Varsel om oppstart av arbeid med revisjon av kommuneplanens arealdel og høring av planprogram

I henhold til plan- og bygningslovens § 11-12 varsles det om oppstart av planarbeid for rullering av kommuneplanens arealdel for Engerdal kommune. Samtidig sendes forslag til planprogram ut på høring og offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningslovens § 11-13.

Kommuneplanens arealdel er den store planen for hele kommunen som bestemmer hva arealene i kommunen kan brukes til. Arealdelen skal skape rom for framtidens utvikling i kommunen. Den skal følge opp målene for ønsket samfunnsutvikling og arealstrategien som er nedfelt i kommuneplanens samfunnsdel.

Vinterbilde fra bebyggelse på Lisetra - Klikk for stort bilde Per Olav Opgård

Formål med planarbeidet

Engerdal kommune skal revidere kommuneplanens arealdel, slik at denne danner et oppdatert og godt grunnlag for forvaltning og utvikling av arealer i kommunen. I kommuneplanens samfunnsdel har kommunen som overordnet målsetting å øke kommunens bostedsattraktivitet. En revisjon av arealdelen vil gjenspeile denne målsettingen.

Les planprogrammet her (PDF, 2 MB)

I planarbeidet skal det også legges vekt på:

 

 • Føringer i FNs bærekraftmål; jamfør planstrategi
 • Å legge kunnskap om folkehelse til grunn for planlegginga
 • Å balansere utbyggingsinteresser opp mot hensyn som biologisk mangfold, naturressurser, landskapskvaliteter, kulturmiljø og verdensarv.
 • Å ta hensyn til klimaendringer, med et villere og våtere klima.

Innspill til planen

Alle har mulighet til å sende inn forslag til endinger av arealbruk i kommuneplanens arealdel. Gjennom planprosessen vil kommunen vurdere de forskjellige forslagene. Dersom du ønsker å sende innspill, ber vi deg om å ta med dette: 

 

 • Henvisning til gårds- og bruksnummer med avgrensning
 • Kart over området
 • Hensikten med foreslått arealbruk
 • Vurdering av hvordan forslaget samsvarer med kommunens arealstrategi.
 • For byggeområder (boliger, fritidsboliger, næringsbebyggelse etc.) skal det på overordnet nivå beskrives atkomstløsning og avstand til eksisterende infrastruktur.

 

I forslag til planprogram legges det opp til en grovsiling av innspill før man går videre med arbeidet med konsekvensutredning. Store konflikter med silingskriteriene vil kunne føre til at innspill til ønsket arealbruk ikke bli vurdert videre i planprosessen. Følgende silingskriterier er foreslått:

 

 • Berører arealinnspillet dyrka eller dyrkbar mark, snaufjell, vassdrag, skogsmark av høy bonitet, myr eller beiteområder for rein?
 • Er innspillet i konflikt med verneområder, viktige natur- eller friluftsområder, verdensarv eller andre kjente kulturminner?
 • Er innspillet i konflikt med kjente naturfarer?

 

Forslag om arealbruksendringer som er i tråd med kriteriene vil bli konsekvensutredet. Konsekvensutredninga er en mer omfattende og systematisk vurdering av konsekvensene av hvert enkelt innspill. Metode for konsekvensutredning er beskrevet i det foreslåtte planprogrammets

kapittel 5.

 

Innspill til planen sendes til Engerdal kommune innen 15.04.2023, postmottak@engerdal.kommune.no, eller pr. post til Engerdal kommune, Engerdalsveien 1794, 2440 Engerdal.

Innbyggermøter

I perioden fram mot fristen for å sende innspill til planen (15.04.2023), vil Engerdal kommune arrangere grendemøter hvor det orienteres om planprosessen og spesielt om hvordan du kan komme med innspill til planen. Møtene vil bi annonsert i lokalavisa, på kommunens nettsider og gjennom sosiale medier. Gode ideer fra disse møtene og andre innkomne innspill vil, sammen med øvrige føringer for planarbeidet, bli lagt til grunn for det videre arbeidet med arealdelen. Det vil også bli arrangert informasjonsmøter senere i planprosessen.

Høring av planprogram

Som grunnlag for kommuneplanprosessen er det utarbeidet et forslag til planprogram. Planprogrammet gjør rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegget for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt og behovet for utredninger.

 

Formannskapet vedtok i møte den 25.01.2023 å legge forslag til planprogram ut til høring og offentlig ettersyn (sak 2023/9), jfr. plan- og bygningsloven §§ 4-1 og 11-13.

Innspill til planprogrammet sendes til Engerdal kommune innen 31.03.2023. postmottak@engerdal.kommune.no, eller pr. post til Engerdal kommune, Engerdalsveien 1794, 2440 Engerdal.

Lurer du på noe?

Spørsmål knyttet til planarbeidet kan rettes til Engerdal kommune v/ Per Olav Opgård, tlf. 400 24 901 eller send e-post her.

Til toppen