Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Logo - Engerdal nasjonalpark Nasjonalparkkomm​une


Stikkord A-Å | RSS | Facebook | Turistinfo​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Tjenester

tjenestebeskrivelser

Av: Gerd Øverstad Galten | Publisert: 28.01.2013 11:07:59
​​​

 Søk etter tjenestebeskrivelse

 
Adopsjon

Har du lyst til å adoptere er det flere krav som stilles til deg. Hva som er best for barnet vektlegges, og barnet vil få nye rettigheter ved adopsjon.

Adressetildeling

Skal kommunen tildele eller endre en adresse, har du som blir påvirket rett til å uttale deg.

Allemannsretten

Allemannsretten betyr at du har rett til å ferdes fritt i skogen, på fjellet og langs kysten.

Arbeidsgiverkontroll og -veiledning

Kemneren er den som kontrollerer at arbeidsgiver gjennomfører skattetrekk og arbeidsgiveravgift i samsvar med skattebetalings- og folketrygdlovens bestemmelser. Det er mulighet for å få informasjon og veiledning hvis du tar kontakt med kemneren i din kommune.

Arealoverføring

Eier du grunneiendom, anleggseiendom eller registrert jordsameie, og skal overføre arealer mellom tilstøtende eiendommer, må du ha tillatelse fra kommunen.

Askespredning

Et alternativ til begravelse eller urnenedsettelse er askespredning. Her kan du finne ut hvor det er lov å spre aske, og hvordan man søker om lov.

Avkjørsel - privat avkjørsel fra offentlig vei

En avkjørsel er området mellom en offentlig vei og privat eiendom. Skal du bygge eller flytte en avkjørsel fra kommunal vei, må du søke kommunen om tillatelse.

Avlastning

Avlastning er et tilbud til enkeltpersoner eller familier som har tunge omsorgsoppgaver. Avlastning skal bidra til at omsorgsyteren får et liv med god helse og tid til ferie og fritid.

Avløp - offentlige avløpsanlegg

Alle boliger og virksomheter må være tilkoblet det offentlige avløpssystemet.

Avløserordningene i jordbruket

Som husdyrbruker skal du kunne ta ferie og planlagt fritid ved å få tilskudd til avløsning mens du er borte.

Badeanlegg, bassengbad og badstu mv. - meldeplikt

Eier du et badeanlegg, basseng eller en badstue som er tilgjengelig for offentligheten? Da er det flere krav til helse, trygghet, hygiene og drift som du må ta hensyn til.

Barnehage - etablering og drift

Før en barnehage kan settes i drift, må den godkjennes av kommunen. Barnehageeier forplikter seg til å drive virksomheten i tråd med gjeldende regelverk, både med hensyn til pedagogisk innhold, helse, miljø og sikkerhet. 

Barnehageplass

Du har rett til barnehageplass når barnet ditt er over ett år. Du må søke kommunen om plass i barnehage.

Barnevernstjenesten (hjelpetiltak)

Trenger ditt barn hjelp, eller vil du melde om barn som trenger det?

Barnevernstjenesten (melding)

Vil du melde fra om barn som har det vanskelig eller blir utsatt for omsorgssvikt?

Barselgrupper

Barselgrupper er et tilbud fra helsestasjonen til nybakte foreldre. Helsestasjonen inviterer til det første møtet, og foreldrene overtar etter det.

Behandlingsreise til utlandet

Har du kroniske eller andre sykdommer som bedres ved opphold i annet klima enn det norske, kan du spørre lege om behandlingsreise til utlandet.

Besøkshjem / Å være besøkshjem

Vil du støtte familier med særlige behov ved å være besøkshjem for barn eller ungdom?

Betaling for kommunale tjenester / innkreving av kommunale krav

Betaler du for tjenester fra kommunen må du benytte fakturaen du får tilsendt og betale innen forfallet. Hvis ikke kan du få purregebyr eller tvangsinnfordring.

