Retningslinjer og veiledere for kommunalt eierskap

Det er viktige verdier, interesser og samfunnsfunksjoner som forvaltes i kommunale selskap
og foretak. Målsetting med eierskapsmeldingen er å drøfte kommunens ulike motiv for å
opprette eller å delta i selskap.

Videre er det å få på plass noen prinsipp og retningslinjer for
kommunens eierstyring, rammer for utøvelse av eierskap i forskjellige selskapsformer, samt
regler og prosedyrer for politisk og administrativ oppfølging av selskapene.
Det er viktig å etablere og opprettholde et bevisst forhold til sitt eierskap og kunne følge opp
dette på en forutsigbar og forsvarlig måte. Utarbeidelse av eierskapsmelding utgjør en del av
dette, siden eierskapsmeldingen er anledningen til å tydeliggjøre de politiske føringene knyttet
til kommunens eierskap.

Et vilkår for aktiv eierstyring er at det fra eiers side er formulert forventninger, mål og
strategier for selskapene. Eiers forventninger og strategier blir utgangspunkt for
selskapskontrollen og for behandling av selskapets drift og resultat.
Det tilrås en ordning med årlig behandling av eierskapsmeldingen i kommunestyret.
En slik ordning vil være med å utvikle kommunen i rollen som eier, og klargjør rolledeling
mellom eier og selskap.
Selskapenes strategiske mål blir i stor grad utformet av styrene. Det er derfor viktig at
Engerdal kommunestyre ovenfor selskap med sterke kommunale eierinteresser aktivt
definerer og revurderer motiv, mål og forventninger. Styrets oppgave blir å videreutvikle
strategien og å arbeide for å realisere selskapets mål.

Veileder

Vurdering av habilitet

Folkevalgte vil ofte være inhabile hvis de har en tilknytning til en sak eller sakens parter som er egnet til å skape tvil om de vil behandle saken på en objektiv og upartisk måte. En folkevalgt vil for eksempel være inhabil hvis hun eller han selv er part i saken eller har en nær tilknytning til et selskap som er part i saken.

Den som er inhabil plikter å trekke seg fra behandlingen av saken. Konsekvensen av inhabilitet kan være at vedtaket blir ugyldig. Nedenfor er det linker til lovbestemmelser, veiledere mv. som bør ligge til grunn for den folkevalgtes vurdering av egen habilitet ved behandlingen av en sak.

Reglene om inhabilitet i forvaltningsloven kapittel II gjelder for all statlig, fylkeskommunal og kommunal forvaltning. I kommuneloven § 40 nr. 3 er det i tillegg gitt enkelte særregler om inhabilitet for folkevalgte i kommuner. I veilederen – Habilitet i kommuner og fylkeskommuner – blir det redegjort nærmere for habilitetsreglene i forvaltningsloven og kommuneloven. Det er også redegjort for habilitetsreglene i Stavanger kommunes eierskapsmelding.

En folkevalgt vil kunne være inhabil når hun eller han har en ledende stilling eller verv i et selskap som er part i saken. Det er vedlagt en skjematisk oversikt over ulike verv og selskapsformer der inhabilitet automatisk vil inntre. I kapittel 5.3 i veilederen gis det en oversikt over typetilfeller der et selskap vil være part i en sak.  

Forvaltningsloven – Kapittel II – Om ugildhet (habilitetskrav)

Kommuneloven - § 40 nr. 3

Folkevalgtopplæring

Folkevalgtopplæring

Styrevervregisteret

I registeret kan  det søkes på personer i kommunal sektor for å se deres ulike roller som folkevalgt, ansatt, styremedlem.

Brønnøysundregistrene

I registrene kan det søkes på selskap for å få opplysninger om formål, styre, daglig leder

Til toppen