes inn fortløpende.  
 • Det er viktig å ha noen møter, samt gi hverandre støtte og råd, og kunne drøfte generelle utfordringer rundt uheldige tendenser i et forebyggingsperspektiv.  
 • Dersom det ikke er konkrete saker kan møtene ha faglig innhold. Ansvaret for innhold på  møtene kan rulleres mellom deltakerne.  

 

Noen aktuelle temaer i TI-TEAM:  

Tilbud til barn og ungdom i Engerdal.     * Ungdata-undersøkelsen.     * Psykiske problemer              
* Handlingsplaner mot mobbing – forebygging – psykososialt miljø.      * Nettmobbing        

Barn og unge med traumer     *dele informasjon/runden   *Følge opp forebyggende plan

Informasjon om TI-TEAM

 

Samarbeidspartene i TI-TEAM:  

Politiet  

TI-TEAM er en god arena for politiet til å holde seg oppdatert på barn og unges miljø i Engerdal. Politiet legger vekt på å være til stede, ha dialog og komme med informasjon i forhold til skole og barn- og unges miljøer i Engerdal.  Primært vil politiet jobbe på det forebyggende feltet.  

Politiet er på tilbudssiden når det gjelder å holde foredrag for ungdom, men vil gjerne ha en bestilling (f.eks rus, trafikk, mobbing/hets etc.).  

 

Barnevernet  

Barnevernets hovedoppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, og bidra til at barn og unge får trygge oppvekstsvilkår. Barneverntjenesten har spesielt ansvar for å forsøke å avdekke omsorgssvikt, atferds-, sosiale og emosjonelle problemer så tidlig at varige problemer kan unngås, og sette inn tiltak i forhold til dette. Barnevernet er først og fremst en hjelpetjeneste, selv om barnevernloven i enkelte tilfeller også åpner for svært inngripende tvangstiltak.  

I mer forebyggende sammenheng, slik som i deltakelsen i TI-TEAM, er barnevernets rolle primært å medvirke til at barns interesser ivaretas av andre offentlige organer. Ved å være med på å gi uttalelser og råd og delta i kommunens samarbeid rundt barn og unge ønsker vi å bidra til at kommunen har et godt bilde av de forhold barn lever under, og at vi sammen kan finne tiltak som kan forebygge omsorgssvikt og atferdsproblemer.  

PPT  

PP-tjenesten skal hjelpe skoler og barnehager med å legge til rette for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging gjennom utdanningsløpet. Vi skal også gi råd til voksne i grunnskole-opplæringen. Dette omhandler rådgiving i forhold til trivsel, utvikling og læring. I tillegg hjelper vi barnehage og skole med system rettede tiltak.  

Gjennom tverretatlig samarbeid kan PPT være en bidragsyter i forhold til å skape gode oppvekstarenaer for barn og unge i Engerdal.  

___________________________________________________________________  

 1. Retningslinjer for hvordan enkeltsaker kan bli meldt opp i TI-TEAM  
 2. En virksomhet opplever en utfordring rundt et barn og ønsker bistand fra TI-TEAM.  
 3. Foreldre/foresatte innkalles til samtale. Her får de bl.a.:  
 • Informasjon om TI-TEAM  
 • Samtykkeerklæring blir underskrevet.  
 1. Aktuelle medlemmer i TI-TEAM informeres, forslag til løsninger og behov for tiltak defineres.  
 • Foreldre/foresatte inviteres til et TI-TEAM – møte m/de aktuelle partene i saken og får bl.a.:  
  a. Informasjon om tilbud.  
 •     b. Videre oppfølging og evt. tiltak avklares, sammen med foreldre/foresatte.  
Til toppen