Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Logo - Engerdal nasjonalpark Nasjonalparkkomm​une


Stikkord A-Å | RSS | Facebook | Turistinfo​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Nyheter
  • Siste

Engerdal skal kvalifiseres under merket "Bærekraftig reisemål"

vinterbilde%20femund

​Kommunestyret har vedtatt at Engerdal kommune skal være en aktiv bidragsyter slik at Engerdal blir kvalifisert til merket «Bærekraftig Reisemål». For å få dette til bevilget kommunestyret 160.000 til arbeidet.


Destinasjon Femund Engerdal AS fikk 8. juli tilsagn fra Innovasjon Norge om støtte til oppstart av arbeidet med å kvalifisere Femund Engerdal for «Merket for bærekraftig reisemål». Tilsagnet gjaldt for Merkeordningens fase 1 og 2. Merket for Bærekraftig reisemål er et kvalitetsmerke for reisemål i Norge. Merket bygger på en standard som setter tydelige krav til reisemålets evne til bærekraftig virksomhet og utvikling. Merking forutsetter at reisemålet tar vare på natur, kultur og miljø, styrker sosiale verdier og er økonomisk levedyktig, og at bærekraft-arbeidet skjer i et samarbeid mellom destinasjonsselskap, næringsaktører og kommunen. Arbeidet er inndelt i to arbeidsfaser: Fase 1-2 og fase 3 som er hovedprosjektet.
Engerdal er en av de fire kommunene i SITE-samarbeidet (Sälen, Idre, Trysil, Engerdal) som startet opp interreg prosjektet «SITE II Scandinavian Mountains» i august 2015. I dette prosjektet er det et uttalt ønske og målsetning at regionen Scandinavian Mountains merkes som Bærekraftig reisemål gjennom den norske merkeordningen som Innovasjon Norge forvalter. Arbeidet med bærekraftig utvikling er i tråd med norsk reiselivsstrategi for å styrke konkurransekraften på det internasjonale markedet.


De 4 SITE-kommunene vil ha ulik tilnærming til arbeidet med å kvalifisere for Merket for bærekraftig reisemål. Trysil kvalifiserte for Merket i 2013 og skal re-merkes i mars 2016. Idre og Malung-Sälen vil forankre arbeidet høsten 2015, utarbeide handlingsplan vinteren 2016 og jobbe med dokumentasjon og tiltak for bærekraftig utvikling siste halvår 2016 og i 2017. Engerdal kommune og Destinasjon Femund Engerdal har vært aktiv part i søkeprosessen for SITE II og er godt innsatt i Scandinavian Mountains satsing på og målsetning om bærekraftig reiselivsutvikling i regionen.


Som nasjonalparkkommune med fantastiske naturområder har Engerdal gode forutsetninger for å kvalifisere for Merket. Prosjektet støtter oppunder allerede gjennomførte tiltak og tiltak som er i gang, slik som Universell utforming og Opplevelsesproduksjon. Med Merket vil Engerdal bli mer synlig og få økt oppmerksomhet på spesielt de internasjonale markedene.

