Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Logo - Engerdal nasjonalpark Nasjonalparkkomm​une


Stikkord A-Å | RSS | Facebook | Turistinfo​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider

Motorferdsel i utmark

​​​​Folk flest ferdes i naturen for å oppleve fred og ro. Det er viktig å ta vare på denne muligheten til naturopplevelser og avkopling i friluft. Uforstyrret og uberørt natur er noe av det mest PÅ%20scooter%20i%20fjellet

særpregede og verdifulle vi har. For at skog og fjell skal være mest mulig fri for motorstøy, har vi et lov- og regelverk som begrenser bruken av motorkjøretøyer i utmark.
 
Motorferdsel i utmark er i utgangspunktet forbudt (jfr. § 3 i motorferdselloven). Samtidig er snøskuter og traktor et praktisk og nødvendig fremkomstmiddel for mange. Regelverket er forholdsvis innviklet og omfattende. Det er derfor viktig at brukerne kjenner reglene, slik at man kan innrette seg lovlydig. Noen kjøreformål (hjemlet direkte i motorferdsellovens § 4 og motorferdselforskriftens § 2 og § 3) kan gjennomføres uten dispensasjon, mens andre formål krever skriftlig søknad og kommunal behandling. Kommunen kan etter skriftlig søknad tillate nyttekjøring for andre formål enn de som direkte framgår av loven når det foreligger særlige behov som ikke kan dekkes på annen måte, og som ikke knytter seg til turkjøring.
 
 
Nedenfor følger noen av de viktigste unntakene som har direkte hjemmel i motorferdselloven med tilhørende forskrift, der man ikke trenger særskilt dispensasjon:
 
 

Kjøring med snøskuter på snødekt mark uten søknad

 

· Til og fra fast bosetting i områder uten vei

 
Det er tillatt med ”nødvendig” person- og godstransport til og fra fast bosetning. I Engerdal kommune er det 3 steder som er aktuelle i forbindelse med kjøring til turiststeder uten veiforbindelse. Det er Sylen, Haugen og Femundshytten.
 
 

· I jord- og skogbruksnæring

 
I sammenheng med utøving av jordbruk og skogbruk er det tillatt å frakte personer og varer. Det må dreie seg om reell næringsmessig virksomhet, og drifta må være knyttet til en eiendom på minimum 5 dekar innmark eller 25 dekar produktiv skog. Dette gjelder også innehavere av almenningsrettigheter som driver aktivt jord- og skogbruk av et slikt omfang som nevnt ovenfor. Nødvendig transport av ved (også til eget bruk) anses som ledd i næringen, og er derfor tillatt. Drift av utleiehytter, jakt, fangst, fiske og bærsanking regnes ikke som jordbruksnæring i denne sammenheng.
 
 

· På snødekt innmark

 
Det er tillatt med snøskuterkjøring på snødekt innmark når grunneier har gitt tillatelse til dette. Setervoller som ligger i utmarka blir regnet som utmark. Hvorvidt et område regnes som innmark eller utmark i forhold til motorferdselloven, må vurderes konkret i det enkelte tilfellet på bakgrunn av stedets beliggenhet og bruk.
 
 

· På brøyta privat vei

 
Snøskuter kan brukes på brøyta privat vei. Veien regnes som brøyta når den er fremkommelig med vanlig bil. Med vanlig bil menes i denne sammenheng vanlige personbiler (ikke firehjulsdrevet jeep og lignende).
 
 

· Transport ved bygging

 
I forbindelse med bygging er det tillatt å kjøre uten tillatelse i en vanlig byggeperiode. Dette gjelder transport av materiale, utstyr og arbeidsfolk ved bygging i samsvar med byggetillatelse. Husk å ha med byggetillatelsen som dokumentasjon ved kjøring. Kjøring i forbindelse med vanlig vedlikehold omfattes ikke av bestemmelsen.
 
 

· Transport av ved

 
Det er tillatt å transportere ved fra egen eiendom til egen fast bopel.
 
 

· Løypekjøring

 
Engerdal kommune har vedtatt egne bestemmelser i form av forskrift når det gjelder oppkjøring av skiløyper. Denne forskriftene regulerer områder, traseer, sesonglengde, tidspunkter for kjøring, utstyr mv.. Det understrekes at det kun er løyper som står i denne forskriftene som tillates oppkjørt.
 
 
I tillegg er det tillatt med motorisert ferdsel uten søknad i forbindelse med politi-, ambulanse- og redningstjeneste og oppsyns- og tilsynstjeneste etablert med hjemmel i lov, offentlig post og teletjenester, forsvarets øvelser, forflytninger og transporter.
 
 
Kjøring med motorisert kjøretøy på bar mark uten søknad
 
 

· Transport ved jakt

 
Bruk av motorkjøretøy er tillatt i forbindelse med transport av jaktutbytte ved jakt på elg og hjort. Det gis ikke adgang til transport av jegere og utstyr ut i jaktterreng, eller under utøvelsen av jakten.
 
 

Søknadsskjema for bruk av snøscooter

 
Ut over dette er de fleste andre formål søknadspliktig. Engerdal kommune har utarbeidet eget søknadsskjema til bruk av snøscooter til de vanligste kjøreformål som; kjøring inn til isfiskevann for funksjonshemmede, frakt av bagasje/utstyr til hytte/seter og kjøring av ved. Vi vil gjerne at du bruker det elektroniske søknadsskjemaet til høyre. For andre kjøreformål skal det sendes egen søknad.
 
 

Bruk av båt med motor og landing og start med luftfartøy

 
Engerdal kommune har vedtatt egne bestemmelser i form av forskrift når det gjelder bruk av båt med motor og landing og start med luftfartøy. Denne forskriftene regulerer hvilke områder det tillates kjøring, motorstørrelse og fartsbegrensninger.
 
 

Verneområder

 
I Engerdal kommune er det vernet 600 km2 utmark i form av nasjonalparker, naturreservater og landskapsvernområder (kart). I disse områdene er det strengere regler for motorisert ferdsel enn det som følger av motorferdselloven/nasjonal forskrift. På bakgrunn av vernebestemmelsene for disse områdene skal det søkes om tillatelse for bruk av motorisert ferdsel. Fylkesmannen har forvaltningsmyndighet for verneområdene. Søknaden sendes til Fylkesmannen i Hedmark v/Miljøvernavdelingen, PB 4034, 2306 Hamar. Likelydende søknader sendes Engerdal kommune siden det er kommunen som har forvaltningsmyndighet for motorferdselloven/nasjonal forskrift.

 Kontakt oss

Sist oppdatert: 26.02.2016 15:17:10