Ordfører og varaordfører

Ordfører

Tor Erik Skramstad fra Høyre er  ordfører i Engerdal kommune. 

Han nås på telefonnr.: 970 86 610 og på e-post:  tor.erik.skramstad@engerdal.kommune.no

Varaordfører

Per Olav Opgård fra Arbeiderpartiet er  varaordfører i Engerdal kommune.

Han nås på telefonnr.: 400 24 901 og på e-post:  per.olav.opgard@engerdal.kommune.no

Ordførers myndighet og oppgaver

Kommunelovens kapittel 6 stadfester hvilken myndighet og oppgaver ordføreren har, og beskriver det på denne måten: 
Ordfører symboliserer kommunen utad, og er samtidig den samlende politiske skikkelsen innad. Ordfører spiller en sentral rolle som bindeledd og formidler av synspunkter mellom de folkevalgte og administrasjonen.
Varaordfører trer inn når ordføreren har forfall.

Kommunelovens § 6-1 tillegger følgende myndighet og oppgaver til ordfører:

 • Ordføreren er møteleder i kommunestyret og formannskapet
 • Ordføreren er rettslig representant for kommunen
 • Ordfører har møte-, tale- og forslagsrett i alle kommunale folkevalgte organer med unntak av kommuneråd og organer under dem. I kontrollutvalget har ordfører bare møte- og talerett
 • Ordfører har kun stemmerett i de organer der han eller hun er valgt medlem
 • Ordfører er også både en støttespiller og pådriver i prosesser og holdninger som gagner kommunens og innbyggernes interesser

Delegasjonsreglement – ordførers myndighet

 1. Når rådmannen er inhabil i forhold til kurante søknader innenfor området for delegasjonsreglementets § 18, godkjenning av ferieturnus og ellers i forhold til søknader og meldinger som omfattes av særskilt utarbeidet søknadsskjema, delegeres slik avgjørelse til ordfører. Ordførers avgjørelse refereres i administrasjonsutvalgets neste møte.
 2. Tilsvarende anviser ordføreren på regninger og lignende dokumenter når rådmannen er inhabil.
 3. Møte på generalforsamlinger i selskaper eller andre sammenslutninger der kommunen er medeier, og det ikke er valgt annen særskilt representant. Varaordfører kan møte for ordfører. Myndigheten omfatter også å kunne velge kommunens representant blant de øvrige kommunestyremedlemmer eller representant oppnevnt av rådmannen i de tilfeller ordfører /varaordfører er forhindret fra å kunne møte (jfr. K.sak 99/100). I kurante tilfeller kan det også gis fullmakt til møtende representant fra nabokommune eller annen eierkommune.
 4. Sammen med minimum en av de ansattes representanter avgjøre kurante saker på vegne av administrasjonsutvalget når rådmannen er inhabil.
 5. I kurante saker hvor Engerdal kommune har tinglyste heftelser eller rettigheter i annen eiendom og disse åpenbart ikke vil bli påvirket i forbindelse med fastsetting av grenser og etablering av nye eiendommer, gis ordfører fullmakt til å undertegne erklæringer for sletting av disse heftelsene.
 6. Underskrive på kurante avtaler om å avstå rettigheter på kommunens grunn til kabelanlegg, ledningsnett og tilsvarende.
Til toppen