Vurdering:
Trysil, Vega, Lærdal og Røros er de første fire destinasjonene som oppnådde Merket for bærekraftig reisemål. Visit Norway fremhever denne statusen på sine nettsider. Innovasjon Norge (IN) som er en viktig aktør i det offentlige virkemiddelapparatet, jobber for at reiselivet i Norge skal bli mer bærekraftig. Derfor retter de oppmerksomheten mot bedrifter og destinasjoner som satser grønt. Prosjektet Bærekraftig Reiseliv skal legge til rette for at verdiskapingen i reiselivet skjer på en bærekraftig måte og sørge for at bærekraft blir et konkurransefortrinn for norsk reiseliv. Bærekraft blir stadig viktigere. Globalt er bærekraftig reiseliv, eller sustainable tourism, et sterkt voksende fenomen. Segmentet som ønsker å reise grønt er både lønnsomt og voksende. At bedrifter og destinasjoner investerer i miljømerking er dermed ikke bare en innsats for miljøet, men også en investering i egen fremtid skriver IN.
Merket for Bærekraftig reisemål er et kvalitetsmerke for reisemål i Norge. Merket bygger på en standard som setter tydelige krav til reisemålets evne til bærekraftig virksomhet og utvikling. Merkeordningen er et tilbud til norske reisemål som ønsker å ta et ansvar for reiselivets negative påvirkning på miljøet. Merking forutsetter at reisemålet tar vare på natur, kultur og miljø, styrker sosiale verdier og er økonomisk levedyktig. Merket skal gi fordeler der reisemål som kan dokumentere og levere bærekraftige tiltak og opplevelser, vil ha et konkurransefortrinn i kampen om å vinne bevisste turister. Slik kan reisemålet få en rekke fordeler. Reisemålet kan få verktøy og drahjelp til å iverksette nye tiltak, reisemålet kan synliggjøre de grepene de allerede har tatt og reisemålet kan få hjelp med kommunikasjon og profilering. Når reisemålet tar ansvar, skaper det engasjement og skaffer seg en fordel i kampen om de bevisste turistene. Merket for bærekraftig reisemål kan gi reisemålet et kvalitetsstempel i markedsføring og omdømmebygging. Per i dag er det Svalbard, Setesdal, Geilo, Den Gyldne Omvei, Lyngenfjord, Lysefjord, Lindesnes – regionen, Geiranger og Femund Engerdal som nå er i gang med eller ønsker å gå i gang med å kvalifisere seg. Sertifiserte destinasjonene vil bane vei i det internasjonale arbeidet for økt bærekraft i reiselivet.
Merkeordningen fortsetter å høste interesse internasjonalt, og i Norden pågår det nå en diskusjon rundt en felles merkeordning som kan bygge på den norske ordningen. Bærekraftig reiseliv brer om seg over hele verden og stadig flere etterspør og velger reisemål som viser ansvar og møter bærekraftutfordringene offensivt. Innovasjon Norge tror denne ordningen vil gi Norge og de merkede reisemålene et klart konkurransefortrinn i kampen om turistene fremover. Det at Norges omdømme er nært knyttet til ren og uberørt natur, er svært verdifullt og attraktivt for turistene som besøker oss, og det er et av våre viktigste konkurransefortrinn som turistnasjon.

Engerdal jobber på mange områder allerede målrettet for god og bærekraftig utvikling blant annet gjennom satsingen på universell utforming av friluftslivet, nasjonalparkkommunesatsingen, prosjektet Opplevelsesproduksjon, forprosjekt Kompetansesenter for tradisjonsmat- og handverk fra Femund Engerdal på Blokkodden, for å nevne noen. At Engerdal kommune nå blir forspurt om vi kan være en aktiv bidragsyter for å oppnå merket for bærekraftig reisemål, er ikke bare i tråd med de satsinger vi har, men også et kvalitetsstempel sett i forhold til at vi er i samme utviklingsløp som store destinasjoner som bl.a. Lyngenfjord og Geiranger. Prosjektet vil styrke oss som reiselivskommune og det er derfor viktig at hovedprosjektet iverksettes. Med bakgrunn i søknaden fra DFE og møte med prosjektleder har rådmannen fått en klar forståelse for at prosjektet neppe kan iverksettes uten økonomisk bidrag fra Engerdal kommune.


Destinasjon Femund Engerdal er oppdragsgiver for prosjektet, og har også koordineringsansvaret. Hvorvidt reisemålet kvalifiserer for merket som bærekraftig reisemål avhenger av medlemsbedriftenes, Destinasjon Femund Engerdal og Engerdal kommunes engasjement og aktivitet i prosessen. Rådmannen er av den oppfatning at arbeidet med å få merket Femund Engerdal som et bærekraftig reisemål er positivt, og anbefaler at Engerdal kommune stiller seg positiv til å være en aktiv bidragsyter for å oppnå merket for bærekraftig reisemål. Gjennom tilskudd og deltakelse i styringsgruppe/arbeidsgruppe skal Engerdal kommune aktivt delta i prosessen med å sikre Femund Engerdal merket for Bærekraftig reisemål.

Sist oppdatert: 16.12.2015 14:01:04