Engerdal i sentrum

Engerdal i sentrum, status april 2021:

 

Kommunestyret fattet i møte 19.06.2019 vedtak om å bygge omsorgsboliger samt leiligheter for salg og utleie i tilknytning til Engerdal torg. Engerdal kommune skal stå som eier av omsorgsboligene mens øvrige leiligheter skal oppføres og eies av privat utbygger. Alle bygg skal plasseres i området mellom Engerdal torg og Engeråa.
 Eksisterende bygg inkludert lager vil ikke komme i konflikt med utbyggingen. For å kunne realisere disse planene måtte det til en reguleringsendring for området. Arbeid med ny reguleringsplan for Engerdal sentrum ble igangsatt vinter 2019/2020. Reguleringsplan var forventet vedtatt i løpet av oktober 2020. I mellomtiden er det arbeidet med prosjektering. Omsorgsboligene prosjekteres fullt ut siden kommunen skal stå som eier. Øvrige bygg vil bli opp til utbygger å detaljprosjektere. 

Kommunen vil stille krav om at alle bygg skal ha samme design og inngå i en helhetlig plan for området. Reguleringsplanen har føringer på hva som vil bli lov å bygge. Etter at reguleringsplanen er vedtatt vil vi kunne starte å utarbeide anbudsdokumenter. Byggestart var tenkt tidlig vår 2021. Anbudet vil ha en slik utforming at den entreprenør som vinner bygging av omsorgsboligene for kommunens regning forplikter seg til å bygge minimum 6 andre leiligheter i privat regi. Det skulle ikke være noen stor risiko for utbygger å gripe denne sjansen. Engerdal kommune har allerede 5 ulike familiekonstellasjoner som ønsker å leie eller kjøpe leilighet i et slikt bygg. Det er både enslige og ektepar som ønsker å flytte til leilighet. Det er også ønske om å leie leilighet fra utenbygds interessent. 

Opprinnelig plan var at reguleringsplan for Engerdal sentrum skulle sluttbehandles i oktober 2020.     I forbindelse med høring av reguleringsplan kom det inn en høringsuttalelse fra en berørt grunneier som ikke ønsker å avgi grunn til gang og sykkelvei. Etter møter og forhandlinger har man ikke lykkes med å løse denne utfordringen. Dette kan hende kun kan løses gjennom en ekspropriering, en prosess som tar forholdsvis lang tid.
Det førte til at man måtte tenke nytt. Kommunestyret vedtok 10.02.21 å redusere omfanget av planområdet slik at det nå kun vil bli foretatt en reguleringsendring rundt området Engerdal torg. Dette gjør at vi  kunne komme videre med prosjektet med nye omsorgsboliger og øvrige boliger i tilknytning til området uavhengig av øvrige tiltak i sentrum. Mindre reguleringsendring har som mål skal være sluttført og behandlet før påske. Alle tegninger er ferdig og godkjent av Husbanken. 

Husbanken fattet også endelig vedtak om tilskudd 20.12.20. Detaljprosjektering av Plan1, Norconsult, ATEA og Engerdal kommune er sluttført. Engerdal torg med bygging av omsorgsboliger og minimum 6 andre leiligheter er ute på anbud med krav om oppstart sommer 2021. Ferdigstilling av bygg vår 2022. 
Engerdal kommune avholdt  informasjonsmøte med lokale entreprenører 18 mars for om mulig motivere disse til å gi anbud. Engerdal kommune har også arbeidet opp mot Husbanken i forhold til finansiering av boligene som skal bygges for salg eller utleie. Forutsettingen for at en privat utbygger skal få tilskudd fra Husbanken er at kommunen inngår en tilvisningsavtale med utbygger.
 I anbud vil det være slik at den entreprenør som vinner anbud på å bygge kommunenes omsorgsboliger også forplikter seg til å bygge minimum 6 øvrige leiligheter for salg/utleie.  Øvrige leiligheter vil kommunen la entreprenør få designe etter noen krav fra kommunen. Det vil stilles krav om at bygget skal ha samme design og fargesetting som omsorgsboliger. Boligene skal også ha universell utforming i 1. etasje og bygges ut fra situasjonsplan. De nye omsorgsboligene vil bli bygget med det nyeste av velferdstiltak på markedet. Det vil si at hjemmetjenesten kan ha full oversikt over situasjon fra sin hovedbase. Det blir også montert RoomMate som vil fange opp om beboer faller, ikke kommer tilbake til seng hvis den forlates på natt etc.
 

Kontakt oss

Sofia Brustad-Johnsen
Samfunns- og organisasjonsutvikler
E-post
Telefon 40 02 49 10
Til toppen