Bilstønad

Har du varig funksjonsnedsettelse eller sykdom som gjør at du ikke kan benytte offentlig transport, kan du søke om bilstønad.

Bolig - oppføring av ny bolig

Skal du oppføre ny bolig på egen tomt, må du søke kommunen om tillatelse.

Bompenger - privat vei

Det er ikke lov til å sette opp bom på en privat vei uten samtykke fra kommunen. Kommunen velger også størrelsen på bomavgiften.

Bostøtte

Bostøtte er en hjelp for deg som har lave inntekter og høye boutgifter. Du må søke kommunen om bostøtte.

Brannvern og tilsyn

Er du eier av byggverk har du plikt til å sørge for nødvendige sikringstiltak for å forebygge og begrense brann, eksplosjon eller annen ulykke.

Brukermedvirkning i skolen

Alle elever har rett til å medvirke og påvirke egen skolehverdag. Alle foreldre har rett til å medvirke gjennom råd og utvalg.

Brukerstyrt personlig assistanse

Brukerstyrt personlig assistanse er et tilbud om praktisk hjelp til personer med nedsatt funksjonsevne. Det at ordningen er brukertyrt betyr at du som mottaker får større mulighet til å styre tjenestene og hverdagen selv.

Bruksendring

Bruksendring er å ta i bruk rom eller bygninger på en ny måte, for eksempel om du vil gjøre en bod om til soverom. Du må søke kommunen om bruksendring

Byggavfall - kildesortering

Skal du bygge, rive eller rehabilitere bygg av en viss størrelse, må du lage en plan for hvordan avfallet skal håndteres.

Bygge- og aktivitetsforbud langs offentlig veg - dispensasjon

Hvis din eiendom grenser til kommunal vei, har du ikke lov til å bygge, plante, sette opp gjerde eller annet som begrenser sikten langs veien.

Byggetiltak som ikke krever søknad og tillatelse

Det er flere typer byggetiltak du kan igangsette uten å be om tillatelse fra kommunen. Det er derfor viktig å undersøke om ditt byggetiltak er fritatt kravene.

Dagmamma - godkjenning

Ønsker du å være dagmamma stilles det flere krav deg og du må ha godkjenning av kommunen.

Dagtilbud - aktivitetstilbud

Bor du hjemme og har behov for å komme deg ut av en isolert tilværelse? Eller har pårørende behov for avlastning? Et dagtilbud gir deg mulighet for å delta på ulike aktiviteter eller rehabiliteringstiltak.

Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal ordning som skal gi alle skoleelever mulighet til å oppleve kunst og kultur av alle slag.

Driftsbygning i landbruket

Hvis du skal oppføre en driftsbygning på din gårdseiendom må du søke kommunen om tillatelse.

Driveplikt på landbrukseiendom - søknad om fritak

Eier du en eiendom med jordbruksareal har du plikt til å sørge for at jorda drives i hele eiertiden, enten selv eller til en som leier arealet, men du kan søke om fritak.

Eiendomsskatt - betalingsutsettelse av skyldig eiendomsskatt

Du kan søke om å få betalingsutsettelse av skyldig eiendomsskatt, men det skal foreligge særlige grunner for å få det.

Eiendomsskatt - klage (overtakst) ved ilagt eiendomsskatt

Du kan klage over skattetaksten, som er den verdien huset/eiendommen er satt til.

Eiendomsskatt - krav om omtaksering av eiendom

Du kan kreve omtaksering av eiendommen, som vil si at du krever at eiendomsskatten takseres på nytt.

Eiendomsskatt - nedsettelse og ettergivelse

Du kan søke om å få nedsatt eller ettergitt eiendomsskatten hvis det har oppstått forhold som gjør det svært urimelig å innkreve den.

Eierseksjonering/reseksjonering

Du kan søke om etablering eller endring av eierseksjon. Du kan f.eks. søke om å gjøre en del av en bolig om til leilighet.

