Høring og offentlig ettersyn av forslag til ny reguleringsplan for Øregga Massetak

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10 vedtok Formannskapet i møte den 25.08.2021 å sende forslag til reguleringsplan for Øregga Massetak (Plan Id 20200200)  på høring og legge den ut til offentlig høring med høringsfrist 15.10.2021.

Planforslaget er fremmet av Feste NordØst AS på vegne av Solheimshytta AS. Formålet med planforslaget er få regulert eksisterende massetak, samt utvidelse av dette mot øst og sør. Samtidig skal planen legge til rette for utvidelse av eksisterende massetak der de kortreiste produktene skal benyttes i fremtidige byggeprosjekter i Østfjellet, og sikre best mulig skjerming av uttaksområdet i nær- og fjernvirkning.

Planforslaget er en detaljregulering, jfr. PBL § 12-3. Planområdet ligger langs Østfjellveien ca. 1,2 km nord-øst for Engerdal sentrum og er på ca. 45,2 daa. Område for massetak utgjør 24,8 daa og vegetasjonsskjerm omfatter 14,4 daa. I tillegg reguleres området for kjøreveg, annen veggrunn og skogbruk.

Eventuelle merknader til planforslaget bes sendt Engerdal kommune, Engerdalsveien 1794, 2440 Engerdal innen 15.10.2021. 

Du kan sende på e-post til:  postmottak@engerdal.kommune.no  eller

Elektronisk høringssvar her

Høringsdokumenter:

Øregga massetak-Reguleringsplankart (PDF, 590 kB)

Øregga massetak-Reguleringsbestemmelser (PDF, 167 kB)

Øregga massetak-Planbeskrivelse (003) (PDF, 5 MB)

Vedlegg nr1.Støyrapport-Øregga massetak (PDF, 14 MB)

Vedlegg nr2.ROS-Øregga massetak (PDF, 6 MB)

Reguleringsplan for Øregga massetak - 1. gangs behandling(2) (PDF, 425 kB)

Protokollutdrag Reguleringsplan for Øregga massetak - 1. gangs behandling (PDF, 118 kB)

Til toppen