Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Logo - Engerdal nasjonalpark Nasjonalparkkomm​une


Stikkord A-Å | RSS | Facebook | Turistinfo​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Nyheter
  • Siste

Informasjon om Asylmottaket

Av: Gerd Øverstad Galten | Emneord (los) forsiden
Drevsjø%20statlige%20mottak

​Informasjon om fakta i forhold til driften ved Asylsøkermottaket på Drevsjø.

 

Fakta

Asylmottaket er organisert gjennom driftsavtaler via UDI hvor Engerdal kommune er driftsoperatør. Hovedkontoret for UDI region Østlandet hvor vi hører til, ligger på Gjøvik.

Etter omorganisering i kommunen fra 01.08.20 ble asylmottaket lagt under kommunalsjef for støtte, utvikling/teknisk v/ Odd Magnar Opgård. Ralf Edstrøm er virksomhetsleder for asylmottaket.

 

Historisk perspektiv

Engerdal kommune har vært driftsoperatør i 30 år. A, B og C blokka er UDI sine bygninger. UDI bygde disse bygningene og utlyste avtaler om asylmottak i disse bygningene, Engerdal kommune har konkurrert om disse avtalene tidligere på lik linje med alle andre. De oppførte byggene på vest-side av veien tilhører Engerdal kommune.

 

Engerdal kommune har vært driftsoperatør siden byggene ble oppført. Siste anbudsrunde var i 2015. Lov om offentlige anskaffelser er også gjeldende for UDI, og legges således til grunn for alle anbud som de utlyser.

 

Hvilke type avtaler har UDI?

Nivå 1 er basiskapasitet

Nivå 2 er variabel kapasitet (ta svingninger i antall som kommer til landet)

Nivå 3 er beredskap (tilsvarende situasjonen i 2015 med stort antall flyktninger til Norge).

 

Avtaleperiode på Nivå 1 er langsiktig med varighet inntil 10 år.

Avtaleperiode på Nivå 2 har varighet inntil 6 år.

 

 

Anbudsprosess

 

Tidligere utlyste UDI avtale om drift i egne driftslokaler. I senere tid har man gått bort fra dette, og alle som har levert anbud denne gangen har måttet bruke egen bygningsmasse i anbudsprosessen. Bakgrunnen for dette er at alle tilbydere i en anbudskonkurranse skal konkurrere på likt grunnlag. Engerdal kommune gjorde i dette tilfellet private avtaler om bruk av bolig, samt bruk av andre kommunale boliger for å kunne levere et anbud.

 

Salg/kjøp av bygningsmassen har vært på prat i lengre tid, og man har tidligere hatt en klausul om kjøp av bygningsmassen, men denne er ikke lenger gjeldende og Engerdal kommune må kjøpe disse på det åpne marked.

 

UDI har lyst ut rammeavtale på Nivå 1, kan også kalles pre-kvalifisering. Engerdal kommune var med i denne konkurranse i 2019, sammen med 5 andre kommuner. Innenfor her ble det igjen lyst ut avtale, hvor Engerdal kommune ikke nådde opp i konkurransen (ble nr. 3 av 5). UDI definerer kriterier som ligger til grunn for anbudsprosessen, i dette tilfellet var fordelingen:

Pris: 70%, Kvalitet: 20%, Bygningsmasse: 10% (Fleksibilitet og kvalitet).

 

Anbudsprosessen datoer og frister:

Rammeavtaler:

Anbudsfrist her var 31.05.2019

Engerdal var en av 5 mottak/driftsoperatør som fikk avtale. Avtalen mellom Engerdal kommune og UDI ble signert 30.08.2019.

 

Driftsavtale:

Utlysningen ble sendt ut fra UDI den 29.11.2019.

Søknadsfristen finner jeg ikke da den ligger i Mercell/Doffin.

Engerdal kommune leverte inn anbudet den 24.02.2020.

Engerdal kommune fikk resultatet av vårt anbud fra UDI den 24.04.2020. Da var vi som nummer 3 av de 5 som fikk rammeavtale i 2019.

 

 

En myte er at Engerdal kommune leverte sitt tilbud for sent. Kommunen vil derfor å presisere at UDI hadde problemer med sitt system, og utsatte så fristen for innlevering av anbud. Engerdal kommune leverte anbud med riktig grunnlag (uten bygningsmassen) og innenfor fristen.

 

 

 

Hvilke grep har man gjort politisk administrativ for fortsatt videre drift?