Eldreomsorg - verdighetsgarantien

Mottar du tjenester fra den kommunale eldreomsorgen, skal du så langt det er mulig få et verdig tjenestetilbud som er tilpasset dine individuelle behov. Du har rett til selvbestemmelse og skal møte respekt for den du er og for din livsførsel. 

Ergoterapi

Ergoterapi er en behandling som hjelper deg å få bedre funksjonsnivå. Ergoterapi er en del av kommunehelsetjenesten og tjenesten er gratis.

Etablererprøven for serveringsvirksomhet

Etablererprøven skal bidra til å sikre at daglig leder har de nødvendige grunnkunnskaper om økonomistyring og lovgivning som er av betydning for drift av serveringssteder.

Familiebarnehage - etablering og drift

Ønsker du å starte en familiebarnehage er det flere krav som stilles, og du må ha godkjenning av kommunen.

Familievernkontor

Er det vansker eller kriser i din familie kan du få behandling og rådgiving fra et familievernkontor.

Farlig avfall

Farlig avfall skal ikke blandes med annet avfall, men leveres til kommunale mottaksordninger.

Fastlege

Alle har rett til å være knyttet til en navngitt, allmennpraktiserende lege – en fast lege å forholde seg til.

Feiing og tilsyn med fyringsanlegg

Brann- og feiervesenet skal sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg så ofte det er behov for det. Det er ditt ansvar som bygningseier å sikre adkomst til og på taket.

Fellingstillatelse

Du må som hovedregel ha fellingstillatelse for å jakte på vilt. For småvilt kreves ikke fellingstillatelse.

Film og video - konsesjon for framvisning

Det er ikke tillatt å vise film i næringsøyemed uten tillatelse fra kommunen.

Forhåndskonferanse

Forhåndskonferanse er en frivillig ordning der du som tiltakshaver (byggherre) og kommunen kan møtes for å avklare forutsetninger for byggetiltaket og rammene for den videre saksbehandlingen.

Forliksråd

Alle kommuner har et forliksråd. Forliksrådet kan hjelpe deg å løse en konflikt enkelt, hurtig og billig.

Forskuddsskatt - betaling og innkreving

Forskuddsskatt er betaling av skatt så snart inntekten oppstår. Forskuddsskatt betales av næringsvirksomheter og selvstendig næringsdrivende.

Forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift - betaling og innkreving

Fra og med 1. januar 2009 er det felles frist for arbeidsgivernes innsending av oppgave og oppgjør av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift.

Forurenset grunn - bygging og graving

Skal du igangsette bygge- og gravearbeider på en eiendom der det er grunn til å tro at grunnen er forurenset, har du plikt til å sørge for å få klarlagt omfanget av en eventuell forurensning. Der det er forurensning, skal det lages en egen tiltaksplan.

Fosterhjem / Å være fosterhjem

Har du en stabil livssituasjon og har lyst til å være fosterforelder kan du søke i din kommune.

Fradeling av eiendom

Ønsker du å dele en tomt eller opprette en festegrunn, må du søke kommunen.

Fredete bygninger og anlegg - tillatelse til inngrep

Ordinært vedlikehold på fredet bygning eller anlegg kan skje uten spesiell tillatelse fra kulturminnemyndighetene. Du kan kontakte myndighetene om hva som regnes som ordinært vedlikehold.

Fredete bygninger og anlegg - tilskudd

Hvis Riksantikvaren har fredet en bygning som du eier, kan du få tilskudd til å dekke noen av kostnadene for vedlikehold.

Fri rettshjelp

Fri rettshjelp er juridisk hjelp som helt eller delvis dekkes av staten.

Frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet - godkjenning/melding

Ønsker du å starte eller å overta en frisørsalong, hud- og fotpleiesalong, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet mv., må du enten få godkjennelse av kommunen eller sende en melding til kommunen.

