Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Logo - Engerdal nasjonalpark Nasjonalparkkomm​une


Stikkord A-Å | RSS | Facebook | Turistinfo​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Nyheter
  • Siste

Engerdal kommune protesterer mot nedleggelse av lensmannskontoret!

Av: Lene Stensaas Rismyhr | Emneord (los) forsiden
Politilogo

​HØRINGSUTTALELSE – LOKALISERINGSTRUKTUR I POLITIDISTRIKT INNLANDET

Engerdal kommune viser til stortingsvedtak i forbindelse med St.prp.nr. 61 (2014-2015) og Politimesteren i Innlandet sitt utkast til forslag til lokal struktur i Innlandet politidistrikt. Engerdal kommune protesterer mot den korte høringsfristen, hastverket rundt prosessen, manglende involvering og manglende risikovurdering av Engerdal i forslaget. Engerdal kommune mener at fjerning av lensmannskontor og tilstedeværende politi/lensmann vil påføre lokalsamfunnet større utrygghet som følge av mindre tilstedeværelse, lengre responstid og lengre reisetid. Engerdal kommune krever derfor at staten sørger for lokal forankring, et politi med lokal tilstedeværelse og lokalkunnskap som gir den tryggheten innbyggerne har krav på.

 

​VIKTIG MED ET TILSTEDEVÆRENDE LOKALPOLITI MED LOKALKUNNSKAP

Et nært, synlig og tilstedeværende politi skaper trygghet. Våre innbyggere er opptatte av sikkerhet og beredskap. Men Engerdal vil med forslaget som nå foreligger stå uten betjent lensmannskontor. I praksis betyr politimesterens forslag nedlegging av 24 kontorer i Innlandet. Dette skaper usikkerhet og uro. Kunnskapen om det store antallet vakante stillinger forsterker uroen.

Det er viktig at vi får et politi som greier å oppfylle samfunnsoppdraget om å skape trygghet for alle der de bor og oppholder seg. Den kraftige sentraliseringen det legges opp til gjennom politireformen, vil snarere gi et fjernt enn et nært politi i mange lokalsamfunn. I praksis vil den nye reformen øke avstanden mellom dem som styrer, og de som yter tjenester. Reformen legger i praksis opp til mindre «hverdagspoliti» mange steder i landet. Engerdal kommune mener derfor at å kalle den nye politireformen en "nærpolitireform" , er temmelig fjernt fra selve innholdet som ligger i reformen. Et lokalt lensmannskontor sikrer oppmøte og tilstedeværelse i kommunen, som igjen bidrar til forebygging og lokalkunnskap.
 

MANGLENDE INVOLVERING OG HASTVERK:

Engerdal kommune vil påpeke utfordringene ved at denne saken skal håndteres raskt. En så viktig sak burde ikke være gjenstand for tidspress. Engerdal kommune mener derfor at reformprosessen bør ta noen skritt tilbake og sikre en tydeligere og bedre involvering av kommunene.

Engerdal kommune vil påpeke manglende involvering. Det er etter Engerdals oppfatning ikke slik at kommunen har blitt involvert på en så grundig måte som Stortinget la til grunn i sitt vedtak. Det har ikke vært noen dialog direkte med hver kommune. Det ble i stedet oppnevnt en utvidet styringsgruppe hvor 1 representant fra Sør-Østerdal skulle delta på vegne av alle fem kommunene. I tillegg er det gjennomført en «Work-Shop» og en høringskonferanse der alle kommunene ble invitert. 

ENGERDAL IKKE UTREDET:

Engerdal kommune etterlyser mer informasjon og vurdering om vår kommune og vår region. Det foreligger ingen risikovurdering av Engerdal. Engerdals geografiske utstrekning er ikke vurdert, heller ikke den geografiske plasseringen som grensekommune med flere grenseoverganger. Heller ikke berøres vurderingen av folks bekymring ved den allerede manglende tilstedeværelsen av politiet. Det er ved gjentatte anledninger blitt organisert private, frivillige ordninger med innbyggervakter for å øke innbyggernes trygghet.
 

