Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan for Hyllsjøen Hytteområde I-II-III - PlanID 20160300

I medhold av Plan- og bygningsloven § 12-12 vedtok kommunestyret i møte den 08.09.2021 ny reguleringsplan for Hyllsjøen I-II-III, planID 20160300 med tilhørende bestemmelser. Samtidig oppheves tidligere reguleringsplan for Hyllsjøen, planID 20030400 og Hyllsjøen sør I, HB1205.

Formålet med planen er å slå sammen de tre delområdene, øke standarden på hytteområdet i form av høyere utnyttelsesgrad, flere tillatte bygg pr.tomt, samt utvide planområdet mot vest og øke antall tomter med 40.

Planområdet ligger ved Hyllsjøen øst for Heggeriset og er på ca. 600 daa.

Vedtatt reguleringsformål er fritidsbebyggelse, LNF-områder (jord-skogbruk og friluftsområde), vannforsyningsanlegg/vannposter og kjøreveger.

Kommunestyrets vedtak kan i hht. Plan- og bygningslovens § 1-9 og 12-12 samt forvaltningslovens kap.VI, påklages til departementet. En eventuell klage må fremmes skriftlig og sendes Engerdal kommune, Engerdalsveien 1794, 2440 Engerdal innen 3. uker fra denne kunngjøringen.

Eventuelle krav om innløsning eller erstatning må fremmes innen 3. år fra denne kunngjøringsdato, jfr. Plan- og bygningslovens § 15-2 og 15-3. Evt. krav må fremsettes skriftlig til Engerdal kommune.

Høringsdokumenter:

Planbeskrivelse Hyllsjøen sør vedtatt 08.09.2021 (PDF, 2 MB)

Plankart vedtatt 08.09.2021 (PDF, 2 MB)

Reguleringsbestemmelser Hyllsjøen vedtatt 08.09.2021 (PDF, 56 kB)

Protokollutdrag Ny reguleringsplan for Hyllsjøen hytteområde I-II-III - 2. gangs behandlingsluttbehandling (PDF, 89 kB)

Til toppen