Fyrverkeri - handel og oppbevaring

Ønsker du og din virksomhet å selge fyrverkeri i klasse II og III, må du ha tillatelse av kommunen. 

Fysioterapi

Fysioterapi er en del av vårt helsetilbud. Dersom du har dårligere funksjonsevne på grunn av alder, sykdom eller en skade, kan våre fysioterapeuter hjelpe deg.  Fysioterapeuter undersøker, behandler og gir opptrening.

Førerkort - dispensasjon fra helsekrav

Det stilles helsekrav for å få førerkort. Hvis du skal søke om førerkort må du fylle ut en egenerklæring om helsen din. Hvis du har en sykdom eller tilstand som kan virke inn på kjøreevnen, må du i tillegg få helseattest fra lege.

Godkjenning av offentlige dokumenter til bruk i utlandet

For at et norsk dokument skal ha gyldighet i utlandet, må du først få det signert av en notarius publicus ((byfogdembete eller tingrett). Deretter må du få et apostillestempel, som er en legalisering av dokumentet og bekrefter at underskriften til notarius publicus er ekte.

Gravferd

Å besørge en gravferd innebærer som regel å ta kontakt med et gravferdsbyrå som tar seg av alt det praktiske.

Dersom ingen sørger for gravferden, skal den besørges av kommunen der avdøde hadde sin bopel.

Du kan få støtte til å besørge en gravferd.

Gravide rusmiddelavhengige - bruk av tvang

En gravid rusmiddelavhengig kan holdes i institusjon uten eget samtykke.

Gravplass

Har du bopel i kommunen har du rett til fri gravplass der, men det eksisterer også andre rettigheter og krav du må ta hensyn til.

Grensejustering

En grensejustering er en mindre endring av grensen mellom to eiendommer. Kommunen hjelper deg med dette.

Grunnlån

Alle kan søke Husbanken om grunnlån til ny bolig eller oppgradering.

Grunnskoleopplæring - retten til gratis opplæring

All offentlig opplæring i grunnskolen er gratis.

Grunnskoleopplæring for voksne

Alle voksne som av en eller annen grunn mangler grunnskoleopplæring har rett til å få gratis opplæring.

Helse- og omsorgstjenestetilbud til flyktninger, asylsøkere og familiegjenforente

Asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen, har rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester på lik linje med alle andre.

Helse- og omsorgstjenestetilbud til innsatte i fengsel

Innsatte i fengsel har rett til de samme helse- og omsorgstjenestene som den øvrige befolkningen.

Helsestasjon

På helsestasjonen kan du få tilbud om helseundersøkelse, barnevaksinasjoner, svangerskapskontroll, rådgivning om helse, barns utvikling, kosthold mer.

Helsestasjon for ungdom

På helsestasjon for ungdom kan du få råd og veiledning om blant annet rus, seksualitet, kjønnssykdommer, psykiske problemer og kosthold.

Hjemmehjelp

Du kan søke om hjemmehjelp hvis du trenger praktisk hjelp til rengjøring og handling. Det er kommunen som i samarbeid med deg bestemmer hvilke tjenester som skal gis. Målet er at du skal være i stand til å bo hjemme.

Hjemmekompostering av matavfall

Ønsker du å hjemmekompostere matavfall, inngår du en egen avtale med kommunen.

Hjemmesykepleie

Hjemmesykepleie er helsehjelp som gis hjemme hos pasienten. Du må søke kommunen om hjemmesykepleie.

Hjemmeundervisning

Foreldre kan velge å undervise sine egne barn, men opplæringen skal inneholde det samme som opplæringen på en skole.

Incestsenter

Incestsenteret er et gratis tilbud med taushetsplikt for deg som har blitt utsatt for, eller har spørsmål om, seksuelle overgrep og incest.

Individuell plan - koordinering av helse- og omsorgstjenester og/eller sosialtjenester

Du har rett til å få utarbeidet en individuell plan hvis du har behov for langvarige og koordinerte tjenester fra det offentlige hjelpeapparatet.