TRYSIL/ENGERDAL SOM DISTRIKTSENHET FORSVINNER:

Det foreslås ytterligere sentralisering av myndighet ved at Trysil og Engerdal som felles tjenestesenhet fjernet og flyttet til Elverum. Trysil og Engerdal blir nå kun et felles tjenestested. Alle avgjørelser om ressursfordeling og prioriteringer vil i framtiden tas i Elverum. Engerdal kommune advarer igjen om konsekvensene av dette.

I forrige runde av politireformen ble Trysil og Engerdal slått sammen til en tjenesteenhet. Dette medførte at mannskaper i Engerdal ble overflyttet til Trysil. Dette har gitt som resultat at lensmannskontorets åpningstid ble kraftig redusert og politiets tilstedeværelse i Engerdal ble prioritert opp mot tilstedeværelse og aktivitet i Trysil. Også da reagerte Engerdal og advarte sterkt mot følgene av sentraliseringen. Erfaringen viser at alt vi advarte mot har skjedd. I takt med nedbemanningen har antall saker blitt færre. Det er kun én måte å tolke dette på; mindre tilstedeværelse og lokalkunnskap fører til at færre lovbrudd oppdages og til at færre saker anmeldes. 

BETYDNINGEN FOR ANDRE ENHETER:

Berørte enheter som ambulansetjeneste og brannvesen er oftere og oftere de første som ankommer der det er ulykker, vold osv. De er oppriktig bekymret over at politiet ofte er de siste som ankommer. Deres erfaring de siste årene er at politiet kan være mange mil unna vårt distrikt, p.g.a. store avstander som politiets vaktpatruljer skal dekke, når de ber om assistanse. Ambulansetjenesten er en samarbeidende etat med politi i forbindelse med bl.a. trafikkulykker, og pasienter som kan opptre truende og voldelige pga f.eks. rus/psykiatri. De er avhengige av at politi kan bistå dem i arbeidet i løpet av kort tid. Forslaget om nedlegging av lensmannskontoret i Engerdal, synes de er meget beklagelig. Dette igjen medfører ofte at politiet bruker lang tid(1-2 timer) eller prioriterer å ikke komme i det hele tatt, på grunn av andre oppdrag. I enkelte tilfeller må ambulanseoppdraget løses uten hjelp fra politiet, selv om ambulansetjenesten mener at de trenger assistanse fra nettopp politiet.

For en del år tilbake, med både lensmann og lensmannsbetjenter boende i Engerdal kommune, var tilgjengeligheten annerledes. Da var det ofte muligheter for ambulansetjenesten å få assistanse av disse utenom kontortid, hvis det ikke var en politipatrulje tilgjengelig i nærheten. Engerdal kommunes verneombud uttrykker også sterk bekymring i forhold til forslaget om ytterligere sentralisering og flytting av oppmøtested bort fra Engerdal. For de ansatte, bl.a. lærere, psykiatrisk sykepleier, helsesøster, leger, miljøterapeuter, miljøarbeidere er det viktig å være trygg på at politiet har kort responstid, og ikke minst er aktive i lokalmiljøet med forebyggende tilstedeværelse og deltakelse.

Brann- og redningsvesenet har i dag et godt samarbeid både med lensmannskontor, samt vakt- og patruljevirksomheten. En nedleggelse av Engerdal lensmannskontor vil på dagtid på hverdager kunne føre til lengre innsatstid for politiet ved alvorlige hendelser. Brann- og redningsvesenet vil derfor måtte utføre politioppgaver i perioden fram til politiet ankommer. Den største ulempen med nedleggelsen, slik brann- og redningsvesenet ser det, vil være forebyggende arbeide. Brann- og redningsvesenets erfaring fra tidligere nedleggelse av andre etater er det det forebyggende arbeidet blir redusert og et samarbeid vanskeligere. Selv om det i hver kommune skal være en politikontakt er etaten av den oppfatning at det forebyggende arbeid likevel vil bli redusert. Politikontakten bør bo i den kommunen den betjener, dette for bedre å kunne følge med på lokalmiljøet.

