Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Logo - Engerdal nasjonalpark Nasjonalparkkomm​une


Stikkord A-Å | RSS | Facebook | Turistinfo​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Nyheter
  • Siste

Offentlig ettersyn (høring) - Engerdal kommunes budsjett for 2014

Konsulent
​​​​​​​​Formannskapets innstilling til budsjett for 2014 m/gebyrregulativet legges ut til offentlig ettersyn i perioden 27.11.2013 - 11.12.2013.

​Du kan avgi elektronisk høringssuttalelse ved å bruke skjema til høyre, eller du kan sende det inn elektronisk til postmottak@engerdal.kommune.no

 

Dokumentene er tilgjengelig til høyre.

 

Dokumentene kan du også lese i skranken i kommunehuset Enger, Biblioteket, på Engerdal helsesenter.

 

Formannskapet har flg. innstilling til kommunestyrets behandling 12.12.2013:

 

1. Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2014 vedtas med netto utgift pr enhet (budsjettskjema 1B) med følgende endringer:
 
a.    Ny sekretær / saksbehandler i enhet Pleie og Omsorg tas ut av budsjettet for 2014.
b.    Ordningen med 50 % helsesøster og 50 % psykiatrisk sykepleier innen Helse fortsetter innenfor rammen av 100% stilling ut 2014 og vurderes på nytt i forbindelse med budsjettet for 2015.
c.    Rekruttering av kvalifiserte sykepleiere må styrkes. Kompetansemidlene til Pleie og Omsorg økes derfor med 136.000 kr. Det henstilles om at rådmannen benytter denne styrkingen sammen med andre kompetansemidler innen pleie og omsorg til tiltak for å utdanne eget personell til sjukepleiere ved å gi permisjon med lønn fra hele eller deler av stillingen mot bindingstid. Det søkes Hedmark Fylkeskommune om medfinansiering.
d.    Driften av turistkontoret styrkes med 100.000 for å kompensere for økt lønns- og prisvekst de siste årene, mer fleksibel åpningstid i høysesong, og styrket innsats i forhold til den økte reiselivssatsingen kommunen nå har gjennom bl.a. nasjonalparkkommune-deltakelsen og SITE-samarbeidet.

2. Kommunale avgifter og betalingssatser vedtas i henhold til gebyrregulativet, jfr. vedlegg med følgende endringer:
Gebyrer etter matrikkelloven for landbrukseiendommer fastsettes i henhold til medgått tid.

3. Kommunestyret gir Rådmannen fullmakt til å ta opp lån med kr 19,097 mill i samsvar med Rådmannens forslag til investerings- og finansieringsplan for 2014 med 30 års løpetid. Rådmannen gis videre fullmakt til å avtale lånetidspunkt og lånevilkår, samt til å inngå de nødvendige låneavtaler. Fullmakten gjelder også refinansiering av lån innenfor tidligere vedtatt nedbetalingstid.

4. Eiendomsskattevedtak 2014
I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 videreføres eiendomsskatten til å gjelde i hele kommunen. Følgende utskrivningsalternativ benyttes for skatteåret 2014:
Den generelle satsen for de skattepliktige eiendommer settes til 7 o/oo
Med hjemmel i eiendomsskatteloven § 12 a) settes skattesatsen for bolig- og fritidseiendommer til 1,9 o/oo.
Eiendomsskatten skal betales i tre terminer i skatteåret (april, juli og oktober).
Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter.
For skatteåret 2014 unntas eiendom eid av stiftelser og institusjoner med allmennyttig formål, som er ført opp på eiendomsskattekontorets liste av 13.11.2013 med forslag til unntak i medhold av eiendomsskattelovens. § 7a):
Adresse Gnr​ Eier​
Engerdalsveien 1641​ ​15/45 ​Engerdal Idrettslag
​Femundveien 3638 ​164/1738 ​Elgå Idrettslag
​Fotballbane med løpebaner ​165/1/148 ​Drevsjø stedsgruppe
​Hylleråsvegen 1050 ​1/12/1 ​Engeren skytterlag
​Høybergveien 2920 ​161/1/52 ​Klara Skytterlag
​Skytterbane Brennodden ​165/1/20 ​Fjell skytterlag
 
Eiendommer tilhørende andre organisasjoner/stiftelser vil bli vurdert for fritak av kommunestyret på grunnlag av søknad.

 

Verbalpunkt:
1. Rådmannen utreder sammenslåing av enhetene Pleie og Omsorg og Helse til en enhet under felles ledelse.
2. Utredningskomiteen får i oppdrag å utrede muligheter for direkteoverføring på nett av kommunestyremøter og andre muligheter for økt åpenhet og tilgjengelighet for kommunens innbyggere.

 
 

 

 Kontakter (utvalg)

Sist oppdatert: 22.05.2015 10:50:28