Informasjon fra skolen til ikke-samboende foreldre

Hvis foreldrene har felles foreldreansvar for barnet, har begge foreldrene rett til den samme informasjonen om barnet, og har samme rett til å delta på foreldremøter.

Innbyggerforslag

Alle har rett til å fremme et forslag til kommunestyret eller fylkestinget. Innbyggerforslag er en demokratisk rettighet for alle. 

Innsynsrett i offentlige dokumenter

Innsynrett er en rett til å se offentlige dokumenter og all offentlig informasjon som er lagret. Det finnes regler som begrenser denne retten, men alle saksdokumenter skal i utgangspunktet være åpne for innsyn.

Introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger

Alle nyankomne flyktninger har rett til å delta i et introduksjonsprogram for å lære norsk språk og samfunnskunnskap. Det er kommunen som tilbyr introduksjonsprogram.

Jegerprøven

Vil du jakte eller drive fangst, må du først ta jegerprøven.

Karakterer - klageadgang

Du kan klage på alle karakterer som skal stå på vitnemålet. Skolen skal informere både deg og foreldrene dine om klageretten og klagefristen. Hvis du trenger det skal skolen hjelpe deg å klage.

Klage til Sivilombudsmannen

Sivilombudsmannen er til for å ivareta dine rettigheter som privatperson. Du kan klage til Sivilombudsmannen hvis du mener å ha vært utsatt for urett eller feil fra den myndigheten som har behandlet saken din.

Klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon og tap av sau på beite - erstatning

Du kan søke om erstatning for produksjonssvikt som er forårsaket av klimatiske forhold eller katastrofepreget tap av sau på beite.

Kommunal bolig

Har du problemer med å komme deg inn på boligmarkedet, eller problemer med å bli boende i den boligen du har? Da kan du søke kommunen om råd og hjelp.

Kommunal garanti for lån

Kommunal garanti for lån betyr at Nav gir en garanti til banken om at du kan betale tilbake lånet.

Kommunal planlegging - medvirkning

Når kommunen du bor i planlegger utbygging eller verning, har du som innbygger rett til å si din mening. Kommunen skal sørge for å få innspill fra sine innbyggere.

Kommunalt lån (sosiallån)

Det er mulig å få lån fra kommunen hvis du sliter med å få lån i banken. Men du må være i stand til å betale tilbake lånet.

Kommunalt næringsfond

Små bedrifter og entreprenører kan søke kommunen om bedriftsstøtte.

Konfliktråd

Konfliktrådet hjelper deg å løse en konflikt gjennom mekling og dialog. Det finnes konfliktråd over hele landet og tilbudet er gratis.

Konsesjon og boplikt - landbrukseiendom

Hvis du arver, kjøper eller mottar fast eiendom som gave, må du normalt søke om konsesjon, som er tillatelse til å overta eiendommen. Fast eiendom er for eksempel hus, gård eller ubebygd tomt, eller andre arealer. Hensikten med konsesjonsreglene er å sikre bosetting. Det er kommunen som avgjør søknader om konsesjon.

Krisesenter

Har du blitt utsatt for vold og trenger et sted å bo, eller noen å snakke med, noen du kan stole på? Du kan ta direkte kontakt med et krisesenter, og alle ansatte har taushetsplikt.

Kristendom, religion, livssyn og etikk - melding om delvis fritak

Du kan få fritak fra de delene av undervisningen som du opplever som støtende eller krenkende ut fra din religion eller livssyn.

Kulturminner - tillatelse til inngrep

Hvis du har et kulturminne på eiendommen din og planlegger graving eller bygging må du først melde fra til fylkeskommunen eller Sametinget (for samiske kulturminner) som vil ta stilling til om tiltaket er i konflikt med automatisk fredete kulturminner

123

Sist oppdatert: 23.11.2018 12:13:13