Regelverk for salgs- og skjenkesteder

Alle som har fått en bevilling er ansvarlig for å sette seg inn i og følge regelverket. 

Alkoholpolitisk og rusforebyggende handlingsplan for Engerdal kommune 2020-24 (PDF, 607 kB)

Rusmiddelpolitisk handlingsplan omtaler Gjøvik kommunes alkoholpolitikk. Handlingsplanen ble vedtatt i kommunestyre det 30.november i 2017, og skal oppdateres i 2021. 

Alkoholloven

Formålet med loven er i størst mulig utstrekning å begrense de samfunnsmessige og individuelle skader som alkoholbruk kan innebære. Loven skal også fremme næringspolitiske formål, som forutsigbarhet, lojal konkurranse, samt å bekjempe kriminalitetsutviklingen i deler av bransjen.

Alkoholforskriften 

Alkoholforskriften er gitt i medhold av alkoholloven. Forskriften inneholder regler om utøvelsen av salgs- eller skjenkebevillingen, og regler for tildeling av prikker og inndragning av bevilling ved brudd på alkoholloven.

Serveringsloven 

Formålet med loven er å sikre forsvarlig drift av serveringssteder. Loven skal, gjennom å ivareta serveringsnæringens, de ansattes og samfunnets behov for klare og forutsigbare rammebetingelser, bidra til å gi kommunene et mer anvendelig og praktiserbart verktøy for å bekjempe kriminalitetsutviklingen i enkelte deler av serveringsbransjen samt motvirke illojal konkurranse.

Kontroll av salg- og skjenkesteder

Engerdal kommune har fra 01.01.2020 til 31.12.2024 avtale med Securitas  om kontrollvirksomhet. Avtalen er inngått i samarbeid med SÅTE-kommunene.

Securitas skal foreta kontroller av både faste salgs- og skjenkesteder og steder som er gitt salgs- eller skjenkebevilling for en enkeltanledning/ambulerende skjenkebevilling. De skal også føre tilsyn med at detaljister overholder bestemmelser etter tobakkskadeloven.

Kontakt oss

Gerd Øverstad Galten
E-post
Telefon 40 02 49 17
Til toppen