Ledere innen oppvekstetaten og asylmottaket mener det er mange fordeler ved å ha politiet stasjonert i kommunen. Politiet har kommet til skolene og asylmottaket uoppfordret, tatt en prat med og gjort elever og beboere trygge på politiet. Politiet har vært lette å kontakte og få til å stille på enkelte møter. Politiet har vært med fast i barne- og ungdomsteam og ulike fora der de har vært gode støttespillere for de som jobber med barn og unge. Dersom lokalpolitiet blir lenger unna vil tryggheten, nærværet og tilliten forsvinne, lokalkunnskap er viktig for å drive god forebygging. Lokalpolitiet kan ha fingeren på pulsen når det gjelder lokal ungdomskultur. Ved en nedleggelse vil anmeldelser og henvendelser måtte skje til et fjerntliggende kontor, terskelen for å melde i fra blir høyere. Dersom det oppstår ulykker og katastrofer kan vi risikere at politiet kommer i etterkant av andre nødetater, brannvesenet kan bli den første på ulykkesstedet/åstedet, dette er ikke en heldig utvikling.

Skatteoppkrever og NAV frykter konsekvensene av at lensmannskontoret fjernes fra lokalsamfunnet. Folk i en vanskelig situasjon trenger noen å snakke med, da de har fattet mot til å gjøre det. Skatteoppkrever har mye kontakt i forbindelse med utleggsforretninger og i forbindelse med utleggstrekk. Det blir også en del kontakt i forbindelse med gjeldsordninger. Det er også møter med NAV og lensmannen. Engerdals-samfunnet er så lite og gjennomsiktig, så det er veldig bra med snarlig dialog og samarbeid. Dette er enklest da lensmannen er i nærmiljøet.
 

MANGLENDE ØKONOMI FOR Å INNFRI REFORMENS MÅL:

I den pågående prosessen med utredning av ny lokal struktur er vi blitt oppmerksomme på at det grunnet en svært stram økonomi i politidistriktet er over 20 ubesatte stillinger. Politimesteren tildeles stillingshjemler, men har ikke budsjettrammer til å ansette i stillingene. Videre er vi kjent med at Innlandet politidistrikt p.t. har 1,34 polititjenestemenn per 1.000 innbyggere. Vi ligger med andre ord relativt sett dårlig an sammenlignet med andre politidistrikt. Innlandet Politidistrikt har en veldig lav bemanning. 1,34 pr 1000 innbyggere er langt fra de målsettingene som er satt. Vi blir landets største politidistrikt. Det skal være trygt å bo og mest mulig attraktivt å jobbe over hele landet. Engerdal kommune finner det nødvendig å uttrykke vår bekymring for at reformen i vårt tilfelle, også samlet for hele distriktet, kan føre til mindre - ikke mer - synlig politi. Skal vaktlistene fylles, skal lederne av tjenesteenhetene kunne forsterke det forebyggende arbeidet, skal etterforskningsarbeidet få nødvendige ressurser, skal våre innbyggere ha tro på reformen og tillit til at politiet er der nå det trengs - da må det til en betydelig økning i antallet tjenestemenn og sivilt ansatte. Justisministeren og regjeringen må sikre Innlandet økte, økonomiske rammer dersom regjeringens mål skal nås og Stortingets forutsetninger om et mer synlig og tilstedeværende politi skal innfris.
 

Oppsummering:

Engerdal kommune protesterer mot den korte høringsfristen, hastverket rundt prosessen, manglende involvering og manglende risikovurdering av Engerdal i forslaget. Engerdal kommune mener sterkt at fjerning av lensmannskontor og tilstedeværende politi/lensmann vil påføre lokalsamfunnet større utrygghet, lengre responstid og lengre reisetid. Engerdal kommune krever derfor at staten sørger for lokal forankring, et politi med lokal tilstedeværelse og lokalkunnskap som gir den tryggheten innbyggerne har krav på.

Med vennlig hilsen
Lars Erik Hyllvang
Ordfører
Engerdal kommune

Sist oppdatert: 28.11.2016 15:21:27