Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​​​​​ Kommunevåpen Logo - Engerdal nasjonalpark Nasjonalparkkomm​une


Stikkord A-Å | RSS | Facebook | Turistinfo​​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Nyheter
  • Siste

Engerdal Torg

Av: Lillian Lundby | Emneord (los) forsiden
Engerdal%20torg

​Engerdal kommunestyre fattet i sitt møte i juni to vedtak i forhold til utvikling av Engerdal Torg.

Et vedtak går på utvikling av eksisterende bygg, mens det andre går på bygging av omsorgsboliger og leiligheter for salg og utleie.


I begge saker er rådmann gitt fullmakt til å inngå avtaler og gjennomføre prosjektene.
Kommunestyret nedsatt sommer 2018 ei referansegruppe som fikk ansvar for å komme med forslag til utvikling av Engerdal Torg. Gruppa har bestått av representanter fra næringslivet, samfunns- og velforening, frivilligheten, pensjonistene og ungdommen. Kommunens prosjektleder har vært sekretær og kommunens representant. Gruppa har arbeidet godt i løpet av vinteren og leverte sluttrapport med anbefalinger til administrativ og politisk behandling.
Kommunestyret fattet sine vedtak med bakgrunn i sluttrapporten.

 


EKSISTERENDE BYGG:
I eksisterende bygg planlegges det kafe, utsalg av lokalmat og lokale produkter, turistinformasjon, Destinasjon Femund Engerdal og møte- og aktivitetsrom. I tillegg er Agaton Saks Frisører allerede leietakere.


Arbeidet med inngåelse av leie- driftsavtale med kafedriver er i gang. Målet er å få på plass en lokal driver i forhold til kafedriften. Det vil være avgjørende å kunne finne flere bein å stå på for en driver av kafe. I tillegg må det legges opp til gode samarbeidsløsninger. Vi har tro på at dette skal lykkes.


Lagerbygget som er i tilknytning til eksisterende bygg må rives. Betongdekket er i så dårlig forfatning at det dessverre ikke kan brukes. Det var i utgangspunktet tenkt at dette kunne ombygges til lokaler for treningssenter. Kommunestyret har gitt referansegruppa i oppdrag å se på andre alternativer for treningssenter.


I vedtaket ligger det også føring på at uteområdet skal utvikles. Det er foreslått et torg/parkområdet på baksida av eksisterende bygg. Ned mot Engeråa er det i samme plan foreslått inntil 4 mindre bygg. Et av disse byggene skal inneholde omsorgsboliger mens øvrige bygg skal være for ordinært salg og utleie.


Når det eksisterende bygg arbeides det nå med å inngå leie- driftsavtaler med leietakere. Planlegging og anskaffelse av inventar, kjøkken og utstyr er i gang. Det arbeides også med å få på plass en design hvor Engedal er i fokus. Målet er at Engerdal skal presenteres på en god måte. Etter et besøk i Engerdal Torg skal man få lyst til å komme tilbake til Engerdal.


Kommunestyret avsatte inntil 3 millioner for arbeidet. I budsjett for 2020 skal det utredes rehabilitering og istandsetting av leiligheter i 2. etasje.


Målet er å kunne få liv i bygget med leietakere så raskt som mulig. Men noe tid vil det nødvendigvis ta med ombygging, istandsetting og flytting. Rivning av lagerbygg og ombygging av toaletter blir lagt ut på anbud.


OMSORGSBOLIGER OG LEILIGHETER:
Engerdal Torg har de siste årene hatt flere ulike forslag hvor leiligheter har vært tema. Det startet med påbygg til eksisterende bygg med leiligheter, dagsenter, treningssenter, møte- og aktivitetsrom og kafe. Private utbyggere ble invitert til et OPS samarbeid (Offentlig privat samarbeid) Ingen private utbyggere turte å være med da de opplevde at den økonomiske risikoen ble for høy.


Prosjektet ble justert til å kun omhandle leiligheter som påbygg til eksisterende bygg. Ingen private utbyggere ønsket dette. Referansegruppa foreslo da å endre konseptet til å kunne bygge frittstående bygg. Forslaget endte med å bygge inntil 4 frittstående bygg på ca. 200 m2 i grunnflate pr. bygg. Hvor et av byggene foreslås som omsorgsboliger mens de andre blir ordinære leiligheter for salg eller utleie.


Ut fra en gjennomført spørreundersøkelse vinter 2019 viser det seg å være behov for slike leiligheter. Det er så langt 24 personer som har sagt de kunne tenke seg å kjøpe eller leie leilighet i Engerdal Torg. Med en gradvis utbygging ut fra etterspørsel vil risikoen for utbygger nå være mindre. Målet er å få lokale entreprenører med på laget. Prosjektet vil bli prosjektert høst 2019, anbudsprosess vinter 2020 og byggestart vår 2020.

 
Det er nå åpent for å kunne tegne intensjonsavtale for leie eller kjøp av leiligheter for å vise faktisk interesse for privat utbygger. Alle avtaler om leie eller kjøp av leiligheter vil senere bli inngått med utbygger. Ta kontakt med prosjektleder Ove Andreassen for mer informasjon på epost Ove.Andreassen@engerdal.kommune.no eller på telefon 400 24 972.


Kommunestyret fattet vedtak om at private utbyggere inviteres til å være med å bygge boliger i tilknytning til Engerdal Torg i tråd med referansegruppas anbefaling. Det er viktig at området får en helhet og god design. Når det gjelder omsorgsboligene ligger det forbehold om at husbanken gir investeringstilskudd. Omsorgsboligene vil bli eid av kommunen mens øvrige bygg blir privat eie. 

 

Ove Andreassen

Prosjektleder bygg - Engerdal kommune

 

For informajsonsbrevet med bilder, se under mer info til høyre.

 Mer informasjon

Sist oppdatert: 24.07.2019 09:04:39