Permisjon fra undervisning

Vi oppfordrer søker til å begrunne og gjerne dokumentere søknaden med vedlegg. Ta gjerne kontakt med skolen for nærmere veiledning om søknad og søknadsprosessen. Kopi av søknader og vedtak blir oppbevart i elevens mappe i kommunens arkivsystem.

Retningslinjer for permisjon

 1. Når det er forsvarlig, kan kommunen etter søknad gi den enkelte elev permisjon i inntil to uker. Søknad må sendes senest 1 uke før ønsket permisjon starter.
 2. Enkeltdager i forbindelse med helgedager til registrert trossamfunn eleven tilhører, gis etter samlet søknad for alle slike dager fra foresatte ved begynnelsen av hvert semester.
 3. Når en elev er innvilget skolefri, plikter foreldre/foresatte å sørge for at eleven får den nødvendige undervisningen i permisjonstiden.
 4. Skolen har ingen plikt til å planlegge og tilrettelegge elevens undervisning i permisjonstiden utover det som ordinært ville påløpt.
 5. Det kan heller ikke forventes at eleven senere vil få ekstra undervisning av grunner som måtte komme av fraværet.

Ditt ansvar som foresatt

Du bør unngå å ta ut eleven i permisjon:

 • når eleven skal ha eksamen eller tentamen
 • under store prosjekter eller gruppearbeid
 • i oppstart og avslutning av skoleåret
 • om eleven har unormalt høyt fravær

Det er ditt ansvar som foresatt å sørge for at eleven følger undervisningen under permisjonen. 

Rektor avgjør om permisjon er forsvarlig

Rektor avgjør om det er forsvarlig i forhold til opplæringen å innvilge permisjonen. Dette blir tatt med i vurderingen: 

 • Blir det gitt opplæring i permisjonstiden?
 • I tilfellet hva slags? 
 • Har eleven hatt permisjon før? 
 • Elevens faglige nivå. 
 • Hvilke opplevelser eleven vil få i permisjonstiden og hvilket utbytte eleven kan få av dette. 

Det er ikke et krav at elever skal få opplæring i permisjonstidene, men det kan bli lettere å forsvare å gi permisjon da. 

Fravær utover to uker / ugyldig fravær

Dersom foresatte velger å reise, enten uten å ha søkt eller uten å ha fått innvilget (hele) permisjonssøknaden, vil eleven få ugyldig fravær for den delen av søknaden som eventuelt ikke er innvilget.

Søknadsskjema og søknadsfrist for elevpermisjon

Du må søke senest én uke før permisjonen skal starte. Engerdal kommune krever at en slik søknad skal komme fra foreldrene eller fra den som har det daglige ansvaret for barnet. Men den av foreldrene som har foreldreansvar, men som barnet ikke bor fast hos har også medbestemmelse. 

Søknadsskjema - permisjon fra undervisning

Kontakt oss

Lise Nordli Risbakken
Rektor
E-post
Telefon 61 02 12 10
Elin Østvang
Ass rektor
E-post
Telefon 61 02 12 11
Til toppen