14. oktober hadde politisk og administrativ kommuneledelse møte med UDI/Gjøvik hvor hensikten var:

 

1. Avklare bygningsmasse og kjøp av den.

2. Muligheter for å videreføre driftsavtale slik den er pr d.d.

3. Kommer det flere anbud på kort/lang sikt?

4. Hva var bakgrunnen for at Engerdal kommune ikke nådde opp i konkurransen?

 

Hvorfor skal man kjøpe bygningen uten å vite om man har driftsavtale videre?

 

Vurderingen fra administrasjon og politisk ledelse er at man må ha bygningsmassen for å kunne være med i fremtidige anbudsprosesser. Dette har lenge vært et ønske fra Engerdal kommune å kjøpe denne, men man ikke har fått UDI med på dette.

UDI var tydelige i møtet at bygningsmassen skulle ut på det åpne markedet. Denne uken hadde Engerdal kommune møte med eiendomsmegler på Drevsjø.

Signalene fra megler er tydelig på at man innen kort tid vil se bygningsmassen tilgjengelig på det åpne markedet. Det er tverrpolitisk enighet om dette og man har satt av midler på budsjett 2020 for å gjennomføre dette kjøpet.

 

 

Er det mulighet å få forlenget driftsavtale i dag?

Svar fra UDI er at dette ikke kan gjennomføres.

 

Hva med nye anbudskonkurranser?

UDI sa tydelig at det kommer ingen ny utlysning på basiskapasitet i nær framtid. Det vil sannsynligvis komme en ny konkurranse på rammeavtale Nivå 2. Det var nødvendig å ha mottakskapasitet, og man var avhengig av å ha mottak. Det er 2 andre mottak på Østlandet som legges ned i 2021 (Toten og Vang i Valdres). Således øyner man muligheter for å kunne levere anbud på en slik rammeavtale.

 

 

Hva var utslagsgivende for at Engerdal kommune ikke nådde opp i konkurransen?

I dette tilfellet var 70% på pris, og man fikk klare signaler fra UDI om at lønnsnivå til Engerdal kommune var for høyt i forhold til andre tilbydere i konkurransen.

 

 

Orientering om det politiske aspektet ved ordfører

Formannskapet fikk i sitt møte den 18.08.20 informasjon fra mottaksleder om status og fremtidig drift av mottaket. Det ble i denne orienteringen fremmet flere store spørsmål om veien videre, og hva kommunen skulle satse på fremover. Det ble derfor bedt om at det også skulle orienteres i kommunestyret og at det deretter skulle fremmes en egen sak. Mottaksleder orienterte da i det påfølgende kommunestyremøtet den 16.09.20.

 

Den 14.10.30 deltok politisk ledelse sammenmed administrativ ledelse i møte med UDI, og i kommunestyremøtet den 21.10.20 ble det fremlagt en sak for kommunestyret. Der var det litt uenigheter om den nøyaktige formuleringen av vedtak, men en enstemmig enighet om at kommunen:

 

  1. Skal iverksette de tiltak som er nødvendig med tanke på fortsatt drift av mottaket.
  2. Skal gå inn for å kjøpe bygningsmassen som UDI eier pr. i dag.
  3. Skal avsette midler i 2021 til oppussing av BUA-bygget og D-blokka som kommunen i dag eier.

Både i etterkant og i forkant av kommunestyremøtet har det vært drøftet felles i formannskapet hvordan vi på best måte kan gjøre noe med dette politisk. Det har i tillegg blitt sendt brev mellom partigruppene om et felles samarbeid, og foretatt kontakt opp mot Stortingspolitikere i enkelte av partiene.

 

Det oppleves urettferdig at man som kommune må konkurrere på lik linje som private aktører, og at vektleggingen ved anbudet vektlegger pris (i hovedsak lønn) i veldig stor grad, og dermed ikke tar høyde for kompetansen og kvaliteten de ansatte ved mottaket vårt kan tilby. Dette er noe som er signalisert politisk fra Engerdal. Det er da gitt tilbakemelding fra Stortingspolitikerne om at det er vanskelig å gjøre noe med anbudsregimet, og at det er strenge regler som gjelder der. Vi ser nå på muligheten for å gå via Høyre for å påvirke regjeringen. Det er tvilsomt at dette vil gi noe gjennomslag, men vi fortsetter å prøve.

 

Både administrasjonen og politisk ledelse er tydelig på at man gjør det man kan innen sitt område for å sørge for videre drift av mottaket. Alle innspill og gode forslag fra kommunens ansatte og innbyggere er velkomne!


Sist oppdatert: 27.11.2020 15:27:49