Tilrettelegging i barnehage

Barn med spesielle behov kan trenge ekstra oppfølging. Kommunen gjør en individuell vurdering av barnets behov, og tilbyr hjelp ut fra hvilke tilbud de har.

Her finner du informasjon om spesialpedagogisk hjelp, skyss og tilrettelegging i barnehagen.

Hvem har rett til spesialpedagogisk hjelp?

Barn under opplæringpliktig alder som har særlig behov for spesialpedagogisk hjelp, har rett til slik hjelp. Dette gjelder uavhengig av om barna går i barnehage.

For å få spesialpedagogisk hjelp må PPT først gjøre en sakkyndig vurdering. Foresatte kan sende en henvisning til PP-tjenesten om spesialpedagogisk hjelp, eventuelt med hjelp og veiledning fra barnehagens styrer eller helsetjenesten.

Tilrettelegging i barnehagen

Kommunen skal sikre at barn med nedsatt funksjonsevne får et egnet individuelt tilrettelagt barnehagetilbud. Tilretteleggingen kan gis i form av ekstra bemanning, veiledning eller organisatoriske tiltak.

Hvordan får man tilrettelegging?

For å få tilrettelegging for barn med nedsatt funksjonsevne, trenger en ikke sakkyndig vurdering fra PP-tjenesten, men dokumentasjon fra sakkyndig instans. Med sakkyndig instans menes de faglige instanser og personer som har hatt med barnet å gjøre fra tidspunktet funksjonsnedsettelsen ble oppdaget.

Hvem kan søke?

Det er barnehagen, i samarbeid med foresatte, som søker om tilrettelegging for barn med nedsatt funksjonsevne og innhenter dokumentasjon fra sakkyndig instans.

Det er ikke et krav i loven om at foreldrene må søke om tilrettelegging. Ei heller et krav om samtykke fra foreldrene før kommunen fatter vedtak og setter i gang tiltak for å tilrettelegge barnehagetilbudet.

Dersom kommunen vurderer å sette i gang tiltak uten at foreldrene har vært involvert, må kommunen forhåndsvarsle foreldrene om dette. Foreldrene vil da få mulighet til å uttale seg i saken før det fattes vedtak.

Kontakt oss

Wenche Kjølvang Holdbak
Styrer
E-post
Telefon 40 02 49 20
Til toppen